Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

FI0355010

1.3 Site name

Hauhusselkä

1.4 First Compilation date

1998-07

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.942200
Latitude:62.186900

2.2 Area [ha]

181.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta     
BA054Anas acuta     
BA056Anas clypeata     
BA055Anas querquedula         
BA039Anser fabalis         
BA061Aythya fuligula    10   
BA081Circus aeruginosus    bfemales   
BA038Cygnus cygnus     
BA038Cygnus cygnus    50  250   
BA002Gavia arctica     
BA001Gavia stellata         
BA127Grus grus     
BA127Grus grus     
BA640Larus fuscus fuscus         
BA177Larus minutus    10   
BA177Larus minutus    10  10   
BA179Larus ridibundus    30  50   
BA179Larus ridibundus    10  60   
BA094Pandion haliaetus     
BA151Philomachus pugnax         
BA007Podiceps auritus         
BA119Porzana porzana    cmales   
BA193Sterna hirundo     
BA193Sterna hirundo     
BA166Tringa glareola    20  20   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0685.00
N0715.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Hauhusselkä on tärkeä linnustoalue, jolla on erityisesti muutonaikaista merkitystä. Järvellä on naurulokkikolonia.

4.2 Quality and importance

Arvokas linnustoalue. Muutonaikainen levähdysalue. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: -alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, -alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Li
Hi
Ho
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Kellomäki, E. 1996: Lintuhavaintoja IBA-alueilta Virtain kaupungista. Pirkanmaan ympäristökeskus (muistio) Kellomäki, E. 2002. Arvio Hauhunveden kunnostuksen vaikutuksista Natura 2000-alueeseen, erityisesti lintudirektiivin lajien elinympäristön kannalta. Liite nro 5 Hauhunveden ja Uurasjärven kunnostushakemuksen täydennyksessä Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle. Virtain kaupunki 27.10.2003. Kellomäki, E. Virtain Hauhunveden linnusto 1991-1996. Liite 23 Hauhunveden ja Uurasjärven kunnostushakemuksen täydennyksessä Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle. Virtain kaupunki 27.10.2003. Tietokantatäydennys 2016: LUOMUS 2013: Suomen III lintuatlaksen paikkatiedot vuosilta 2006-2010. Helsingin yliopiston Luonnontieteellinen keskusmuseo. 13.2.2014. BirdLife Suomi 2014: Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella. -Raportti 4/2014.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Suojelun toteutuskeinona luonnonsuojelulaki ja vesilaki. Pirkanmaan maakuntakaavassa (vahvistettu 29.3.2007) nat-merkinnällä (Natura 2000 -alue). Veneily, kalastus ja muu luonnontilaa muuttamaton toiminta on sallittu.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY