Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

FI0418001

1.3 Site name

Kuokkalampi

1.4 First Compilation date

1996-08

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:28.993900
Latitude:61.253600

2.2 Area [ha]

106.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta     
BA056Anas clypeata     
BA056Anas clypeata          DD 
BA055Anas querquedula     
BA055Anas querquedula         
BA028Ardea cinerea     
BA059Aythya ferina          DD       
BA061Aythya fuligula    12   
BA021Botaurus stellaris    cmales   
BA081Circus aeruginosus    bfemales   
BA037Cygnus columbianus bewickii     
BA038Cygnus cygnus    20   
BA038Cygnus cygnus     
BA099Falco subbuteo     
BA127Grus grus     
BA338Lanius collurio     
BA177Larus minutus     
BA179Larus ridibundus    34  70   
BA152Lymnocryptes minimus          DD       
BA068Mergus albellus     
BA170Phalaropus lobatus          DD       
BA151Philomachus pugnax     
BA007Podiceps auritus           
BA119Porzana porzana    cmales   
BA193Sterna hirundo     
BA166Tringa glareola     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A297Acrocephalus scirpaceus               
A052Anas crecca    10  10             
A050Anas penelope               
A053Anas platyrhynchos    10             
Bidens cernua                   
A067Bucephala clangula               
Carex diandra                   
Carex pseudocyperus                   
A381Emberiza schoeniclus    50  50             
A153Gallinago gallinago    20  20             
A299Hippolais icterina               
Hydrocharis morsus-ranae                   
A290Locustella naevia               
A270Luscinia luscinia               
A337Oriolus oriolus                   
A118Rallus aquaticus               
A164Tringa nebularia               
A165Tringa ochropus               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N06100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Runsasravinteinen, järvenlaskun seurauksena mataloitunut, noin 0,5 metriä syvä umpeenkasvava lintujärvi. Valtalajeina ovat pullosara, leveäosmankäämi, järviruoko, järvikorte ja kiiltopaju, joiden kasvustot reunustavat alle 15 hehtaarin avovesialuetta.

4.2 Quality and importance

Merkittävä lintujärvi. Pesimälinnustoltaan monipuolinen, merkitystä pohjoiseen muuttavien vesilintujen ja kahlaajien levähdys- ja ruokailupaikkana. Pesivien lintujen kannat taantuneet voimakkaasti viime vuosina umpeenkasvun myötä. Kuokkalammen luonnetta lintujärvenä on viimeisen 10-20 vuoden aikana muuttaneet veden pinnan aleneminen ja umpeenkasvu. Seuranneen avovesialan pienenemisen, veden syvyyden laskun ja rantaluhtien kuivumisen myötä alueella pesivien kosteikkolajien määrä on pienentynyt, eniten ovat kärsineet vesilinnut. Vedenpinnan nosto parantaisi alueen linnustollista arvoa. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: - alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. - lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mo
Lb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Koskimies, P. 1990: Ruokolahden Kuokkalammen vesilintu- ja ruoikkolajien kestolaskennat 1990. (julkaisematon) Lehtonen, V-P. 1992: Ruokolahden Kuokkalampi. Linnustoselvitys 1992. Tietokantatäydennys 2016 - Karri Kuitunen 2012: Ruokolahden Kuokkalammen pesimälinnustoselvitys 2012. - Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella. BirdLife Suomi huhtikuu 2014.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan. Kohteen suojelu on toteutettu luonnonsuojelulain keinoin perustamalla yksityismaan luonnonsuojelualueet.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY