Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0414008

1.3 Site name

Leukaniemi-Tyllinjärvi

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.788600
Latitude:60.661100

2.2 Area [ha]

304.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      238  0.00 
9050  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0682.00
N0714.00
N194.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Leukaniemi on lehtomainen, sekametsäinen niemi Tyllinjärven lintuveden itärannalla. Puustoltaan alue on kuusivaltainen (70 %). Sekapuuna esiintyy paikoin laikuttaisesti runsaasti haapaa ja hieskoivua (20 %) sekä mäntyä. Rannan läheisissä luhtaisissa ja korpimaisissa painanteissa on myös runsaasti terva- ja harmaaleppää sekä puumaisia tuomia. Aluskasvillisuus vaihettuu rantaa reunustavasta luhtaisesta ruoho- ja heinäkasvillisuudesta hiirenporras- valtaiseksi ja edelleen kuivemmaksi käenkaali-oravanmarja- ja mustikkatyypin metsäksi (OMT-MT). Jyrkkänä kohoavan mäen pohjoisrinteellä esiintyy myös kuivan lehdon kasvillisuutta (mm. kevätlinnunherne Lathyrus vernus, kaiheorvokki Viola selkirkii). Yleisilmeeltään metsä on varsin avointa, lukuunottamatta lounaisosan ryteikköistä niemenkärkeä. Puustorakenteeltaan alue on vaihteleva. Huomio kiinnittyy kookkaisiin kuusiin ja haapoihin sekä rehevään, hyvin luonnontilaiseen aluskasvillisuuteen (mm. polkuja ei ole). Kuollutta puustoa ei alueella juurikaan ole. Metsäalue rajautuu pohjois-itäosassaan laidunniitty- ja peltoalueisiin, jotka ovat mukana varsinaisessa yksityismaiden luonnonsuojelualueen rajauksessa. Tyllinjärvi on valuma-alueeltaan kohtalaisen suuri, dys-eutrofinen järvi Vaalimaanjoen vesistössä. Järvi on pitkänomainen ja muodoltaan rikkonainen. Rantaviivaa järvessä on sen pinta-alaan nähden paljon. Tyllinjärveä on laskettu 1930-luvulla. Nykyisin kasvillisuusvyöhykkeet ovat huomattavan laajat muodostuen suursara- ja järvikortevaltaisista rantaniityistä, joita reunustavat järviruoko- ja kaislavyöhykkeet. Järvellä on useita vesi- ja rantalintujen suosimia matalia lahdenpoukamia. Järven Tyllinkylän puoleisella rannalla esiintyy laajoja viljelysaukeita. Peltoa on melko paljon muillakin rannoilla. Pääsääntöisesti järven ja peltojen välissä on pensaikkovyöhyke. Järven eteläpäässä on useita korkeita mäkiä ja vuoria, joiden jylhät kalliopaahdat putoavat suoraan järveen. Järveä ympäröivät metsät ovat melko tasapuolisesti havu- ja lehtipuuvaltaisia.

4.2 Quality and importance

Leukaniemen suojelualue on jokseenkin luonnontilainen, lehtomainen niemi Tyllinjärven lintuveden itärannalla. Alueella on vanhan sekametsän piirteitä. Tyllinjärvi on linnustoltaan monipuolinen; kahlaajat ja vesilinnut ovat edustavimmat ryhmät. Järven muutonaikainen merkitys on huomattava. Tunnusomaisia levähtäjiä ovat mm. joutsenet. Alueen rauhoitusmääräyksiin liittyy maanomistajan oikeus hoitaa metsää tavoitteena vaihteleva lehtipuuvaltainen metsäkuva sekä ottaa kotitarvepuita. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Lo
Li
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Li
Li

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Tietokantatäydennys 2016 - Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 5/2014 - Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIs -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013 - Ympäristöhallinto 2014. Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007–2012. [Viitattu 2014.] www.ymparisto.fi/ Luontodirektiivinluontotyyppiraportit.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0096.00
FI164.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Leukaniemen lehtometsä on rauhoitettu Kymen lääninhallituksen päätöksellä (Y1033/84) yksityismaalla olevaksi luonnonsuojelualueeksi (YSA052350). Tyllinjärvi kuuluu valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman Etelä-Suomen rannikkoalueen valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin (B II 2.12.). Tyllinjärven osalta suojelu on tarkoitus toteuttaa vesilailla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY