Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0408010

1.3 Site name

Klaavun rantaniitty

1.4 First Compilation date

2000-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.005000
Latitude:60.545300

2.2 Area [ha]

1.0000

2.3 Marine area [%]

1.9000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1630  info      0.1  0.00 
6230  info      0.35  0.00 
6270  info      0.5  0.00 
9070  info      0.05  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Danthonia decumbens                   
Lotus corniculatus                   
Myosotis stricta                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N095.00
N1090.00
N175.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kaarniemenlahden länsirannalla sijaitseva laidun ja pieni haka. Alue koostuu merenrantaniittyvyöhykkeestä, heinäniitystä, ketolaikuista ja hakamaa-alueesta. Laidunnettu merenrantaniitty on edustava matalakasvuinen meriluikka ja rönsyrölliniitty. Suurinta osaa alueen pinta-alasta peittää kostea nurmilauhavaltainen heinäniitty, jossa on tuoreita jäkkivaltaisia pienruohoniittyalueita. Mäntyvaltaisen pienen haan valtalaji on metsälauha. Lajistoltaan monipuoliset ja edustavat kallioketolaikut sijaitsevat alueen eteläosassa. Keltamaksaruohoa esiintyy runsaasti.

4.2 Quality and importance

Lajistoltaan ja kasvillisuudeltaan arvokas laidunalue. Alueella kasvaa useita huomionarvoisia arvokasta perinnebiotooppia indikoivia lajeja mm. hina, keltamaite ja hietalemmikki. Laidunnuksen jatkuminen tulisi turvata ja hakamaa-alue tulisi ottaa uudelleen laidunkäyttöön. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: - c) alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpitelä.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Kaakkois-Suomen perinnemaisemat. Alueelliset ympäristöjulkaisut 124. Kouvola 1999. Tietokantatäydennys 2016 - Inki K. & Jokinen S. 2006. Salmin- eli Kaarniemenlahden hoito- ja käyttösuunnitelma. Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 3/2006

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Kaakkois-Suomen perinnemaisemainventoinnissa luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Alue sijaitsee osittain valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaa sekä Natura 2000 -verkostoon sisältyvällä Salminlahden linnustoltaan arvokkaalla alueella. Kohteen suojelu on tarkoitus toteuttaa maanomistajan kanssa tehtävin sopimuksin.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Inki K. & Jokinen S. 2006. Salmin- eli Kaarniemenlahden hoito- ja käyttösuunnitelma. Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 3/2006
Link: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/43112/KASra_3_2006.pdf?sequence=1

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY