Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI0500006

1.3 Site name

Juurikkasuo - Vehka- ja Uuhilampi

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.087500
Latitude:62.322200

2.2 Area [ha]

195.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      45  0.00 
3260  info      0.2  0.00 
7110  info      100  0.00 
7140  info      15  0.00 
91D0  info      12  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta    10   
BA056Anas clypeata     
BA055Anas querquedula     
BA039Anser fabalis     
BA028Ardea cinerea     
BA222Asio flammeus     
BA059Aythya ferina     
BA061Aythya fuligula    20   
BA062Aythya marila          DD 
BA104Bonasa bonasia     
BA021Botaurus stellaris    cmales   
BA081Circus aeruginosus     
BA082Circus cyaneus     
BA038Cygnus cygnus    20  70   
BA038Cygnus cygnus     
BA236Dryocopus martius     
BA098Falco columbarius     
BA099Falco subbuteo          DD       
BA096Falco tinnunculus          DD 
BA320Ficedula parva          DD 
BA002Gavia arctica          DD 
BA127Grus grus     
BA127Grus grus     
BA338Lanius collurio          DD 
BA177Larus minutus    10  50   
BA179Larus ridibundus    25  100   
BA065Melanitta nigra          DD 
BA068Mergus albellus    15   
BA260Motacilla flava     
BA094Pandion haliaetus     
BA151Philomachus pugnax     
BA234Picus canus     
BA140Pluvialis apricaria     
BA007Podiceps auritus     
BA006Podiceps grisegena          DD 
BA119Porzana porzana     
BA193Sterna hirundo     
BA107Tetrao tetrix     
BA161Tringa erythropus     
BA166Tringa glareola     
BA166Tringa glareola    10  30   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata                   
A105Lagopus lagopus                   
A640Larus fuscus fuscus                   
5191Lycopodiella inundata                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0629.00
N0765.00
N163.00
N173.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Juurikkasuon keskiosa on ojittamatonta harvapuustoista rämettä ja osaksi aukeaa nevaa. Suo on hyvin karu keidassuo, ainoastaan Kirkkojoen varressa on rehevämpää kasvillisuutta, mm. luhtaista korpea. Ombrotrofinen lyhytkorsineva ja nevaräme ovat suon keskiosan vallitsevia suotyyppejä. Suolle on tyypillistä runsas mättäisyys. Vehka- ja Uuhilampi sijaitsevat Pieksämäen kaupungin kupeessa ja ovat rehevöityneet asumajätevesien vuoksi. Lisäksi oman osansa veden laatuun ovat tuoneet ympäröivien alueiden ojitetut suot. Uuhilampi on yhteydessä Pieksäjärveen puoli kilometriä pitkän ojan välityksellä. Järvien kasvillisuus on tiheää ja rehevää.

4.2 Quality and importance

Juurikkasuo on seudulle tyypillinen, keskeisiltä osiltaan luonnontilainen karu keidassuo. Vehka- ja Uuhilammella on merkitystä pesimälinnuston lisäksi myös muuton- ja sulkasadonaikaisena kerääntymisalueena. Sijaintinsa vuoksi alue soveltuu opetuskäyttöön. Riekko (Lagopus lagopus) on alueellisesti uhanalainen laji. Konnanlieko (Lycopodiella inundata) on alueellisesti uhanalainen ja silmälläpidettävä suokasvi. Suota on ojitettu sekä nykyisen soidensuojelualueen sisällä että erityisesti sen ulkopuolella. Kaikki ojat kuivattavat ojittamatontakin osaa pikkuhiljaa. Pieksämäeltä Kuopioon menevä tie kulkee suon itäosan halki. Suon pohjoisosan avosuon poikki kulkee viitoitettu moottorikelkkaura. Varsinkin Vehkalammen uhkana on umpeenkasvu. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: * Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, * Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä, * Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Hb
Li
Li
Mi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal54
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private46
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Anon. 1988: Jätevesien pilaamien lintuvesien hoitomahdollisuudet. Vehka- ja Uuhilampi. - Mikkelin vesi- ja ympäristöpiiri. Tnro 273 Miv 1:1 45 s. + 32 liitettä. IBA-projekti 1995: Tarkastettavien lintualueiden luettelo 25.5.1995. Laakso, M. 1996: Tietoja Pieksämäen seudun lintuvesien linnustosta. - Maastolomakkeita. Rajasärkkä, A., 1982: Pieksämäen seudun linnusto. - Oriolus 1/82. Rajasärkkä, A., 1995: Itä-Suomen puistoalueessa tehdyt linnuston linjalaskennat vuoteen 1994 asti. - Metsähallitus, Perä-Pohjolan puistoalue. Suikki, A., 1996: Eräiden Mikkelin läänin soiden biotooppikartoitus. - Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A nro 56. (Julkaistu artikkeli) Tietokantapäivitys 2016: Metsähallitus 2007: Juurikkasuon ennallistamisen toimenpidesuunnitelma, Pieksänmaa Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 4/2013 Birdlife 2014: Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella. Metsähallitus 2014: Etelä-Savon SPA ja SCI/SPA -alueiden lintutiedot Tiirassa ja MH:n lajiseurannassa. Yhteenveto 16.4.2014.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0056.00
FI0344.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Juurikkasuon ydinalue on perustettu soidensuojelualueeksi, koko suo on valtion omistuksessa. Vehka- ja Uuhilampi kuuluvat valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Alueella on seutukaavan luonnonsuojelualuevaraus. Alueeseen on rajattu mukaan ympäröiviä ojitettuja suoalueita. Näillä alueilla on kuivattava vaikutus luonnontilaiseen suon osaan, joten niiden ennallistaminen on tarpeen. Ko. alueet ovat merkittäviä alueen kokonaisuuden kannalta. Pääasialliset toteutuskeinot: Juurikkasuo luonnonsuojelulaki; lintuvedet luonnonsuojelulaki, vesilaki Toteutustilanne: osa valtion, osa yksityismaata, osa Juurikkasuosta perustettu valtion luonnonsuojelualueeksi

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Etelä-Savon elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:
Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Metsähallitus 2007: Juurikkasuon ennallistamisen toimenpidesuunnitelma, Pieksänmaa Vehka- ja Uuhilammelle on valmistunut kunnostussuunnitelma 1988 (ks. kirjallisuus). Kunnostuksia on jo jonkin verran tehty.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY