Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0425007

1.3 Site name

Sikovuori

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.127800
Latitude:60.643600

2.2 Area [ha]

72.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      0.3  0.00 
8220  info      50.4  0.00 
9050  info      0.7  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1037Ophiogomphus cecilia          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Actaea spicata                   
Chrysosplenium alternifolium                   
Circaea alpina                   
Coenagrion puella                   
Daphne mezereum                   
A320Ficedula parva               
Hepatica nobilis                   
Jasione montana                   
Lathyrus vernus                   
Lychnis alpina                   
Matteuccia struthiopteris                   
A312Phylloscopus trochiloides                   
Polygonatum odoratum                   
Silene nutans                   
Stachys palustris x sylvatica                   
Tilia cordata                   
Viola mirabilis                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N062.00
N2298.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Useamman jyrkännevuoren muodostama lähes yhtenäinen kallioalue Merkjärven eteläpuolella metsäisessä maastossa. Kallioalueeseen liittyy syvässä laaksossa Suuren Sikovuoren ja Räänäsinmäen välissä sekä edelleen Hirvihaudan ja Kyijynmäen länsipuolitse virtaava kirkas- ja runsasvetinen pieni, uomaltaan luonnontilainen Sahaojan puro sekä Sahaojan varressa oleva Kyijynmäen puronvarsilehto. Geologisesti alue muodostuu kahdesta karkearakeisesta rapakivigraniitista, viborgiitista ja pyterliitistä, joiden kontakti kulkee Suuren Sikovuoren lakiosan kautta. Geologista edustavuutta ja moni-ilmeisyyttä lisää länsiosan vuorisorarinteet ja alueen upeat pystyjyrkänteet. Etenkin kallioalueen eteläosissa on monipuolisia ja edustavia kalliokasviyhdyskuntia ja jyrkänteiden aluslehtoja. Suuren Sikovuoren avoimista lakiosista on hyvä näköala ympäristöön. Kallioalueen lakiosien puusto on mäntyvaltaista sekapuuna koivua, haapaa ja kuusta. Rinteiden ja jyrkänteiden alaosissa on kuusi valtapuuna. Lakiosien puusto on vaihtelevanikäistä talousmetsää. Alarinteissä on tehty viime vuosina laajoja hakkuita. Pensaskerroksen valtalajina on kataja, kenttäkerroksessa kuivissa osissa vallitsevat kanerva, sianpuolukka ja ahosuolaheinä, painanteissa mustikka, puolukka ja metsälauha. Alueen kasvillisuus on edustavaa ja monipuolista kalliokasvillisuutta käsittäen kalliotasanteilla olevia laajoja kalliotierasammalkasvustoja, monipuolista vyörysorakasvillisuutta sekä kallionaluslehtojen rehevää kasvillisuutta. Kasvillisuudessa on paikoin selvä keskiravinteisten kallioiden leima. Sikovuorella on kauniita sianpuolukkamattoja ja nuokkukohokki- kasvustoja sekä värikkäitä kallioketoja, joissa on mm. laajoja mäki- ja pikkutervakkokasvustoja, kalliokieloa, ukontulikukkaa ja vuorimunkkia. Sahaojan pohjoispäässä, heti huvilarakennusten alapuolella on jonkin verran saniaisia kasvavaa karunluontoista korpea. Tämän jälkeen puro puristuu syvään uomalaaksoon Hirvihaudan ja Räänäsinmäen etelänokan välissä. Tämä osuus on hyvin kapea, laakson pohjalta katsoen erämaaluontoinen kaatuneine puineen, mutta heti laaksotörmän päällä alkaa käsitelty talousmetsä. Hirvihaudan vuoren keskivaiheilla puro on edelleen juoksultaan hyvin vuolas luikerrellen eräillä kohdilla suurten lohkareiden välissä. Rantojen kasvistoon alkaa kuitenkin ilmestyä vaateliaita lajeja kuten suokelttoa ja lehmusta sekä varsin harvinaista pelto- ja lehtopähkämön sekamuotoa. Sahaojan varren rehevin alue on Kyijynmäen länsipuolella oleva Kyijynmäen puronvarsilehto. Täällä maasto muuttuu savipohjoiseksi ja laakso levenee. Sahaoja muodostaa tähän helposti syöpyvään ainekseen kiemuramutkia, joista osa on jäänyt pääuomasta syrjään ja on nyt tihkuisena pintana velholehden kasvupaikkana. Leveä laakso on kauttaaltaan kuusivaltaista lehtoa, jossa pensastona on mm. näsiää ja ruohoina sinivuokkoa, kotkansiipeä, vuohenputkea ja lehtokortetta. Puron itäpuolen tihkutäplissä kasvaa harvinainen linnunsilmä. Kohteella esiintyy myös eteläntytönkorentoa. Puron varressa on vuosittain kaksi pikkusiepporeviiriä ja joinakin vuosina alueella on tavattu idänuunilintu. Sahaoja soveltunee myös arvokaloille kuten purotaimenelle.

4.2 Quality and importance

Laaja, kolmen vuoren muodostama paikoin moniportainen jyrkänteinen rapakivinen kallioalue, jossa on monipuolisia geologisia rakenteita, edustavaa kalliokasvillisuutta ja useampia kallionaluslehtoja. Alueen läpi/sivuitse virtaa kirkasvetinen, luonnontilainen puro. Kalliokasvistoon kuuluvat mm. harvinaiset vuorimunkki (Jasione montana), pikkutervakko (Lychnis alpina), nuokkukohokki (Silene nutans), kalliokielo (Polygonatum odoratum) ja ukontulikukka (Verbascum thapsus). Kyijynmäen kallionaluslehdossa esiintyy runsaasti harvinaista velholehteä (Circaea alpina), kevätlinnunsilmää (Chrysosplenium alternifolium) ja suo- ja lehtopähkämön risteymää (Stachys palustris x sylvatica). Sahaoja on yksi harvinaisen eteläntytönkorennon (Coenagrion puella) elinympäristöäja siinä elää myös luontodirektiivin liitteen II laji kirjojokikorento. Kallioiden, lehtojen ja Sahaojan varren erämaaluonteisten metsien pahin uhka on hakkuut. Sahaoja kuuluu säännöstelyuhan alaiseen Vehkajoen vesistöalueeseen. Sahaojan läheisellä Mustajoella eteläntytönkorennon säilyminen on vaarantunut v. 1982 tapahtuneen ruoppauksen takia, joka tuhosi vesikasvillisuutta ja osan toukan elinympäristöistä. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02b
LD01.01i
MJ02.05o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Kymen läänin kalliotutkimus, inventointi 28.9.1990 (Tapio Rintanen) Natura-inventointi 11.6.1996, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus. Hämäläinen, M. 1984: Coenagrion puella -tytönkorennon esiintyminen Suomessa. Notulae Entomol. 64:75-76. Rintanen, T. Vehkalahden pienvesiselvitykset 1982, 1991 Tiensuu, L. 1960. Agrion puella L. nex to Finland. Ann. Entomol. Fennici 26:165. Ulvinen, A. 1975. Katsaus Kymenlakson sudenkorentoihin. Kymenlaakson Luonto 16:9-11. Komiteamietintö 1985:43: Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunnan mietintö : II Uhanalaiset eläimet. Ympäristöministeriö, Helsinki 1986. Korkeamäki, E. & Jokinen, S. 2001. Kaakkois-Suomen uhanalaiset ja harvinaiset sudenkorennot. Alueelliset ympäristöjulkaisut 217. Kaakkois-Suomen ympäristökeskus. 29 s. Ympäristöhallinnon ympäristötietojärjestelmä, Hertta-tietokanta.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI14100.00

5.3 Site designation (optional)

Suuri Sikovuori on maakunnallisesti arvokas kallioalue. Kohteen suojelu on tarkoitus toteuttaa maa-aineslailla ja vesilailla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY