Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

FI0411003

1.3 Site name

Kaislanen

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:28.146900
Latitude:60.988300

2.2 Area [ha]

118.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA298Acrocephalus arundinaceus     
BA054Anas acuta    10  30   
BA056Anas clypeata    14   
BA056Anas clypeata         
BA055Anas querquedula     
BA055Anas querquedula     
BA051Anas strepera    10   
BA051Anas strepera          DD 
BA039Anser fabalis    20  2000   
BA028Ardea cinerea    10   
BA059Aythya ferina    20  145   
BA059Aythya ferina     
BA061Aythya fuligula     
BA061Aythya fuligula    100  550   
BA062Aythya marila    10  30   
BA021Botaurus stellaris    cmales   
BA045Branta leucopsis    10  100   
BA197Chlidonias niger     
BA081Circus aeruginosus     
BA081Circus aeruginosus    bfemales   
BA037Cygnus columbianus bewickii           
BA038Cygnus cygnus     
BA038Cygnus cygnus    20  70   
BA099Falco subbuteo     
BA123Gallinula chloropus     
BA002Gavia arctica    23   
BA001Gavia stellata           
BA127Grus grus     
BA127Grus grus    10   
BA075Haliaeetus albicilla     
BA177Larus minutus    20  450   
BA177Larus minutus         
BA179Larus ridibundus         
BA179Larus ridibundus    50  350   
BA272Luscinia svecica     
BA066Melanitta fusca     
BA065Melanitta nigra     
BA068Mergus albellus    10  30   
BA260Motacilla flava     
BA094Pandion haliaetus     
BA151Philomachus pugnax    10   
BA007Podiceps auritus     
BA007Podiceps auritus     
BA006Podiceps grisegena    21   
BA006Podiceps grisegena     
BA119Porzana porzana    cmales   
BA193Sterna hirundo    51  100   
BA166Tringa glareola    10  20   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A295Acrocephalus schoenobaenus    51  100             
A297Acrocephalus scirpaceus               
A168Actitis hypoleucos               
A052Anas crecca               
A050Anas penelope    14  14             
A053Anas platyrhynchos               
A043Anser anser                 
A067Bucephala clangula    22  22             
A064Clangula hyemalis    11  50             
A381Emberiza schoeniclus    11  50             
A125Fulica atra    12  12             
A153Gallinago gallinago    10             
A270Luscinia luscinia               
A005Podiceps cristatus    17  17             
A118Rallus aquaticus               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0688.00
N0712.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kaislasenjärvi sijaitsee Alajoen yläjuoksulla. Järvi on lievästi ruskeavetinen ja kasvillisuudeltaan järviruokovaltainen. Myös saraikkovyöhyke on yhtenäinen ja leveä. Järvi on huomattavalta osalta metsärantainen ja rannat ovat lähes rakentamattomat.

4.2 Quality and importance

Järven linnuston monipuolisin ja runsain ryhmä on vesilinnut. Järvellä on melko paljon myös harvinaisuuksia (mm. runsaasti ruovikkolintuja). Järven muutonaikainen merkitys on myös suuri. Rannat ovat lähes rakentamattomat ja niiden rakentaminen vaikuttaisi erityisesti ratavyöhykkeen ja ruovikkojen linnustoon. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueenkäyttöä ohjaamalla. - lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Tietokantatäydennys 2016 - Karri Kuitunen 2006:Lappeenrannan Rapamäkeen suunnitellun rakentamisen vaikutuksista Kaislasen linnustoon - Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella. BirdLife Suomi huhtikuu 2014.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Kaislasenjärvi kuuluu valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman Etelä-Suomen rannikkoalueen valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin (B II 2.16.). Kohteen suojelu on tarkoitus toteuttaa vesilailla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY