Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

FI0411002

1.3 Site name

Haapajärvi

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:28.290800
Latitude:60.925000

2.2 Area [ha]

221.0000

2.3 Marine area [%]


No information provided

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta    16   
BA056Anas clypeata    11  27   
BA056Anas clypeata     
BA055Anas querquedula     
BA055Anas querquedula     
BA051Anas strepera     
BA051Anas strepera     
BA039Anser fabalis    20  120   
BA028Ardea cinerea    36  56   
BA059Aythya ferina    10  20   
BA059Aythya ferina     
BA061Aythya fuligula     
BA061Aythya fuligula    20  270   
BA062Aythya marila    40   
BA021Botaurus stellaris    cmales   
BA045Branta leucopsis    500   
BA144Calidris alba     
BA143Calidris canutus    30   
BA147Calidris ferruginea    22   
BA145Calidris minuta    11   
BA146Calidris temminckii    16   
BA197Chlidonias niger     
BA081Circus aeruginosus     
BA081Circus aeruginosus    bfemales   
BA037Cygnus columbianus bewickii    33   
BA038Cygnus cygnus     
BA038Cygnus cygnus    51  216   
BA099Falco subbuteo     
BA002Gavia arctica    10  20   
BA001Gavia stellata     
BA127Grus grus     
BA177Larus minutus    10  600   
BA177Larus minutus     
BA179Larus ridibundus    50  250   
BA179Larus ridibundus    101  500   
BA150Limicola falcinellus     
BA066Melanitta fusca    30   
BA065Melanitta nigra    50   
BA068Mergus albellus    10  30   
BA260Motacilla flava    70   
BA260Motacilla flava     
BA094Pandion haliaetus     
BA170Phalaropus lobatus     
BA151Philomachus pugnax    180   
BA140Pluvialis apricaria    17   
BA141Pluvialis squatarola    46   
BA007Podiceps auritus     
BA007Podiceps auritus     
BA006Podiceps grisegena     
BA119Porzana porzana    cmales   
BA193Sterna hirundo     
BA193Sterna hirundo    50  300   
BA161Tringa erythropus    30   
BA166Tringa glareola               
BA166Tringa glareola    10  500   
BA162Tringa totanus    14   
BA162Tringa totanus     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A295Acrocephalus schoenobaenus    50  50             
A168Actitis hypoleucos    10  10             
A052Anas crecca    12  12             
A050Anas penelope    23  23             
A053Anas platyrhynchos               
A067Bucephala clangula    17  17             
A136Charadrius dubius               
A207Columba oenas               
A381Emberiza schoeniclus    15  15             
A125Fulica atra               
A153Gallinago gallinago               
A184Larus argentatus               
A182Larus canus               
A640Larus fuscus fuscus               
A187Larus marinus                 
A069Mergus serrator               
A262Motacilla alba               
A160Numenius arquata    51  100             
A158Numenius phaeopus    10             
A005Podiceps cristatus    34  34             
1214Rana arvalis                   
A351Sturnus vulgaris    101  500             
A164Tringa nebularia               
A165Tringa ochropus               
A142Vanellus vanellus               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N06100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Rakkolanjoen yläjuoksulla sijaitseva Haapajärvi on valuma-alueeltaan melko suuri, hyper-eutrofinen järvi. Järven itäpuolinen ranta on loiva ja peltoihin rajoittuva, länsipuolella vallitsee kallioinen, metsää kasvava ranta. Pensaikkovyöhyke puuttuu lähes kokonaan. Järven ilmaversoiskasvillisuus on tavattoman rehevää, ruovikkovyöhyke on paikoin parisataa metriä leveä.

4.2 Quality and importance

Haapajärven linnusto on järviemme monipuolisimpia. Lajistossa on lukuisia harvinaisuuksia (mm. ruovikkolajit ja rantakanat). Vesilintujen ja kahlaajien laji- ja yksilömäärät ovat poikkeuksellisen suuria. Muutonaikainen merkitys on hyvin huomattava. Järvi on myös tärkeä metsästysalue. Veden laadultaan järvi on ylirehevä, mikä on seurausta aiemmasta, järveen kohdistuneesta jätevesikuormituksesta. Järven rannoista varsin pieni osa on rakennettu. Voimakkaan metsästyksen vaikutus näkyy linnustossa. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamlla. - lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mo
Mo
Hb
Mi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Tietokantatäydennys 2016 - Aalto, H. & Kuitunen, K. 2008: Haapajärven linnusto 2008. Enviro & T:mi Ornio. - Lammi, E. & Vauhkonen M. 2008: Lappeenrannan Haapajärven tilapäisen kuivattamisen vaikutukset Natura 2000 -alueeseen. Enviro.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Haapajärvi kuuluu valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman Etelä-Suomen rannikkoalueen kansainvälisesti arvokkaisiin kohteisiin (B II 2.1.). Kohteen suojelu on tarkoitus toteuttaa vesilailla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY