Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0361003

1.3 Site name

Mäyrävuoren - Seppälänjoen metsät

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.297200
Latitude:61.393600

2.2 Area [ha]

49.1000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
8220  info      0.1  0.00 
9010  info      24  0.00 
9050  info      14.2  0.00 
91D0  info      1.2  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Coeloglossum viride                   
A240Dendrocopos minor                   
Dorcatoma substriata                   
A320Ficedula parva                   
Impatiens noli-tangere                   
Fu  Inonotus rheades                   
Keroplatus tipuloides                   
Lobaria pulmonaria                   
Mycetophagus quadripustulatus                   
Fu  Phellinus lundellii                   
Fu  Protomerulius caryae                   
Scardia boletella                   
A108Tetrao urogallus                   
Triplax rufipes                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N19100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Mäyrävuoren vanhan metsän alue on syntynyt kaskeamisen tuloksena. Puusto on pääasiassa hieskoivuvaltaista lehtimetsää. Koivun lisäksi alueella on myös runsaasti eri kokokoisia haapoja ja siellä täällä lehmuksia ja raitoja. Puusto on varsin kookasta ja tiheää. Lahopuuta on jonkin verran pystyssä ja maapuuna. Seppälänjoen alue on lehtoa ja lehtomaista kangasta. Pääpuulaji on koivu, joka on melko vanhaakin. Lahopuustoa on kohtalaisen runsaasti. Seppälänjoen itäpuolella olevalla alueella lahopuuta on runsaasti. Mäyrävuoren-Seppälänjoen alueen pesimälinnustoon kuuluu erittäin uhanalainen lintulaji sekä pikkusieppo.

4.2 Quality and importance

Mäyrävuoren-Seppälänjoen alue on tärkeä vanhan koivuvaltaisen luonnonmetsän ja boreaalisen lehdon muodostama alue, joka tarjoaa elinympäristön monille vanhasta lehtipuumetsästä riippuvaisille lajeille. Alueen pesimälinnustoon kuuluvat mm. erittäin uhanalainen lintulaji ja pikkusieppo (Ficedula parva). Alueella esiintyy myös liito-orava (Pteromys volans). Pikireunakääpä (Phellinus lundellii) ja raidankeuhkojäkälä (Lobaria pulmonaria) ovat vanhan metsän indikaattorilajeja. Ketunkääpä (Inocutis rheades) on harvinainen haavalla elävä laji ja pussikämmekkä (Coeloglossum viride) alueellisesti uhanalainen laji. Lehtipuuvaltainen metsä on paikoin kuusettumassa. Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02.02o
LD01.02o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private39
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Etelä-Savon ympäristökeskus 1996: Natura 2000 –linnustoselvitykset 1996 Väisänen, Veikko. 1994: Lehmihaan metsäsuunnitelma. Itä-Hämeen metsälautakunta. Väisänen, Veikko. 1996: Seppälän metsäsuunnitelma. Itä-Hämeen metsälautakunta Sarkanen, Sauli. 2000: Selvitys maastokäynneistä ja ehdotus hoitotoimista Mäyrävuoren-Seppälänjeoen alueella. Tietokantatäydennys 2016 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS-tietokanta, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2014: Hertta eliölajit-tietojärjestelmä 2/2014. Metsähallitus 2003: Mäyrävuoren alueen toimenpidesuunnitelma. Metsähallitus 2014: Uhanalaisen lajin kannanseuranta-aineisto

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI0080.00
FI1620.00

5.3 Site designation (optional)

Osa kohteesta on hankittu valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin, osa on rauhoitettu yksityiseksi luonnonsuojelualueeksi. Alue sisältyy kokonaisuudessaan uhanalaisen lintulajin suojelusuunnitelmaan (I-luokan kohde). Alueen suojelu on tarkoitus toteuttaa luonnonsuojelulain keinoin.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Hemeen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:
Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Metsähallitus 2003: Mäyrävuoren alueen toimenpidesuunnitelma. Väisänen, Veikko. 1996: Seppälän metsäsuunnitelma. Itä-Hämeen metsälautakunta. Väisänen, Veikko. 1994: Lehmihaan metsäsuunnitelma. Itä-Hämeen metsälautakunta.
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY