Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

FI0416005

1.3 Site name

Ahvenkoskenlahti

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.452500
Latitude:60.474200

2.2 Area [ha]

446.0000

2.3 Marine area [%]

76.9000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA298Acrocephalus arundinaceus          DD 
BA229Alcedo atthis          DD 
BA056Anas clypeata           
BA056Anas clypeata          DD 
BA028Ardea cinerea     
BA059Aythya ferina    16   
BA059Aythya ferina         
BA061Aythya fuligula    10  20   
BA061Aythya fuligula         
BA021Botaurus stellaris     
BA264Cinclus cinclus     
BA081Circus aeruginosus     
BA081Circus aeruginosus          DD 
BA037Cygnus columbianus bewickii          DD       
BA038Cygnus cygnus     
BA103Falco peregrinus           
BA099Falco subbuteo          DD 
BA320Ficedula parva          DD 
BA002Gavia arctica    92   
BA001Gavia stellata     
BA127Grus grus     
BA075Haliaeetus albicilla     
BA177Larus minutus     
BA177Larus minutus         
BA179Larus ridibundus           
BA068Mergus albellus    38   
BA094Pandion haliaetus     
BA151Philomachus pugnax     
BA234Picus canus           
BA119Porzana porzana          DD 
BA190Sterna caspia     
BA193Sterna hirundo     
BA004Tachybaptus ruficollis     
BA161Tringa erythropus           
BA166Tringa glareola           
BA162Tringa totanus           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A295Acrocephalus schoenobaenus    24  24             
A297Acrocephalus scirpaceus                   
A168Actitis hypoleucos               
A052Anas crecca               
A050Anas penelope    15  15             
A053Anas platyrhynchos    13  13             
A044Branta canadensis               
A067Bucephala clangula    12  12             
A371Carpodacus erythrinus               
A373Coccothraustes coccothraustes               
A036Cygnus olor               
A237Dendrocopos major               
A240Dendrocopos minor               
A381Emberiza schoeniclus    12  12             
Eupatorium cannabinum                   
Euphorbia palustris                   
A322Ficedula hypoleuca               
A359Fringilla coelebs    12  12             
A125Fulica atra               
A153Gallinago gallinago                   
Humulus lupulus                   
Impatiens noli-tangere                   
A184Larus argentatus    11  50             
A182Larus canus    11  50             
A187Larus marinus               
Leersia oryzoides                   
A070Mergus merganser               
A069Mergus serrator               
A262Motacilla alba               
A319Muscicapa striata               
1963Najas tenuissima                   
A160Numenius arquata               
A329Parus caeruleus               
A330Parus major               
1966Persicaria foliosa                   
A005Podiceps cristatus    15  15             
A118Rallus aquaticus               
Ranunculus lingua                   
Rumex hydrolapathum                   
A155Scolopax rusticola                   
Stellaria nemorum                   
A310Sylvia borin               
A309Sylvia communis               
1032Unio crassus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0150.00
N0250.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Ahvenkoskenlahti on Pyhtään ja Ruotsinpyhtään rajalla, Kymijoen läntisimmän suuhaaran edustalla sijaitseva pitkä merenlahti. Alueen kallioperä on rapakivigraniittia ja maaperä hienosedimenttitasankoa. Rantalueet ovat tasankoa, jossa korkeusvaihtelu jää alle viiden metrin. Lahden länsirantaa reunustaa poikkeuksellisen leveä, luonnontilainen ruovikko ja suursaravaltainen rantaniittyvyöhyke, joka vaihettuu rannassa lehtomaiseksi, kauaksi rantaviivasta levittäytyneeksi puna-ailakki -tyypin (LT) tervaleppärantametsäksi. Jokisuussa on useiden uomien ja saarten muodostama deltamainen suisto. Saarista suurimmat, Nätholmen ja Alholmen, ovat luoteisosiltaan rannoiltaan eroosion kuluttamaa, kookasta tervaleppää kasvavaa rantalehtoa, jossa mm. lehtopalsami (Impatiens noli-tangere) esiintyy huomattavan runsaana. Lehtokasvillisuus vaihettuu pensoittuneeksi, suurruohovaltaiseksi tulvametsäksi ja edelleen kaakkoisosassa laajaksi ruovikoksi. Rantaniityissä on erotettavissa leveä tupassara (Carex nigra ssp. juncella) - suomyrtti (Myrica gale) - kiiltopaju (Salix phyllicifolia) -vyöhyke, jossa paikoittain esiintyy runsaasti myös siniheinää (Molinia caerulea), sekä ulompana piukkasara (C. elata) - terttualpi (Lysimachia thyrsiflora) - järviruoko (Phragmites australis) -valtainen vyöhyke. Ruovikkovyöhykkeen muodostavat tiheät järviruoko- ja järvikaisla (Schoenoplectus lacustris) -kasvustot. Ahvenkosken alapuolisissa kovapohjaisissa uomissa ja länsirannan eteläosassa (Söderstrand) sekä lahden koillisrannalla esiintyy paikoin myös edustavaa kivikkorantojen kasvillisuutta (erikoisuuksia mm. rantatyräkki, isohierakka, punalatva). Alueella olevilla useilla saarilla ja luodoilla esiintyy lokkilinnuston lisäksi monipuolinen maalinnusto.

4.2 Quality and importance

Ahvenkoskenlahti on ainoita eteläisen Suomen laajoja luonnontilaisia jokisuistoja. Lahden länsirantaa reunustavat poikkeuksellisen laajat ruovikot ja suursaravaltaiset rantaniityt. Alueen kasvistoon kuuluvat mm. isohierakka, rantatyräkki ja hentonäkinruoho (Najas tenuissima). Kymijoen suistossa aivan lahden yläosassa on tavattu alueen kasviharvinaisuus, hukkariisi (Leersia oryzoides), sekä Ahvenkosken padon alapuolisesta, ajoittain kuivasta sivu-uomasta punalatva (Eupatorium cannabinum). Linnuston runsain ja edustavin ryhmä on vesilinnut. Harvinaisimmat lajit puolestaan kuuluvat ruovikkoa suosiviin lintulajeihin. Ahvenkoskenlahti on huomattavan tärkeä muutonaikainen levähdysalue ja sen kalataloudellinenkin arvo on suuri. Alueen luoteisosassa lintuvesirajaukseen liittyy venesatama-alue ja veneväylä, joka kulkee jokisuun suistoalueella rajauksen sisällä. E18 moottoritie kulkee Ahvenkoskenlahden pohjoispuolitse. Itärannalla on suojelurajaukseen kuulumattomalla osalla huomattavan paljon loma-asuntoja. Myös länsirannalla on joitakin rakennuksia, mutta ryteikköisenä ja vaikeasti kuljettavana tämä osa on suurimmaksi osaksi hyvin rauhallinen. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: - alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. - alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MD01.02o
LE01.04i
MG02i
LG02o
LG05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private89
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Airola, J. 1983: Kymenlaakson merenlahtien linnusto. - Lintukymi 5: 62 - 67. Tietokantatäydennys 2016 - Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 5/2014 - Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella. BirdLife Suomi huhtikuu 2014.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Ahvenkoskenlahti kuuluu valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman Suomenlahden rannikon valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin (A II 1.7.). Sen suojelu on tarkoitus toteuttaa vesilailla sekä ainakin maa-alueilla luonnonsuojelulailla. Osa alueesta on hankittu valtiolle luonnonsuojelualueeksi.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:
Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:
Organisation:Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY