Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0403003

1.3 Site name

Palanneenmäki

1.4 First Compilation date

2005-06

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-06
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.315800
Latitude:60.665000

2.2 Area [ha]

38.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      0.11  0.00 
9010  info      22.4  0.00 
9050  info      0.4  0.00 
9080  info      0.5  0.00 
91D0  info      7.1  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0730.00
N1765.00
N195.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Paijärven kylän koillispuolella sijaitseva monipuolinen metsä- ja suoalue. Alueen metsät ovat pääosin vanhaa kuusikkoa, jossa paikoin on jonkin verran lahopuuta. Korkeimmilla kallioisilla alueilla valtapuuston muodostaa kuitenkin mänty. Alueen poikki kulkee neljä pientä puroa, jotka ovat osittain melko luonnontilaisia. Purojen varsilla on kapeat vyöhykkeet pääosin kuusivaltaista korpea, Suonsaarenmäen luoteispuolella on kuitenkin melko laaja koivuvaltainen korpi ja Mäntyjärven lounaisrannan tuntumassa pieni tervaleppäluhta. Mäntyjärven laskupuron luusuassa on myös pienialainen koivuluhta, joka vaihettuu ojitetuksi koivuvaltaiseksi korveksi. Mäntyjärven etelärannan tuntumassa on vanha pelto, joka on alkanut metsittyä. Palanneenmäen kaakkoispuolella on luonnontilainen räme, jonka laidoilla on paikoin pieniä korpikaistaleita.

4.2 Quality and importance

Varsin monimuotoinen ja monipuolinen soiden ja metsien kokonaisuus. Alueen metsät ovat pääosin melko vanhoja, mutta ne ovat olleet talouskäytössä, joten lahopuun määrä ei vielä ole kovin suuri. Puuston vielä ikääntyessä ja lahopuun määrän lisääntyessä alueen merkitys vanhojen luonnonmetsien suojelussa kasvaa nopeasti. Alueen arvokkaimman, monimuotoisimman ja luonnontilaisimman osan muodostavat kosteissa painanteissa ja purojen varsilla olevat korvet, joissa on kohtalaisesti lahopuuta ja joissa on myös melko paljon lehtipuuta. Kokonaisuudessaan alue on eteläisen Kymenlaakson alueella laaja ja monipuolinen konaisuus, joka on tärkeä alueen vanhojen luonnonmetsien suojelulle. Alue muodostuu useasta palstasta, joista osa on melko kapeita, joten reunavaikutus on suurta. Alueen metsät ovat olleet metsätalouskäytössä ja puroja on osittain muutettu. Alueen poikki kulkee paikallistie ja useita pienempiä teitä sekä sähkölinja. Riissuon pohjoisosa alueen ulkopuolelta on ojitettu ja laskuoja kulkee alueen poikki. Alueen suojelutavoite: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojeluperusteena on vähintäänkin alueen merkittävyyden säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Li
Li
Li
Mb
Mo
Mo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal100
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Maastokatselmus 5.9.2002 Tietokantatäydennys 2016: - Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS tietokanta, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. - Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013 (lajit)

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI000.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alue ei kuulu valtakunnallisiin suojeluohjelmiin. Kohteen suojelu on tarkoitus toteuttaa perustamalla luonnonsuojelulain keinoin luonnonsuojelualue.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Alueella ei ole hoitosuunnitelmaa.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY