Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0415007

1.3 Site name

Siikalahti

1.4 First Compilation date

2000-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:29.564400
Latitude:61.563600

2.2 Area [ha]

465.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6430  info      0.1  0.00 
9050  info      12  0.00 
9080  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1082Graphoderus bilineatus          DD 
I1042Leucorrhinia pectoralis    500  600   
P1833Najas flexilis    10   
P1963Najas tenuissima    50   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
1048Aeshna viridis                   
Amphipoea crinanensis                   
Aterbia chalybeia                   
Cochylis hybridella                   
1313Eptesicus nilssonii                   
Ethmia quadrillella                   
Ipimorpha contusa                   
1038Leucorrhinia albifrons                   
Mniotype bathensis                   
1314Myotis daubentonii                   
Mythimna pudorina                   
Plectrocnemia conjuncta                   
Pseudopanthera macularia                   
Rumex maritimus                   
Salda muelleri                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0645.00
N0751.00
N101.00
N193.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Simpelejärven kasvillisuudeltaan rehevän ja monipuolisen Siikalahden ranta-alueilla ja saarissa on reheviä lehtoja, joiden puustossa vallitsevat tervaleppä ja koivu sekä paikoin haapa. Lehtokasvillisuus vaihettuu alavimmilla alueilla luhdiksi ja kosteiksi rantaniityiksi. Kasinniemen opastuskeskuksen ympäristössä on pienialainen tuoreen niityn laikku. Umpeenkasvava lahti on kasvillisuudeltaan monipuolinen ja arvokas.

4.2 Quality and importance

Siikalahden lehdot ovat reheviä ja tärkeitä lehtolajiston suojelulle kasvillisuudeltaan pääosin karun Kaakkois-Suomen alueella. Avovesialueella kasvaa luontodirektiivin liitteen II lajeihin kuuluvaa uhanalaista hentonäkinruohoa ja notkeanäkinruohoa. Myös uhanalaista keltahierakkaa esiintyy alueella. Alueella elää luontodirektiivin liitteen II lajeihin kuuluvat täplälampikorento ja isolampisukeltaja. Liika rehevöityminen ja umpeenkasvu sekä toisaalta liian laajat ruoppaukset tai niitot voivat tuhota hentonäkinruohon elinympäristön. Tietokantatäydennys 2015: Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan D luokiteltuja luontotyyppejä) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä - luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi
Mi
Li
Li
Li
Li
Mi
Hi
Mi
Hi
Hb
Lb
Hi
Mi
Mo
Lo
Lo
Lo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal96
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private4
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Mäkelä, H. (toim.) 1992: Parikkalan Siikalahden veden laatu, kasvillisuus ja pesimälinnusto vuonna 1992. - Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja nro 528. Venäläinen, J. 1982: Parikkalan Siikalahden putkilokasvistosta. - Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 58 Metsähallituksen luonnonsuojelun kehittämisyksikkö 1994: Itä- ja Länsi-Suomen puistoalueiden uhanalaisten ja silmälläpidettävien putkilokasvien esiintymät. Koskimies, P. 1989: Parikkalan Siikalahden pesimälinnusto: kannanmuutokset, suojelu ja hoito. - Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja nro 139. Koskimies, P. 1994: Parikkalan Siikalahden pesimälinnusto vuonna 1993. - Raportti Kymen vesi- ja ympäristöpiirille 30.3.1994. Koskimies, P. 1995: Parikkalan Siikalahden pesimälinnusti vuonna 1994. - Raportti Kymen läänin ympäristökeskukselle 31.3.1995. Koskimies, P. 1995: Siikalahden hoito- ja käyttösuunnitelma. - Luonnos. Metsähallitus. Koskimies, P. 1996: Parikkalan Siikalahden pesimälinnusto vuonna 1995. - Raportti Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle 10.4.1996. Ympäristöhallinnon ympäristötietojärjestelmä, Hertta tietokanta. Tietokantatäydennys 2016: Aalto, H. 2006: Siikalahden muutonaikainen linnusto ja uhanalaiset ja direktiivilajit vuonna 2006. - Raportti. Metsähallitus, luontopalvelut. 13 s. Aunu, T. 1998: Makrofyyttiseuranta Siikalahden avovesialueella kasvukaudella 1998. - Raportti. Metsähallitus, Itä-Suomen luontopalvelut. 12 s. Aunu, T. 1998: Siikalahden uhanalaisten putkilokasvien inventointi sekä rantalehtojen botaaninen luokitus kasvukaudella 1997. - Raportti. Metsähallitus, Itä-Suomen luontopalvelut. 22 s. Granberg, K. & Hynynen, J. 1989: Parikkalan Siikalahden kasvillisuus vuonna 1986. - Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja nro 138. 38 s. Hynynen, J. & Veijola, H. 1999: Siikalahden kasvillisuus vuonna 1996. - Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja, Sarja A, No 102. 28 s. Issakainen, J., Kemppainen, E., Mäkelä, K., Hakalisto, S. & Koistinen, M. 2011: Hentonäkinruoho (Najas tenuissima) ja notkeanäkinruoho (Najas flexilis) Suomen uhanalaisia lajeja. - Suomen ympäristö 13/2011. Suomen ympäristökeskus. 223 s. Koskimies, P. 1996: Siikalahden luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma. - Luonnos. Metsähallitus. 15 s. Koskimies, P. 1999: Siikalahden linnusto [tiedot 1986-1997]. - Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja, Sarja A, No 98. 137 s. Koskimies, P. 2000: Parikkalan Siikalahden pesimälinnusto vuonna 1999. - Raportti. Metsähallitus, Itä-Suomen luontopalvelut. 22 s. Koskimies, P. 2001: Siikalahden pesimälinnusto 2000. - Raportti. Metsähallitus, Itä-Suomen luontopalvelut. Lammi, E. 2003: Parikkalan Siikalahden kasvillisuuden muutokset ilmakuvatulkinnan perusteella. - Raportti. Metsähallitus, Itä-Suomen luontopalvelut. 13 s. Malkavaara, T. 1999: Vesikasviseuranta Siikalahden avovesialueella kasvukaudella 1999. - Raportti. Metsähallitus, Itä-Suomen luontopalvelut. Markkanen, A. 2009: Etelä-Karjalan kääväkäsinventointi 2008. - Raportti. Metsähallitus, luontopalvelut. 9 s Mattila, J., Karjalainen, S. & Hyvärinen, E. 2010: Kovakuoriaiskartoitukset Etelä-Suomessa, Pohjanmaalla ja Lapissa 2008. - Raportti. Metsähallitus, luontopalvelut. 76 s. Metsähallituksen luonnonsuojelun kehittämisyksikkö 1994: Itä- ja Länsi-Suomen puistoalueiden uhanalaisten ja silmälläpidettävien putkilokasvien esiintymät. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. Nieminen, M. 2006: Parikkalan Siikalahden toimenpidesuunnitelma 2005-2014. - Metsähallitus, luontopalvelut. 58 s. Nieminen, M. Sundell, P. R. 2002: Parikkalan Siikalahden isokultasiipiselvitys kesällä 2002. - Raportti. Metsähallitus, Itä-Suomen luontopalvelut. 12 s. Niikkonen, T. 2006: Parikkalan Siikalahden hoito- ja käyttösuunnitelma. - Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja, Sarja C, No 3. 169 s. Penttinen, J. 2009: Parikkalan Siikalahden pohjoisosan sudenkorentolajiston selvitys 2009. - Raportti. Metsähallitus, luontopalvelut. 16 s. Rajakallio, R. 2003: Parikkalan Siikalahden sudenkorentolajisto. - Raportti. Metsähallitus, Itä-Suomen luontopalvelut. 13 s. Saukkonen, P. 2006: Parikkalan Siikalahden kalastoselvitys. - Raportti. Metsähallitus, luontopalvelut. 22 s. Sundell, P. R., Nieminen, M., Salokannel, J., Mattila, K. & Mutanen, T. 2004: Siikalahden luonnonsuojelualueen perhoset ja vesiperhoset. - Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja, Sarja A, No 146. 62 s. Sundell. P. R. 1996: Siikalahden suurperhoset. - Raportti. Metsähallitus, Itä-Suomen luontopalvelut. 16 s. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013. Uusimäki, A. & Haapala, S. 2014: Perhosselvitys Parikkalan Siikalahden luonnonsuojelualueella 2008-2010. - Raportti. Metsähallitus, luontopalvelut. Valkama, J. & Saukkonen, P. 2006: Parikkalan Siikalahden pohjaeläinselvitys 2006. - Raportti. Metsähallitus, luontopalvelut. 9 s. Vauhkonen, M. 2000: Vesikasvillisuuden ja -kasviston seurantatutkimukset Parikkalan Siikalahdella vuonna 2000. - Raportti. Metsähallitus, Itä-Suomen luontopalvelut. Vauhkonen, M. 2003: Vesikasvillisuuden ja -kasviston seurantatutkimukset Parikkalan Siikalahdella vuonna 2003. - Raportti. Metsähallitus, Itä-Suomen luontopalvelut. Vauhkonen, M. 2005: Parikkalan Siikalahden kasvillisuus- ja kasvistoseurannat 2004-2005. - Raportti. Metsähallitus, Itä-Suomen luontopalvelut. 21 s. Vauhkonen, M. 2007: Parikkalan Siikalahden kasvistoseuranta 2007. - Raportti. Metsähallitus, luontopalvelut. 8 s. Vauhkonen, M. 2008: Parikkalan Siikalahden kasvistoseuranta 2008. - Raportti. Metsähallitus, luontopalvelut. 7 s. Vauhkonen, M., Aalto, H., Aalto, J., Kontiokorpi, A. & Kontiokorpi, J. 2010: Parikkalan Siikalahden linnustoselvitys 2010. - Raportti. Metsähallitus, luontopalvelut. 75 s. Venäläinen, J. 1980: Parikkalan (LK) Simpelejärven Siikalahden kasvillisuus. - Pro Gradu -tutkielma, Helsingin yliopiston ekologian ja systematiikan laitos. 116 s. Venäläinen, J. 1981: Parikkalan Siikalahden kasvillisuuden kartoitus ilmakuvien perusteela. - Luonnon tutkija 85: 155-160. Wikholm, M. 2002: Vesikasvillisuuden ja -kasviston seurantatutkimukset Parikkalan Siikalahdella vuonna 2002. - Raportti. Metsähallitus, Itä-Suomen luontopalvelut. WWF 1977: Parikkalan Siikalahti. Hoito- ja käyttösuunnitelma. - Helsinki 1997. 25 s. WWF:n lajityöryhmän laatima suojeluohjelma 1992. Yrjölä, R. & Vatanen, S. 2010: Parikkalan Siikalahden pohjoisosan kunnostussuunnitelma. - Metsähallitus, luontopalvelut. 40 s. Yrjölä, R., Aalto, H., Aalto, J. & Kontiokorpi, J. 2006: Siikalahden linnusto vuosina 2002-2004. - Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja, Sarja A, No 163. 104 s. Yrjölä, R., Kontiokorpi, J., Aalto, H. & Aalto, J. 2002: Siikalahden linnusto 2002. - Raportti. Metsähallitus, Itä-Suomen luontopalvelut. 15 s. Yrjölä, R., Kontiokorpi, J., Aalto, H. & Aalto, J. 2003: Siikalahden linnusto 2003. - Raportti. Metsähallitus, Itä-Suomen luontopalvelut. 69 s.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0099.00
FI031.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alue kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan sekä kansainvälisiin Project Mar:iin ja Nordic West List:iin. 97 % alueesta on lunastettu valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin. Kasinniemi on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi Kymen lääninhallituksen päätöksellä. Kohteen suojelu on tarkoitus toteuttaa perustamalla luonnonsuojelulain keinoin luonnonsuojelualue.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Niikkonen, T. 2006: Parikkalan Siikalahden hoito- ja käyttösuunnitelma. - Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja, Sarja C, No 3. 169 s.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY