Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

FI0401004

1.3 Site name

Rapakivenjärvi

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.870000
Latitude:60.639200

2.2 Area [ha]

52.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA056Anas clypeata     
BA056Anas clypeata           
BA055Anas querquedula     
BA222Asio flammeus          DD 
BA061Aythya fuligula           
BA081Circus aeruginosus    bfemales   
BA038Cygnus cygnus     
BA099Falco subbuteo     
BA127Grus grus     
BA177Larus minutus    20         
BA177Larus minutus           
BA179Larus ridibundus    51  100   
BA152Lymnocryptes minimus     
BA068Mergus albellus           
BA260Motacilla flava           
BA170Phalaropus lobatus           
BA151Philomachus pugnax    11  50         
BA007Podiceps auritus     
BA007Podiceps auritus     
BA006Podiceps grisegena           
BA119Porzana porzana    cmales   
BA193Sterna hirundo           
BA161Tringa erythropus           
BA166Tringa glareola           
BA166Tringa glareola    35   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A297Acrocephalus scirpaceus               
A247Alauda arvensis                   
A052Anas crecca    11  50             
A050Anas penelope               
Bidens cernua                   
A067Bucephala clangula               
A368Carduelis flammea               
Carex atherodes                   
A381Emberiza schoeniclus               
A125Fulica atra               
A251Hirundo rustica    11  50             
Hydrocharis morsus-ranae                   
A182Larus canus               
A160Numenius arquata               
A249Riparia riparia    11  50             
Scirpus radicans                   
Scolochloa festucacea                   
A142Vanellus vanellus               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0660.00
N0740.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kouvolan ja Kotkan rajalla sijaitseva Rapakivenjärvi on valuma-alueeltaan pieni, laajalti umpeenkasvanut, soistuvarantainen ja rehevä järvi. Järven keskellä sijaitsevaa pienialaista avovesialuetta reunustavaa myrkkykeiso-piukkasara-luhtakastikka –valtaista pallekasvustoa ympäröivät osmankäämi- sekä laajat suursaravaltaiset pullosara-kurjenjalka ja pullosarapiuru -kasvustot. Järven rantaa reunustaa vedenvaivaama, hieskoivuvaltainen, märissä painanteissa luhtainen rantametsä. Rantavyöhykkeellä esiintyy jokseenkin runsaasti koivupökkelöitä. Edempänä rannasta luhta vaihettuu ohutturpeiseksi vesikangasrämeeksi. Järvestä laskevaa Rapakivenjokea on perattu.

4.2 Quality and importance

Rapakivenjärven linnusto on järven koko huomioon ottaen hämmästyttävän monipuolinen, erityisesti kahlaajalajisto on Kymenlaaksossa ainutlaatuinen. Rantapuusto on valtaosin sukkession alkuvaiheessa olevaa, melko tiheää hieskoivikkoa. Etelä- ja kaakkoispuoleisilla rantametsäalueilla on lahopuuta ja pystypökkelöitä paikoin runsaasti. Alueen kasviharvinaisuuden, juurtokaislan (Scirpus radicans) Rapakivenjärven esiintymä on Etelä-Suomen laajin. Muita järven kasvierikoisuuksia ovat mm. piuru (Scolochloa festucacea) ja nuokkurusokki (Bidens cernua). Syksyllä järvellä harrastetaan sorsastusta. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: - lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Li
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Airola, J. 1982: Kymenlaakson lintujärvien linnusto. - Lintukymi 4: 52 - 57. Venemies, J. & Vuorio, A. 1989: Anjalankosken / Kotkan Rapakivenjärven pesimälinnusto 1989. - Tutkimusraportti. Kymen vesi- ja ympäristöpiiri. 27 s. Rintanen, T. 1987: Rapakivenjärven vesikasvillisuus vuonna 1987. - Moniste. Kymen vesi- ja ympäristöpiiri. 6 s. + liitteet. Rintanen, T. 19XX: Juurtokaislan (Scirpus lacustris) Kymenlaakson esiintymien suojelusuunnitelma. - Moniste. Kymen vesi- ja ympäristöpiiri. Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella. BirdLife Suomi, huhtikuu 2014.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Rapakivenjärvi kuuluu valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman Etelä-Suomen rannikkoalueen valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin (B II 2.8.). Valtaosa ranta-alueista on mukana uhanalaisen lajin suojelusuunitelmassa (II vaihe). Kohteen suojelu on toteutettu perustamalla luonnonsuojelulain keinoin yksityismaan luonnonsuojelualueet.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY