Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0500015

1.3 Site name

Jäppilän ja Joroisten vanhat metsät

1.4 First Compilation date

1997-01

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.681400
Latitude:62.313100

2.2 Area [ha]

384.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      27  0.00 
3260  info      0.2  0.00 
8220  info      0.00 
9010  info      206  0.00 
9050  info      0.00 
9080  info      0.4  0.00 
91D0  info      41  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1984Herzogiella turfacea         
M1910Pteromys volans    15   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Anastrophyllum michauxii                   
Antrodia pulvinascens                   
Arthonia leucopellaea                   
A087Buteo buteo             
Ceratocombus corticalis                   
Chaenotheca gracilenta                   
A082Circus cyaneus                   
Cossonus cylindricus                   
Dircaea quadriguttata                   
A542Emberiza rustica             
Erastia salmonicolor                   
Gloiodon strigosus                   
Lopheros rubens                   
Neckera pennata                   
Nephroma laevigatum                   
Orthotrichum gymnostomum                   
Peltis grossa                   
A072Pernis apivorus                   
Pytho abieticola                   
Skeletocutis stellae                   
Xylomya czekanovskii                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N067.00
N0714.00
N164.00
N1775.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Alue koostuu pääosin vanhojen metsien suojelualueista. Aluekokonaisuutta on täydennetty läheisillä lehtojensuojeluohjelman kohteilla, arvokkailla pienvesillä sekä talousmetsäalueilla. Aluekokonaisuus on maastoltaan vaihteleva ja sisältää runsaasti pienialaisia soita ja soistumia, kallioita sekä lampia. Vanhat metsät ovat pääosin kuusivaltaisia, mutta mäntyvaltaisiakin metsiä on runsaasti. Vanhoja lehtimetsiä on niukasti. Alueeseen sisältyy myös nuoria metsiä, ja siellä on myös saniais- ja saniaislehtokorpea.

4.2 Quality and importance

Alue on pääosin vanhaa metsää. Se on tärkeä elinympäristö sienille ja itiökasveille. Haavat ovat merkittäviä lahopuueliöstölle. Eräät alueen pienet lammet ovat perinteisiä kaakkurin pesimälampia. Vanhan metsän alueet ovat nykyisin suojeltuja. Aiemmin niissä on tehty metsätaloustoimia, mikä on vaikuttanut metsärakenteeseen ja erityisesti lahopuun määrään. Ympäröivien metsien hakkuut voivat vaikuttaa erityisesti pienvesiin, mutta myös muihin biotooppeihin. Osa alueen soista on ojitettu. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, • Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Mi
Li
Mi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal93
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private7
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Corine Biotopes -kuvaukset. IBA-projekti 1995: Tarkastettavien lintualueiden luettelo 25.5.95. Lindholm, T. & Tuominen, S. 1990: Aarniometsäkohteiden ennakkotarkastus 2/90. Metsähallitus. Löppönen, M. 1996: Linnuston inventointitietoja Mikkelin läänistä. (Julkaisematon selvitys) Rajasärkkä, A. 1995: Itä-Suomen puistoalueessa tehdyt linnuston linjalaskennat vuoteen 1994 asti. Metsähallitus, Perä-Pohjolan puistoalue. Uhex-rekisteri. Häyhä, T. Jäppilän selkävesien ja Sorsasalon alueen luonto- ja maisemaselvitys, Loppuraportti 8.5.2001. Ympäristöhallinnon ympäristötietojärjestelmä, Hertta eliölajirekisteri. Tietokantapäivitys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 4/2013

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0025.00
FI0375.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Vanhojen metsien suojelualueet (Salolampi, Sorsasalo, Ahvenisenmäki ja Metsälä) ovat asetuksella perustettuja suojelualueita. Persepuron-Perselammen lehto kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan. Mäki-Levälampi on arvioitu valtakunnallisesti arvokkaaksi pienvedeksi. Heinäsenlammet on merkitty seutukaavaan paikallisesti merkittävänä suoluonnon suojelukohteena. Pääasialliset toteutuskeinot: luonnonsuojelulaki, vesilaki Toteutustilanne: kokonaan valtion. Suurin osa alueesta perustettu valtion luonnonsuojelualueeksi

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY