Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0423001

1.3 Site name

Syrjiensärkkä

1.4 First Compilation date

1996-08

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:29.909700
Latitude:61.745800

2.2 Area [ha]

129.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7140  info      0.00 
9050  info      0.00 
9060  info      39  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Actaea spicata                   
Astragalus alpinus subsp. arcticus                   
Daphne mezereum                   
Hepatica nobilis                   
Hypochoeris maculata                   
Lonicera xylosteum                   
Viola rupestris                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0620.00
N071.00
N165.00
N1730.00
N1944.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Ensimmäisen Salpausselän proksimaalivyöhykkeeseen liittyvän harjujakson osa käsittää polveilevan, jyrkkärinteisen ja kapealakisen, noin 30 metriä korkean selänteen, siihen liittyviä sivudeltoja, sivukumpuja, rinnakkais- selänteitä ja -harjanteita sekä näiden muotojen välisiä syviä harjuhautoja ja -kuoppia. Kasvillisuus on pääasiassa puolukkatyyppiä, kenttäkerrokseltaan ruohoista, valorinteellä osittain kanervatyyppiä. Monin paikoin esiintyy myös harjulehtomaisia kasvillisuustyyppejä OMaT- tyypistä kuivempiin kielovaltaisiin puolilehtoihin. Puusto on pääosin mänty- ja koivuvaltaista, seassa on joitakin vaihtelevanikäisiä istutettuja kuusimetsiköitä, myös haapaa ja harmaaleppää esiintyy runsaasti. Alueen lammet ovat kirkasvetisiä, todennäköisesti lähdepohjaisia. Haapaluoso on saravaltainen avosuo (luhtanevaa), joka on muodostunut melko jyrkkäreunaiseen laaksoon. Suolla on runsaasti eri saralajeja (9 kpl), joista valtalajeina ovat piukkasara (Carex elata), luhtasara (Carex vesicaria) ja jouhisara (Carex lasiocarpa). Lisäksi valtalajina on korpikastikka (Calamagrostis purpurea ssp phragmitoides).

4.2 Quality and importance

Pienien lampien ja järvien muodostamaa vesimaisemaa sisältävä, biologisesti monimuotoinen alue. Maisemallisesti ja monikäytön kannalta harju on merkittävä. Lisäksi se on keskeinen osa merkittävää pohjavesiesiintymää, jolla vahingollisten muutosten mahdollisuus on huomattava. Alueen kupeessa on luonnontilainen, pienialainen, edustava ja suhteellisen monilajinen luhtainen saraneva Haapaluoso. Rahkasammalista suolla esiintyy harvinaista keräpäärahkasammalta (Sphagnum subsecundum). Alue on säilynyt täysin ojittamattomana. Harjualueella metsätalous on ollut suhteellisen hillittyä, muutamia pienialaisia päätehakkuualueita ja jonkin verran taimikkoalueita tosin on. Alueen läpi kulkee useita metsäautoteitä. Lisäksi alueen lampien rannassa on jonkin verran loma-asutusta. Maa-ainesta on otettu jonkin verran alueen pohjoisosasta. Jatkossa aluetta olisi suojeltava maa-ainesten otolta ja metsänhoitodossa olisi suositeltavaa varovainen metsien käsittely, varsinkin ydinalueella korkeimman harjanteen ja sitä ympäröivien lampien ympäristössä. Harjuun liittyvää pientä suoaluetta saattaa uhata turpeenotto. Lisäksi harjualueen hiekka saatetaan kaivaa, jolloin suon luonnontilaisuus on uhattuna. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla - luonnonsuojelualueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02.02b
LC01.01i
MD01.01i
LD01.02o
LD02i
LE01.04b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Valtakunnallinen harjututkimus maastoinventointi 3.7.1996 Tietokantatäydennys 2016 - Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIs -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013 - Ympäristöhallinto 2014. Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007–2012. [Viitattu 2014.] www.ymparisto.fi/ Luontodirektiivinluontotyyppiraportit.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI14100.00

5.3 Site designation (optional)

Harjualue kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. Alueella on yksi yksityismaan luonnonsuojelualue. Kohteen suojelu on tarkoitus toteuttaa maa-aineslailla ja maankäyttö- ja rakennuslailla, vesialueilla vesilailla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY