Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0422004

1.3 Site name

Lilmanmäki

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.835000
Latitude:61.198300

2.2 Area [ha]

32.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9010  info      28  0.00 
9050  info      0.2  0.00 
91D0  info      1.1  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A256Anthus trivialis               
A104Bonasa bonasia               
A087Buteo buteo               
A365Carduelis spinus               
A371Carpodacus erythrinus               
A334Certhia familiaris               
A208Columba palumbus               
A212Cuculus canorus               
A269Erithacus rubecula    17  17             
A322Ficedula hypoleuca               
A320Ficedula parva               
A359Fringilla coelebs    23  23             
A342Garrulus glandarius               
A369Loxia curvirostra               
A319Muscicapa striata               
A337Oriolus oriolus                   
A328Parus ater               
A329Parus caeruleus               
A327Parus cristatus               
A330Parus major               
A326Parus montanus               
A316Phylloscopus trochilus    24  24             
A266Prunella modularis               
A372Pyrrhula pyrrhula               
A317Regulus regulus               
A310Sylvia borin               
A308Sylvia curruca               
A108Tetrao urogallus               
A265Troglodytes troglodytes               
A283Turdus merula               
A285Turdus philomelos               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N19100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kivisen hiesumaan loivia korkeuseroja sisältävä sekametsäkuvio. Vallitsevia kasvillisuustyyppejä ovat tuore MT-kangasmetsä ja OMaT-lehdon vaihettumatyyppi valtalajeina mustikka (Vaccinium myrtillus), metsäkastikka (Calamagrostis arundinacea) ja lillukka (Rubus saxatilis). Runsaan lehtikarikkeen vuoksi noin puolet alueesta on kenttäkerrokseltaan hyvin niukkaa. Alavimmilla osilla on pieniä kangaskorpipainanteita. Kuusi on alueen valtapuu. Alikasvoksessa joillain alueilla puhdasta kuusimetsää. Ylispuusto on pääosin lehtipuuvaltaista valtalajeina koivu ja haapa, paikoin mänty. Koko alueella on paljon järeitä koivuja ja haapoja, mutta kuolleita maapuita on vähän, pääasiassa nuoria, eriasteisesti lahonneita lehtipuita. Kuolleiden pystypuiden osuus on myös vähäinen.

4.2 Quality and importance

Alue on normaalia talousmetsää iäkkäämpää lehtipuuvaltaista metsää, jossa kasvillisuus on rehevää. Alueen arvoa lisää runsas pesimälinnusto. Alueen halkaisee pitkittäissuunnassa kulkeva metsäautotie, joka jakaa alueen kahtia ja helpottaisi metsätaloustoimia myös aluerajauksen sisällä. Puolet alueesta rajautuu voimakkaasti ojitettuun suohon, loput pääasiassa taimikkoon ja tiehen. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. - luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Li
Mb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal15
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private85
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Tietokantatäydennys 2016 - Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIs -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Vanhojen metsien suojeluohjelmassa. Alueelle on perustettu kolme yksityismaan luonnonsuojelualuetta ja loput alueesta on hankittu valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin. Kohteen suojelu on tarkoitus toteuttaa luonnonsuojelulain keinoin perustamalla luonnonsuojelualue.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:
Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY