Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0407013

1.3 Site name

Perä-Aholan niityt

1.4 First Compilation date

2000-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:28.687200
Latitude:61.105600

2.2 Area [ha]

2.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N10100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Joutsenon Perä-Aholassa sijaisteva alue käsittää kolme kuviota, jotka ovat viljelykäytöstä poistettua peltoa ja laidunta. Pohjoisin Karhumäen ja Vesikkolan maantien välissä sijaitseva kuvio on itäosaltaan pensoittunut, paikoin lähes 10 metriä korkeaa harmaaleppää, kuusta ja koivua kasvava entinen laidun, jonka avoimilla laikuilla kasvaa runsaasti purtojuurta. Länsiosa on entistä peltoa, joka on vasrinkin ojien kohdalta pensoittunutta. Avoimet osat ovat heinäistä niittyä, jossa kasvaa paikoin runsaasti purtojuurta. Keskimmäinen kuvio sijaitsee maantien eteläpuolella mäen koillisrinteessä. Alue on entistä peltoa, joka on ojien reunoilta pensoittunut. Alueella kasvaa myös muutama suurempi puu. Avoimet osat ovat korkeakasvuista heinäistä ja ruohoista niittyä, jossa kasvaa runsaasti purtojuurta. Eteläisin kuvio sijaitsee kahden mäen välisessä painanteessa ja osittain mäen rinteillä. Se on on pieni heinäinen niitty, joka on ojien reunoilta pensoittunut. Alueella kasvaa runsaasti purtojuurta.

4.2 Quality and importance

Alueen niityt ovat usean vuoden ajan olleet luontodirektiivin liitteen II lajeihin kuuluvan uhanalaisen lajin elinympäristöä. Lajin toukkien ravintokasvia purtojuurta esiintyy koko alueella runsaasti. Ilman hoitotoimia eli lähinnä puiden ja pensaiden ajoittaista raivausta alue kasvaa umpeen ja muuttuu uhanalaisen lajin elinympäristöksi sopimattomaksi. Suojelutavoitteen määrittely: Tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainittu laji kuuluu alueen suojeluperusteisiin ja sen suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: - lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mo
Mo
Li
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mo

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Maastoinventointi kesällä 2000. Kaakkois-Suomen ympäristökeskus. Tietokantatäydennys 2016 - Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 2/2014

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Ei suojeluohjelmissa tai suunnitelmissa. Kohteen suojelu on tarkoitus toteuttaa luonnonsuojelulain keinoin.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Alueella ei ole hoitosuunnitelmaa.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY