Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0401006

1.3 Site name

Alajalansuo-Hangassuo-Haukkasuo-Pilkkakorvenmäki

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.890300
Latitude:60.852200

2.2 Area [ha]

726.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7110  info      672  0.00 
8220  info      0.00 
9010  info      28  0.00 
9050  info      3.7  0.00 
91D0  info      112  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A542Emberiza rustica    10           
A105Lagopus lagopus    10           
A260Motacilla flava             
A140Pluvialis apricaria    16  16           
A107Tetrao tetrix    11  50           
Tilia cordata                   
A166Tringa glareola    19  19           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0793.00
N177.00
N220.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Hangassuo edustaa nuorempaa keidassuotyypiä, eksentris-konsentrisia kermikeitaita. Alajalansuo ja Haukkasuo ovat laakiomaisia, edustavia konsentrisia kermikeitaita. Hangassuohon liittyvä Pilkkakorvenmäki on koillisreunaltaan korkeajyrkänteinen rapakivinen mäki, jonka jyrkänteessä ja sen alla esiintyy tuoretta/kosteaa käenkaali-oravanmarjatyypin (OMat) ja käenkaali-mesiangervotyypin (OFiT) lehtoa. Lehto rajautuu idässä käenkaali-mustikkatyypin (OMT) kankaaseen, joka vaihettuu Korteojaan päin mentäessä metsäkortekorveksi (MkK). Lehtomaista kangasta (OMT) lehmuksineen esiintyy myös Kortojanmäen itäsivulla aina mäen eteläkärkeen saakka. Laen avokallio-osilla on karuja (ClT) jäkälikköjä ja kuivaa (VT) kangasmetsää, muissa osissa on tuoretta (MT) kangasmetsää. Alueen luoteiskulmassa on pieni mäntyä ja koivua kasvava siniheinä-juolukka (Molinia-Vaccinium) -tyyppinen suo. Puustoltaan Pilkkakorvenmäen alue on pääosin varttuneempaa, paikoin järeää kuusikkoa, jossa sekapuuna esiintyy runsaasti nuorta haapaa, pensasmaisia lehmuksia, raitaa, harmaaleppää ja vanhoja kilpikaarnaisia mäntyjä. Yleisilmeeltään alueen puusto on luonnontilaista, mutta varsinkin Kortojan varressa metsänhoidon jäljet näkyvät selvästi. Koillisjyrkänteen alus on pieneltä matkalta avohakattu. Paikoin esiintyy nuorta talouskuusikkoa. Alueella on runsaasti pystyynkuolleita puita sekä maapuita. Metsä on avointa lukuunottamatta nuoria kuusikoita. Pilkkakorvenmäen aluskasvillisuudessa ei ole kulumista. Alueella kulkee vain yksi pieni polku. Pensaskerroksen valtalajeja ovat pihlaja, rehevimmissä osissa mustaherukka ja lehtokuusama. Aluskasvillisuudessa vallitsevat mustikka ja oravanmarja, lehdossa mustakonnanmarja, käenkaali ja mesiangervo.

4.2 Quality and importance

Alajalansuo-Hangassuo-Haukkasuo on valtakunnallisesti merkittävä suoalue. Suoyhdistymä on hyvin kehittynyt ja edustava kokonaisuus, joka on myös linnustollisesti monipuolinen. Pilkkakorvenmäki on Etelä-Suomen oloissa varsin luonnontilainen, vaihtelevasta maastotopografiasta johtuen kasvillisuudeltaan monimuotoinen metsäalue, joka sisältää monia vanhojen metsien tunnusmerkkejä, mm. runsaasti keloja ja maapuita. Alueeseen sisältyy suurimmaksi osaksi hakkuilta säästynyt, edustava kallionaluslehto sekä pieni mesotrofiaa ilmentävä suoalue. Metsänhoidon ja pienen hakkuun takia alueen luonnontilassa on jonkin verran vaihtelua. Aluetta käytetään ajoittain puolustusvoimien toimintaan tai suojelualueen läheisyydessä tapahtuvan puolustusvoimien toiminnan vaikutukset voivat ulottua suojelualueelle. Suoalueen ulkopuolinen turpeennosto Haukkasuon eteläosan pohjoispuolella saattaa heikentää luonnontilaisuutta ja aiheuttaa meluhaittaa. Ulkopuoliset ojitukset saattavat kuivattaa suoalueita. Pilkkakorvenmäen koillisreunalla tehdyt, osittain alueelle ulottuvat laajat avohakkuut ovat pienentäneet alunperin Etelä-Suomen oloissa laajan Hangassuohon kiinteästi liittyneen aarnimetsän pinta-alaa ja vähentäneet sen luonnontilaisuutta, mutta eivät vielä merkittävästi. Alueen suojelutavoite: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojeluperusteena on vähintäänkin alueen merkittävyyden säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: * alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mo
Lo
Lo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal95
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private5
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

-Tanska, T./Kaakkois-Suomen ympäristökeskus: Muistio 12.7.2000. -Komiteamietintö 1977:48: Soidensuojelun perusohjelma. - Maa- ja metsätalousministeriön soidensuojelutyöryhmä, Helsinki, 47 s. -Metsähallitus: Linjalaskenta-aineisto, julkaisematon. -Vanhojen metsien suojelutyöryhmä 1994: Vanhojen metsien suojeluohjelman täydennys Etelä-Suomessa, osamietintö II. - Ympäristöministeriö, 332 s. -Etelä-Suomen lehtojen inventointi, maastokäynti 21.6.1983 -Natura inventointi, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, maastokäynti 18.6.1996 Tietokantatäydennys 2016: - Luontoselvitys Kotkansiipi 2004: Sippu-Jukola 2005 Luontoselvitys. - Metsähallitus 2006: Alajalansuon-Hangassuon-Haukkasuon ennallistamisen toimenpidesuunnitelma - Metsähallituksen arkisto, Tikkurila 31 s. - Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. - Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013 (lajit)

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alue kuuluu valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan ja vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Alueesta 95 % on hankittu valtiolle suojelualueeksi. Kohteen suojelu on tarkoitus toteuttaa perustamalla luonnonsuojelulain keinoin luonnonsuojelualue. Pilkkakorvenmäestä (4 % kyseistä natura 2000 -alueesta ) on jo perustettu yksityinen suojelualue (Pilkkakorvenmäen luonnonsuojelualue), joka kattaa lähes koko ko. osa-alueen. Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Metsähallitus 2006: Alajalansuon-Hangassuon-Haukkasuon ennallistamisen toimenpidesuunnitelma
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY