Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0416001

1.3 Site name

Valkmusa

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.739400
Latitude:60.560300

2.2 Area [ha]

1710.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7110  info      1090  0.00 
7160  info      0.1  0.00 
7310  info      244  0.00 
8220  info      0.2  0.00 
9010  info      18  0.00 
9060  info      11  0.00 
91D0  info      385  0.00 
91E0  info      0.1  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Idaea muricata                   
Lacanobia w-latinum                   
A072Pernis apivorus             
A151Philomachus pugnax             
A140Pluvialis apricaria    20  40           
Scopula virgulata                   
Thalera fimbrialis                   
A166Tringa glareola    30  60           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0786.00
N179.00
N195.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Valkmusan kansallispuistoalue sijaitsee Etelä-Suomen metsäkasvillisuusvyöhykkeen etelärajalla. Alueelta on luokiteltu yli 30 erilaista suotyyppiä. Valkmusan-Kananiemensuon suoyhdistymät vaihtelevat kermikeitaista laakiokeitaiden kautta aapasoihin. Valkmusaan liittyvä Munasuo on Saaristo-Suomelle tyypillinen laakiokeidas ja Mustanjärvensuo kauniisti kehittynyt kermikeidas. Karusta kallio- ja maaperästä johtuen vallitsevat metsätyypit ovat tuoreet mustikkatyypin kankaat sekä kuivahkot puolukkatyypin kankaat. Alueen koillisosassa on vanhempaa koivuvaltaista metsää, jossa on runsaasti lahopuuta. Alueen itäreunaan liittyvät Haukkavuoren ja Moronvuoren kallioalueet sekä Kananiemenharjun harjuselänne.

4.2 Quality and importance

Valkmusa on kansainvälisesti merkittävä, laaja ja hyvin kehittynyt eteläisen rannikkoalueen keidassuoyhdistymätyyppi. Munasuo on Suomen laajin ja arvokain laakiokeidas. Koko alue on linnustollisesti erittäin merkittävä ja tärkeä suurperhosten esiintymisalue. Kananiemensuolla on myös aapasuota. Aluetta käytetään ajoittain puolustusvoimien toimintaan tai suojelualueen läheisyydessä tapahtuvan puolustusvoimien toiminnan vaikutukset voivat ulottua suojelualueelle. Alueen ulkopuoliset ojitukset saattavat paikoin kuivattaa suota. Alueen suojelutavoite: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojeluperusteena on vähintäänkin alueen merkittävyyden säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: * alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys * alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla * alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä * luontotyypin ja lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02o
LD02i
LJ02.01o
LJ02.05o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private1
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Seppä, H. 1991: Kananiemensuon ja Mustanjärvensuon linnusto ja sen suojelu. - Käsikirjoitus. Metsähallitus. 15 s. + 2 liitettä. Lehtinen, R. 1985: Kananiemen talvilinnusto 1985. - Raportti. Metsähallitus. 5 s. Suoknuuti, M. 1992: Valkmusan suurperhoset. - Käsikirjoitus. Metsähallitus. 45 s. + 1 liite. Metsähallitus: Linjalaskenta-aineisto. - Julkaisematon. Tietokantatäydennys 2016: - Metsähallitus 2002: Valkmusan kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma. - Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 65. 42 s. - Metsähallitus 2002: Valkmusan kansallispuiston kivennäismaiden ennallistamissuunnitelma. - Metsähallituksen arkisto, Tikkurila. 6 s. + liitteet - Metsähallitus 2012: Munasuon lounaisosan ennallistamissuunnitelma. - Metsähallituksen arkisto, Tikkurila. 23 s. - Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. - Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013 (lajit).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI0030.00
FI0270.00

5.3 Site designation (optional)

Alueelle on 1.9.1996 perustettu Valkmusan kansallispuisto, johon on myöhemmin liitetty laajennusalueita. Kananiemenharju on valtakunnallisen harjujensuojeluohjelman mukainen kohde. Munasuo kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan. Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: - Metsähallitus 2002: Valkmusan kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma. - Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 65. 42 s. - Metsähallitus 2002: Valkmusan kansallispuiston kivennäismaiden ennallistamissuunnitelma. - Metsähallituksen arkisto, Tikkurila. 6 s. + liitteet - Metsähallitus 2012: Munasuon lounaisosan ennallistamissuunnitelma. - Metsähallituksen arkisto, Tikkurila. 23 s.
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY