Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0407012

1.3 Site name

Västäräkinmäen niityt

1.4 First Compilation date

2000-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:28.731100
Latitude:61.151100

2.2 Area [ha]

7.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N10100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Joutsenossa Soijoen eteläpuolella lähellä Imatran rajaa sijaisteva alue käsittää kaksi viljelykäytöstä poistettua peltoa. Pohjoisempi kuvio on pitkä ja kapea ja viettää loivasti koilliseen Soijoen suuntaan. Kuvion pohjoisosa on avoin, melko korkeakasvuinen ja heinäinen niitty, eteläosa on ojitettu pitkittäissuunnassa ja ojien reunoilla kasvaa noin 5 metriä korkeaa puustoa. Ojien väliset alueet ovat kasvillisuudeltaan vaihtelevia joko korkeita ruohoja tai heiniä kasvavia niittyjä. Eteläisempi kuvio sijaitsee kahden mäen välisessä painanteessa. Se on on heinäisempi, varsinkin eteläisimmältä osaltaan, joka on avoita heinäniittyä. Kuvion pohjoisosissa ojien reunoilla kasvaa noin 5 metriä korkeaa puustoa ja läntisin osa on kuusettumassa myös ojien väliltä. Muutoin ojien välisillä alueilla on korkeakasvuista ruohoista tai heinäistä niittyä. Koilliskulmassa on avoimempi ja matalakasvuisempi niitty.

4.2 Quality and importance

Alueen niityt ovat usean vuoden ajan olleet luontodirektiivin liitteen II lajeihin kuuluvan uhanalaisen lajin elinympäristöä. Lajin toukkien ravintokasvia purtojuurta esiintyy koko alueella paikoittain hyvinkin tiheinä ja runsaina kasvustoina. Ilman hoitotoimia eli lähinnä puiden ja pensaiden ajoittaista raivausta alue kasvaa umpeen ja muuttuu uhanalaisen lajin elinympäristöksi sopimattomaksi. Suojelutavoitteen määrittely: Tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainittu laji kuuluu alueen suojeluperusteisiin ja sen suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: - lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.03i
LB01o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02.02o
LD01.01o

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Maastoinventointi kesällä 2000. Kaakkois-Suomen ympäristökeskus. Tietokantatäydennys 2016 - Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIs -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013 - Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 2/2014 - Metsähallitus 2012: Västäräkinmäen niityt - uhanlaisen lajin elinympäristön hoidon toimenpidesuunnitelma

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Ei suojeluohjelmissa tai suunnitelmissa. Kohteen suojelu on toteutettu luonnonsuojelulain keinoin perustamalla alueelle yksityismaan luonnonsuojelualue.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:
Organisation:Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: - Metsähallitus 2012: Västäräkinmäen niityt - uhanlaisen lajin elinympäristön hoidon toimenpidesuunnitelma
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY