Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

FI0414002

1.3 Site name

Tyllinjärvi

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.788600
Latitude:60.661100

2.2 Area [ha]

293.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta     
BA055Anas querquedula          DD       
BA055Anas querquedula         
BA039Anser fabalis    10  100   
BA028Ardea cinerea     
BA021Botaurus stellaris    cmales   
BA081Circus aeruginosus    bfemales   
BA037Cygnus columbianus bewickii     
BA038Cygnus cygnus     
BA038Cygnus cygnus    10  100   
BA099Falco subbuteo     
BA127Grus grus     
BA177Larus minutus          DD       
BA068Mergus albellus    18   
BA151Philomachus pugnax    15   
BA006Podiceps grisegena     
BA119Porzana porzana     
BA193Sterna hirundo          DD       
BA193Sterna hirundo     
BA166Tringa glareola          DD       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A207Columba oenas               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0695.00
N075.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Tyllinjärvi on valuma-alueeltaan kohtalaisen suuri, dys-eutrofinen järvi Vaalimaanjoen vesistössä. Järvi on pitkänomainen ja muodoltaan rikkonainen. Rantaviivaa järvessä on sen pinta-alaan nähden paljon. Tyllinjärveä on laskettu 1930-luvulla. Nykyisin kasvillisuusvyöhykkeet ovat huomattavan laajat muodostuen suursara- ja järvikortevaltaisista rantaniityistä, joita reunustavat järviruoko- ja kaislavyöhykkeet. Järvellä on useita vesi- ja rantalintujen suosimia matalia lahdenpoukamia. Järven Tyllinkylän puoleisella rannalla esiintyy laajoja viljelysaukeita. Peltoa on melko paljon muillakin rannoilla. Pääsääntöisesti järven ja peltojen välissä on pensaikkovyöhyke. Järven eteläpäässä on useita korkeita mäkiä ja vuoria, joiden jylhät kalliopaahdat putoavat suoraan järveen. Järveä ympäröivät metsät ovat melko tasapuolisesti havu- ja lehtipuuvaltaisia.

4.2 Quality and importance

Linnustoltaan Tyllinjärvi on monipuolinen; kahlaajat ja vesilinnut ovat edustavimmat ryhmät. Järven muutonaikainen merkitys on huomattava. Tunnusomaisia levähtäjiä ovat mm. joutsenet. Järvi on varsin rehevöitynyt. Järven rannoilla on nykyisin muutamia kymmeniä kesähuviloita. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: - alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Lo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mo

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Airola, J. 1982: Kymenlaakson lintujärvien linnusto. - Lintukymi 4: 52 - 57. Salmela, J. 1975: Mustatiira (Clidonais niger) pesivänä Miehikälässä. - Lintumies 10: 32. Venemies, J. 1992: Miehikkälän Tyllinjärven linnustoselvitys 1992. - Tutkimusraportti. Kymen vesi- ja ympäristöpiiri. 18 s. Tietokantatäydennys 2016 - Juha Ojala: Tyllinjärven linnustolaskennat 2014,Tiira lintutietopalvelu. - Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella. BirdLife Suomi huhtikuu 2014.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Tyllinjärvi kuuluu valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman Etelä-Suomen rannikkoalueen valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin (B II 2.12.). Kohteen suojelu on tarkoitus toteuttaa vesilailla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY