Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0401012

1.3 Site name

Rainionmäki ja Sammalsuon pelto

1.4 First Compilation date

2005-06

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-06
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.879400
Latitude:60.698300

2.2 Area [ha]

39.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9010  info      17.2  0.00 
91D0  info      1.6  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I6169Euphydryas maturna         
M1910Pteromys volans     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1013.00
N1986.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Liikkalaan vievän maantien 3721 molemmin puolin sijaitseva kaksiosainen alue. Läntisempi Rainionmäen osa-alue on pääosin eri-ikäistä sekametsää. Osa-alueen itäosa on iäkästä mäntyvaltaista sekametsää, jossa metsätalouden jäljet ovat näkyvissä, mutta jossa on jo jonkin verran lahopuuta sekä pysty- että maapuina. Männyn ohella sekapuuna kasvaa runsaasti kuusta, mutta myös koivua ja haapaa. Osa-alueen pohjoisosassa on kaksi pientä luonnontilaista metsäkortekorpilaikkua. Osa-alueen länsiosa on pääosin eri-ikäistä taimikkoa ja nuorta metsää. Länsiosan poikki kulkee maakaasulinja. Itäisempi Sammalsuon pellon osa-alue on pääosin entistä peltoa, jonka avo-ojien varret kasvavat pajukkoa ja puun taimia. Kahden peltolohkon välissä on pieni metsäsaareke, jossa kasvaa nuorta lehtipuuvaltaista metsää. Osa-alueen itäisin osa on mäntyvaltaista taimikkoa.

4.2 Quality and importance

Rainionmäen osa-alueella on merkitystä vanhojen metsien suojelulle. Merkitys kasvaa metsien ikääntyessä ja lahopuumäärän lisääntyessä. Alue on luontodirektiivin liitteen II lajin liito-orava elinaluetta. Sammalsuonpellon osa-alueen umpeenkasvun uhkaama pelto on luontodirektiivin liitteen II lajin kirjoverkkoperhosen sekä toisen uhanalaisen luontodirektiivin liitteen II lajin elinaluetta. Alueen metsät ovat olleet metsätalouskäytössä. Rainionmäen osa-alueen eteläreunassa ja osittain alueen läpi kulkee maantie. Pohjois-eteläsuunnassa osa-alueen halkaisee maakaasulinja. Sammalsuon pellon entinen pelto uhkaa kasvaa umpeen ilman hoitotoimenpiteitä ja menettää merkityksensä luontodirektiivin liitteen II lajien elinympäristönä. Alueen suojelutavoite: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojeluperusteena on vähintäänkin alueen merkittävyyden säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: * alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys * alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä * luontotyypin, lajin elinympäristön laatua tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein * luontotyypin ja lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Hb
Mi
Mo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal100
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Maastokatselmukset 23.3.2001, 29.6.2001, 30.9.2001, 8.7.2003. Kaakkois-Suomen ympäristökeskus. Ympäristöhallinnon ympäristötietojärjestelmä: HERTTA-eliölajitietokanta Tietokantatäydennys 2016: - Metsähallitus 2008: Rainionmäen ja Sammalsuon pellon Natura 2000 -alueen luonnonhoitosuunnitelma - Metsähallituksen arkisto, Tikkurila. 12 s. - Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. - Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013 (lajit)

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alue ei kuulu valtakunnallisiin suojeluohjelmiin. Kohteen suojelu on tarkoitus toteuttaa perustamalla luonnonsuojelulain keinoin luonnonsuojelualue.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: - Metsähallitus 2008: Rainionmäen ja Sammalsuon pellon Natura 2000 -alueen luonnonhoitosuunnitelma - Metsähallituksen arkisto, Tikkurila. 12 s.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY