Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0500010

1.3 Site name

Kakonsalon järvialue

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:28.992800
Latitude:62.263300

2.2 Area [ha]

2412.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3110  info      110  0.00 
3160  info      270  0.00 
3260  info      0.64  0.00 
7140  info      0.00 
7160  info      0.01  0.00 
8220  info      6.4  0.00 
8230  info      0.5  0.00 
9010  info      220  0.00 
9050  info      1.5  0.00 
91D0  info      75  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1919Agathidium pulchellum    15  50  trees   
I6169Euphydryas maturna          DD 
M1912Gulo gulo          DD 
M1355Lutra lutra          DD 
M1910Pteromys volans    30   
I1928Xyletinus tremulicola    10  trees   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Antrodia mellita                   
Antrodia pulvinascens                   
Antrodia sitchensis                   
Arthonia leucopellaea                   
A087Buteo buteo             
Ceraceomyces sulphurinus                   
Cis fissicornis                   
Cossonus cylindricus                   
1313Eptesicus nilssonii                   
Evernia divaricata                   
Funalia trogii                   
Gloeophyllum carbonarium                   
Gyalecta truncigena                   
1035Leucorrhinia caudalis                   
Lobaria pulmonaria                   
Neckera pennata                   
Neomida haemorrhoidalis                   
Perenniporia tenuis                   
A548Perisoreus infaustus                   
A072Pernis apivorus                   
Pluteus umbrosus                   
Polyporus badius                   
Postia mappa                   
Protaetia marmorata                   
Quedius microps                   
Radulodon erikssonii                   
Rhabdoweisia crispata                   
Rigidoporus crocatus                   
Saprinus rugifer                   
1354Ursus arctos                   
Xylomya czekanovskii                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0615.00
N074.00
N162.00
N1777.00
N222.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Alue koostuu pienehköistä järvistä ja niiden välisistä puroista Kakonsalon jylhässä kalliomaastossa. Maisemakuvaa hallitsee jylhä Kakonvuori, jonka koillisrinne on kilometrin matkalla yli 20-metristä jyrkännettä. Jyrkänteet ja suot reunustavat pienehköjä järviä tai lampia. Korkeuserot lampien rannoilla ovat paikoin huomattavia. Kalliomaastoa peittää ohut pohjamoreeni. Rannat ovat vaihtelevia moreeni-, kallio- ja sorarantoja. Alueeseen kuuluu kaksi vanhojen metsien suojelualuetta, Raatelamminsalo ja Haukiniemi. Raatelamminsalossa on runsaasti järeitä haapoja elossa, maapuina ja jonkin verran pökkelöinä. Haukiniemi on kuusen, koivun ja haavan muodostama vanha metsä.

4.2 Quality and importance

Alue edustaa Saimaan alueen pienvesistöjä ja vanhoja metsiä, jotka ovat hyvin luonnontilaisia. Tulevaisuudessa metsissä tulee olemaan hyvin paljon koivu- ja haapalahopuita. Alueella asuu liito-oravia (Pteromys volans). Ahma (Gulo gulo) vierailee alueella. Kuukkeli (Perisoreus infaustus) on alueellisesti uhanalainen ja Suomen erityisvastuulaji. Alueella esiintyy runsaasti harvinaista tai uhanalaista, vanhojen metsien hyönteis-, sieni- ja jäkälälajistoa. Purojen ruoppaukset ja metsäojitus uhkaavat aluetta. Voimakkaasta metsien käsittelystä aiheutuu maisemallisia haittoja. Valtion maiden ulkopuolella loma-asutus on mahdollinen uhkatekijä. Raatelamminsalo on puristuksissa hakkuuaukon ja tien välissä. Kakonsalo on metsähallituksen palojatkumoaluetta Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: * Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, * Luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein, * Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi
Mi
Mi
Lo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal52
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private48
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

SYKEn selvitys 1999. (Julkaisematon selvitys) Corine biotopes -alueiden kuvaukset. Heikkilä, T. & Heikkinen, I. (toim.) 1992: Rantojensuojeluohjelman alueet. Selvitys 97/1991. Ympäristöministeriö. Ympäristönsuojeluosasto. (Julkaistu artikkeli) IBA-projekti 1995: Tarkastettavien lintualueiden luettelo 25.5.1995. Kurikka, T. 1991: Raatelampi. Etelä-Suomen aarniometsäkartoitus, yleiskuvauslomake. Rutanen, I. 1995: Etelä-Suomen vanhojen metsien kovakuoriaiset II. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja, Sarja A 215. 72 s. Helsinki. (Julkaistu artikkeli) Tietokantapäivitys 2016: Metsähallitus 2003: Kakonsalon ennallistamisen toimenpidesuunnitelma Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013 Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Vesienhoito, pintavedet –tietojärjestelmä, 2. suunnittelukausi) 20.2.2013 Suomen ympäristökeskus 2014: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1/2014

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0093.00
FI037.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alue kuuluu rantojensuojeluohjelmaan. Rantojensuojeluohjelmarajauksen sisällä on vanhojen metsien suojelualueita (Raatelamminsalo ja Haukiniemi). Pääasialliset toteutuskeinot: luonnonsuojelulaki, rakennuslaki, vesilaki Toteutustilanne: osa valtion, osa yhteismetsää ja yksityismaita

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Metsähallitus 2003: Kakonsalon ennallistamisen toimenpidesuunnitelma
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY