Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0410001

1.3 Site name

Keltin ja Ahkojan rantalehdot

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.592800
Latitude:60.855300

2.2 Area [ha]

32.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      0.01  0.00 
7160  info      0.01  0.00 
9010  info      0.00 
9050  info      21.3  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Actaea spicata                   
Chaenotheca stemonea                   
Chrysosplenium alternifolium                   
Daphne mezereum                   
Lonicera xylosteum                   
Matteuccia struthiopteris                   
Fu  Polyporus badius                   
Sambucus racemosa                   
Scrophularia nodosa                   
Tilia cordata                   
Viburnum opulus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N19100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Keltinkosken etelä- ja pohjoispuolella, Kymijoen länsi- ja itärannan sekä Kymijokeen etelästä laskevan Ahkojan (Napanojan) jyrkillä rantatöyräillä olevia, jo osin rauhoitettuja lehtoalueita, jotka ovat myös merkittäviä uhanalaisen lajin ruokailureviirejä. Kasvillisuudeltaan joen ranta ja rinteessä olevien sivuraviinien pohjat ja sivupurouomat ovat kosteita saniaislehtoja (FT, MaT, AthOT), rinteet ovat muuten tuoretta OMaT-, HeOT- ja AegT-lehtoa, töyräät kuivaa MeLaT-lehtoa ja osin lehtomaista OMT- ja tuoretta MT-kangasmetsää. Puusto on vaihtelevaa, valtaosin luonnontilaista, paikoin lehtipuu-, paikoin havupuuvaltaista sekametsää, jossa vuorottelevat kuusi, mänty, haapa, rauduskoivu, jokunen lehmus ja vaahtera, alispuina harmaaleppä, pihlaja, tuomi sekä tammen ja vaahteran taimet. Alueilla on runsaasti varttuneempaa lehtipuustoa ja jyrkimmissä rinteissä on myös kohtalaisesti maapuustoa. Ahkojan varren alue on puustoltaan edustavin käsittäen pääasiassa varttunutta, osin lahovikaista kuusikkoa, jonka seassa esiintyy runsaasti järeitä haapoja, maapuita ja keloja. Pensaskerros on paikoin tiheä ja sen valtalajeja ovat tuomi ja herukat, joiden seassa esiintyy myös vaateliaampaa näsiää, lehtokuusamaa ja koiranheittä. Kenttäkerroksen valtalajeja ovat kosteissa osissa hiirenporras, metsäalvejuuri, korpi-imarre, metsäimarre ja Ahkojan varrella runsaana esiintyvä vaatelias kotkansiipi. Lehdoissa tavataan mm. runsaasti mustakonnanmarjaa, kevätlinnunsilmää, syyläjuurta ja valkovuokkoa. Muuten aluskasvillisuus muodostuu kuivien, tuoreiden ja kosteiden lehtojen sekä tuoreiden kankaiden tyyppilajeista vallitsevina rönsyleinikki, käenkaali, mesiangervo, vuohenputki, metsäkurjenpolvi ja mustikka.

4.2 Quality and importance

Keltin ja Ahkojan alueilla on huomattavaa valtakunnallista merkitystä lehtojen suojelun kannalta. Kymijoen varren rantalehdot ovat paitsi maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita, myös Kaakkois-Suomen harvoja rakentamattomina ja kasvillisuudeltaan luonnontilaisina säilyneitä rantalehtoja, joiden arvoa ja monimuotoisuutta lisää paikottainen puuston järeys ja runsas lahopuun määrä sekä rikas, myös uhanalaisia ja harvinaistuvia lajeja käsittävä linnusto. Rantalehdot ovat myös tärkeä tukialue jokivartta liikkuville uhanalaisen lajin yksilöille. Alue soveltunee myös lajin pesimäpaikaksi. Alue on luontodirektiivin liitteen II lajin (liito-orava) elinaluetta. Kymijoen varren luonnontilaisten lehtojen suurin uhka on rakentaminen alueiden lähituntumaan. Lehtojen luonnonarvot tulee ottaa huomioon lähialueiden maankäytön suunnitelussa siten, että rakentamista ei tule rajoittaa suojelualueiksi varattuihin rantalehtoihin vaan asutusalueiden ja suojelualuiden väliin tulee jättää suojavyöhyke purkamaan lehtoihin kohdistuvia virkistyskäyttöpaineita. Rinteiden jyrkkyyden ja hienojakoisen maa-aineksen vuoksi lehtojen kasvillisuus on erittäin kulutus- ja eroosioherkkää, minkä vuoksi harvennushakkuita, jopa yksittäisten suurten puiden poistoa tulee harkita tarkoin. Myös liikkuminen tulee ohjata poluille. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. - luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LE01o
LG05b
LH01o
LK01.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private67
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Lehtojensuojelutyöryhmän mietintö. Natura-inventoinnit 20.6. ja 19.8.1996. Kaakkois-Suomen ympäristökeskus. Korian varuskunta-alueen osayleiskaava-alueen luontokartoitusta koskeva lausunto, Maa ja Vesi Oy/ Riitta Lappalainen syyskuu v. 1996. Ympäristöhallinnon ympäristötietojärjestelmä, Hertta tietokanta. Tietokantatäydennys 2016 - Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 5/2014 - Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIs -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI0082.00
FI1618.00

5.3 Site designation (optional)

Valtakunnallisen lehtojensuojeluohjelman kohde nro. 132. Keltinkosken alapuolisista alueista osa on uhanalaisen lajin suojelusuunnitelman II-aluetta. Ahkojan alue on suojeluohjelmien ulkopuolella. Alueelle on perustettu useita yksityismaan luonnonsuojelualueita. Kohteen suojelu on tarkoitus toteuttaa luonnonsuojelulain keinoin perustamalla luonnonsuojelualue.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:
Organisation:Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY