Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0425003

1.3 Site name

Rajasuo

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.351400
Latitude:60.590300

2.2 Area [ha]

278.0000

2.3 Marine area [%]


No information provided

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7110  info      247  0.00 
9010  info      1.5  0.00 
91D0  info      32  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0790.00
N1710.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Rajasuo on korkeiden kallioiden rajaama yhtenäinen, melko karu, pääosin puuton, valtatie 7:n pohjoispuolella oleva keidassuoalue. Suolla ovat edustettuina seuraavat suotyypit: rahkaräme (RR), isovarpuräme (IR), lyhytkorsineva (LkN), silmäkeneva (SiN), nevaräme (NR), kalvakkaneva (KN), saraneva (SN), rimpineva (RiN) ja nevakorpi eli sarakorpi (NK). Suon valtakasveja ovat virpapaju (Salix aurita), vaivaiskoivu (Betula nana), tupasvilla (Eriophorum vaginatum), valkopiirtoheinä (Rhynchospora alba), raate (Menyanthes trifoliata), pullosara (Carex rostrata), mutasara (C. limosa), jouhisara (C. lasiocarpa) sekä rahkasammalet (Sphagnum spp.). Alueesta on avosuota lähes 90 % ja puustoista rämettä sekä korpea (hakattu) noin 10 %.

4.2 Quality and importance

Rajasuo on valtakunnallisesti arvokas, suhteellisen luonnontilainen suoalue, joka käsittää keidassuon nuoruusvaiheita ja jolla on myös aapasuomaisia piirteitä. Suoalue on myös merkittävä lintukohde, jossa pesii mm. kurki ja lähikallioilla huuhkaja. Aluetta käytetään ajoittain puolustusvoimien toimintaan tai suojelualueen läheisyydessä tapahtuvan puolustusvoimien toiminnan vaikutukset voivat ulottua suojelualueelle. Valtaosa suoreunuksesta on ojittamatonta. Pekarinkorven järeä puusto on hakattu samoin kuin pohjoisosan kuivan saarekkeen männikkö, joka on nyt mäntytaimikkona. Saarekkeelle on tehty tie. Myös suon ympäristössä on hakkuita, mm. Pekarinmäki on avohakattu. Alueen suojelutavoite: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojeluperusteena on vähintäänkin alueen merkittävyyden säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Li
Mo
Mo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal54
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private46
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

-Komiteamietintö 1977:48: Soidensuojelun perusohjelma. - Maa- ja metsätalousministeriön soidensuojelutyöryhmä, Helsinki, 47 s. -Natura inventointi 27.8.1996, Kaakkois-Suomen Ympäristökeskus. Tietokantatäydennys 2016: - Metsähallitus 2012: Haminan Rajasuon ennallistamissuunnitelma. - Metsähallituksen arkisto, Tikkurila. 19 s. - Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. - Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013 (lajit)

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Rajasuo kuuluu soidensuojeluohjelmaan (A/5). Alue on lähes kokonaan hankittu valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin tai perustettu yksityiseksi luonnonsuojelualueeksi. Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Address:
Email:
Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Metsähallitus 2012: Haminan Rajasuon ennallistamissuunnitelma. - Metsähallituksen arkisto, Tikkurila. 19 s.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY