Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI0406003

1.3 Site name

Pyhäjärvi

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.438900
Latitude:60.940800

2.2 Area [ha]

529.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3210  info      58  0.00 
6270  info      0.00 
7110  info      14  0.00 
7140  info      74  0.00 
9080  info      0.00 
91D0  info      13  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA298Acrocephalus arundinaceus     
BA054Anas acuta     
BA056Anas clypeata    12   
BA056Anas clypeata     
BA055Anas querquedula     
BA055Anas querquedula     
BA039Anser fabalis     
BA028Ardea cinerea     
BA059Aythya ferina    145  288   
BA059Aythya ferina    30  30   
BA061Aythya fuligula    17   
BA061Aythya fuligula    29  106   
BA021Botaurus stellaris    11  cmales   
BA146Calidris temminckii     
BA081Circus aeruginosus    bfemales   
BA082Circus cyaneus     
BA122Crex crex    cmales   
BA037Cygnus columbianus bewickii     
BA038Cygnus cygnus     
BA038Cygnus cygnus    46  151   
BA099Falco subbuteo     
BA127Grus grus     
BA640Larus fuscus fuscus     
BA177Larus minutus    10  28   
BA177Larus minutus     
BA179Larus ridibundus     
BA179Larus ridibundus    126  214   
I1042Leucorrhinia pectoralis    100   
BA152Lymnocryptes minimus     
BA068Mergus albellus    37  56   
BA260Motacilla flava     
BA151Philomachus pugnax     
BA140Pluvialis apricaria          DD       
BA007Podiceps auritus     
BA006Podiceps grisegena    23  32   
BA006Podiceps grisegena    20  25   
BA119Porzana porzana    cmales   
BA193Sterna hirundo    12   
BA193Sterna hirundo    15  17   
BA161Tringa erythropus     
BA166Tringa glareola    24  35   
BA162Tringa totanus     
BA162Tringa totanus     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A168Actitis hypoleucos    17  17             
A052Anas crecca    10  10             
A050Anas penelope    15  15             
A053Anas platyrhynchos    31  31             
A067Bucephala clangula    27  27             
A136Charadrius dubius                   
A125Fulica atra    11  50             
A153Gallinago gallinago    39  39             
A130Haematopus ostralegus               
A184Larus argentatus               
A182Larus canus    11  11             
A070Mergus merganser    10             
A160Numenius arquata               
A158Numenius phaeopus               
A005Podiceps cristatus    45  45             
Scolochloa festucacea                   
A164Tringa nebularia    11  50             
A142Vanellus vanellus    11  11             
Viola persicifolia                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0685.00
N0715.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kohde käsittää Pyhäjärveen laskevan Lintukymin sekä viisi erillistä matalaa järvenlahtea, joista neljä on Pyhäjärven altaassa (Suolalahti, Kyrönlahti, Jaalanlahti ja Tervolanlahti) ja yksi Pyhäjärveen yhteydessä olevan salmen suulla Urajärvellä (Mukulanlahti). Kaikkia alueita luonnehtii runsas ilmaversoiskasvillisuus, valtalajeina järviruoko (Phragmites australis), järvikorte (Equisetum fluviatile), järvikaisla (Scirpus lacustris) ja luhtaisilla rantaniityillä sarat (Carex spp.). Kelluslehtiskasvustoissa valtalaji on ulpukka (Nuphar lutea).

4.2 Quality and importance

Pyhäjärven lahdet ovat merkittäviä kosteikkolintujen pesimäalueita. Alueella pesii vaateliaita ruovikkolajeja, kuten esim. kaulushaikara, ruskosuohaukka ja luhtahuitti. Myös vesilintujen ja kahlaajien muutonaikaisena levähdysalueena alueella on suuri merkitys. Selkävesillä on merkitystä vesi- ja lokkilintujen ruokailu- ja levähdysalueena. Eniten alueen luonteeseen lintuvetenä vaikuttaa säännöstelytoimenpiteet, jotka tasoittavat Pyhäjärven vedenkorkeuden vaihtelua vähentäen alueen tulvaniittyjä. Tästä kärsivät todennäköisesti eniten muuttoaikoina niityillä levähtävät kahlaajalinnut. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamlla. - luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Lo
Lb
Mb
Li
Li
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Inki, K.: Natura 2000 -täydennysinventointi (luontotyypit) 4.7.2000. Jokinen, S., Korkeamäki, E. & Inki, K.: Natura 2000 -täydennysinventointi (täplälampikorento) 3.-5.7.2000. Tanska, T./Kaakkois-Suomen ympäristökeskus: Muistio 14.8.2000. Tietokantatäydennys 2016 - Lintulahdet LIFE-hankkeen linnustoseuranta-aineisto 2003-2012. - Kimmo Inki & Simo Jokinen 2007: Pyhäjärven alueen (Pyhäjärvi, Pelinginselkä, Urajärvi) Natura-alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma. Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 2/2007 - Esa Korkeamäki, Simo Jokinen 2001: Kaakkois-Suomen uhanalaiset ja harvinaiset sudenkorennot- elinympäristöt ja suojelu. Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, alueelliset ympäristöjulkaisut 217. - Esa Korkeamäki 2014: Täplälampikorennon (Leucorrhinia pectoralis) elinympäristön perustaminen ja seuranta vuoteen 2013. Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 222/2014 - Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Vesienhoito, pintavedet -tietojärjestelmä. 2. suunnittelukausi) 20.2.2013 - Ympäristöhallinto 2014. Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007–2012. [Viitattu 2014.] www.ymparisto.fi/ Luontodirektiivinluontotyyppiraportit. - Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 5/2014

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohde. Kohteen suojelu on tarkoitus toteuttaa vesilailla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Kimmo Inki & Simo Jokinen 2007: Pyhäjärven alueen (Pyhäjärvi, Pelinginselkä, Urajärvi) Natura-alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma. Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 2/2007
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY