Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0407001

1.3 Site name

Ukonhaudat

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:28.577200
Latitude:61.127200

2.2 Area [ha]

84.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9060  info      42  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Pulsatilla vernalis                   
Thymus serpyllum                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N062.00
N1798.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Topografialtaan ja maisemakuvaltaan poikkeuksellisen edustava yhtenäinen pohjois-eteläsuuntainen harjumuodostuma, jonka keskellä kulkevassa syvässä ja jyrkkärinteisessä uomassa on kolme suorantaista, dystrofista ja oligotrofista lampea. Puustoltaan alue on vaihtelevanikäistä, kuivissa osissa mäntyvaltaista, supissa ja rinteillä kuusivaltaista harjumetsää ääripäinä nuoret mäntytaimikot ja toisaalta ikimetsämäiset kuusikot keloineen. Kasvillisuus edustaa tyypillistä karujen ja puolirehevien harjujen lajistoa erikoisuutena teiden reunustojen hiekkapaljastumilla kasvava kangasajuruoho. Pensaskerroksen valtalajina on harmaaleppä, kenttäkerroksessa kuivimmilla paikoilla valtalajina kanerva. Tuoreemmat osat ovat heinäisiä ja ruohoisia valtalajeina metsäkastikka, sananjalka ja mustikka. Pohjalla esiintyy pääasiassa seinäsammalta ja poronjäkäliä. Kasvillisuustyypit ovat HyVT (60%), VRT (30%) ja VFrT (10%)

4.2 Quality and importance

Kaakkois-Suomen maisemallisesti ja geologisesti edustavimpia harjualueita, johon liittyy huomattava, paikoin 30 metriä syvä I Salpausselän uomamuodostuma lampineen, harjanteineen ja selänteineen. Alueella esiintyvät mm. harvinaistuneet harjukasvit kangasvuokko (Pulsatilla vernalis) ja kangasajuruoho (Thymus serpyllum). Alueen pahimpana uhkana ovat laajat avohakkuut ja kuluminen. Harjua on käsitelty tähän asti talousmetsänä ja rinteet on monin paikoin hakattu. Kuivemmat osat ovatkin pääosin mäntytaimikkoa ja nuorta mäntymetsää. Suppa-alueella esiintyy paikoin järeää kuusivaltaista luonnonmetsää keloineen. Harjualueella risteilee lukuisia polkuja ja kärryteitä. Kiukkaanlammen rannalla on kaksi pientä kesäasuntoa, joista toinen ei näy maisemakuvassa. Marjamäen länsireunassa on pieni kotitarve-sorakuoppa. Harjun pohjoisosan poikki kulkee suuri sähkölinja ja kaakkoiskulmassa on "Kotieläinpuisto"-niminen matkailukohde. Heti harjurajauksen eteläpuolella on paikallistie, Myllymäen laskettelukeskus ja lohilammikko. Suojelutavoitteen määrittely: Tietolomakkeen taulukoissa 3.1 mainittu luontotyyppi kuuluu alueen suojeluperusteisiin ja sen suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02b
MB02.02i
LC01.01b
MD01.01i
LD01.02o
MD02i
LE01.04i
MG01.02i
LG02b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

-Harjujensuojeluohjelman mietintö. -Natura-inventointi 25.7.1996.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI14100.00

5.3 Site designation (optional)

Valtakunnallisen harjujensuojeluohjelman kohde. Kohteen suojelu on tarkoitus toteuttaa maa-aineslailla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY