Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0417009

1.3 Site name

Äpätinkangas

1.4 First Compilation date

2005-06

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-06
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:29.180300
Latitude:61.411900

2.2 Area [ha]

100.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9010  info      45  0.00 
9050  info      0.3  0.00 
91D0  info      10  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0710.00
N1715.00
N1975.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Pääosin Torsa-järven ja paikallistien 14898 välissä sijaitseva monipuolinen metsäalue. Alue koostuu harjukummuista sekä niiden välisistä pienistä ojitetuista suopainanteista. Alueen metsät ovat pääosin tuoreen kankaan männikköä, jossa on sekapuuna runsaasti koivua, paikoin myös haapaa ja kuusta. Alueen koillisosassa Torsaan laskevan puron varressa on pieni lehtolaikku. Torsan rannassa on kapea kivinen hiekkaranta. Rantavallin ja hiekkarannan välissä on kapea tervaleppävaltainen lehtipuuvyöhyke. Myrskytuhon seurauksena alueella on laajoilla aloilla runsaasti lahopuuta, erityisesti maapuuna. Erityisen merkittävää on lehtipuuston runsaus.

4.2 Quality and importance

Alue on alun perin suurelta osin vielä talousmetsää, mutta alue kärsi merkittäviä tuhoja vuoden 2010 Asta-myrskyssä, mistä johtuen lahopuun määrä alueella kasvoi hetkessä moninkertaiseksi.. Alueeseen sisältyy jonkin verran taimikoita, mutta nekin ovat suurelta osin puulajisuhteiltaan monipuolisia ja luonnontilaisen kaltaisia. Puuston ikääntyessä ja lahopuun määrän lisääntyessä alueen suojeluarvo lisääntyy nopeasti. Erityisen merkittävää alueella on koivun runsaus. Kokonaisuudessaan alue on Etelä-Karjalan alueella laaja ja monipuolinen metsäalue, joka on tärkeä alueen vanhojen luonnonmetsien suojelulle. Alueen metsät ovat olleet metsätalouskäytössä ja suot ojitettuja. Alueen läpi kulkee paikallistie ja alueella on runsaasti metsäautoteitä. Alueen eteläosan poikki kulkee kaksi sähkölinjaa. Palanneenmäen kaakkoispuolella olevan suon pohjoisosa alueen ulkopuolelta on ojitettu. Osa metsäautoteistä jätetään raivaamatta auki myrskyn jälkeen, eikä ojitetuille soille suunniteltuja ennallistamistoimia enää toteuteta. Alueen merkitys luonnonmetsänä kasvaa jatkossa entisestään. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi
Li
Lb
Lb
Mo
Mo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Hi

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal100
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Maastokatselmus 16.9.2002 Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013. Heikkilä, P. 2007: Äpätinkankaan ennallistamisen ja luonnonhoidon toimenpidesuunnitelma. Metsähallitus, luontopalvelut.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI000.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alue ei kuulu valtakunnallisiin suojeluohjelmiin. Alue on kokonaan valtion omistuksessa. Kohteen suojelu on tarkoitus toteuttaa perustamalla luonnonsuojelulain keinoin luonnonsuojelualue.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Heikkilä, P. 2007: Äpätinkankaan ennallistamisen ja luonnonhoidon toimenpidesuunnitelma. Metsähallitus, luontopalvelut.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY