Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

FI0500017

1.3 Site name

Kyyvesi (SPA)

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.086900
Latitude:61.977500

2.2 Area [ha]

7212.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta          DD 
BA104Bonasa bonasia          DD 
BA037Cygnus columbianus bewickii          DD 
BA038Cygnus cygnus          DD 
BA236Dryocopus martius          DD 
BA099Falco subbuteo          DD 
BA320Ficedula parva          DD 
BA002Gavia arctica    39   
BA001Gavia stellata          DD 
BA127Grus grus          DD 
BA338Lanius collurio          DD 
BA640Larus fuscus fuscus    19   
BA177Larus minutus     
BA179Larus ridibundus    66   
BA068Mergus albellus          DD 
BA073Milvus migrans          DD       
BA072Pernis apivorus          DD 
BA241Picoides tridactylus          DD 
BA006Podiceps grisegena          DD 
BA193Sterna hirundo    49   
BA194Sterna paradisaea          DD 
BA220Strix uralensis          DD 
BA107Tetrao tetrix          DD 
BA108Tetrao urogallus          DD 
BA166Tringa glareola          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Coregonus lavaretus f. lavaretus                   
A240Dendrocopos minor                   
Funalia trogii                   
1910Pteromys volans                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0681.00
N071.00
N162.00
N175.00
N196.00
N225.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kyyvesi kuuluu Mäntyharjun reitin latvavesiin. Vuosina 1869-70 järven pintaa laskettiin yhteensä lähes kaksi metriä. Tämä näkyy nykyisin rantaluhtina, somerikkoina, pienten saarten suurena määränä ja vesialueen huomattavana kivisyytenä. Alueen kallioperää hallitsevia kivilajeja ovat kiilleliuske, kiillegneissi, dioriitit ja migmatiitti. Saaret ovat pääosin loivapiirteisiä. Alueella on kuitenkin myös jyrkkiä kallioseinämiä, avokallioita, rakkakivikoita ja yksittäisiä kivipaasia saarten sisäosissa sekä rannoilla. Yläpuolisista vesistä ja soilta tuleva humus vaikuttaa voimakkaasti Kyyveteen, joka on humuspitoinen järvi. Jäkäläpeitteisten rantakallioiden vastapainoksi on saaristoon kehittynyt reheviä lehtoja ja vanhoja metsiä, joiden eliölajisto on monipuolinen. Vanhat metsät tarjoavat elinympäristön mm. uhanalaisille lintulajeille.

4.2 Quality and importance

Saariston rikkonaisuus, loivahkot ja vesijättöjen reunustamat rannat ovat tehneet Kyyvedestä myös vesilinnuston kannalta edullisen pesimäalueen. Saarten kasvillisuudessa on sekä karuja että reheviä piirteitä, jotka pitävät yllä monimuotoista kasvi- ja eläinlajistoa. Uhkatekijänä on mm. loma-asutus. Veden laatua heikentävät mm. maa- ja metsätalouden hajakuormitus. Metsänhakkuut vaikuttavat lisäksi maisemaan. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - Alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, - Alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla, - Llajien elinympäristön laatua tai lajien populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mo
Mb
Mb
Mi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal6
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private94
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Corine-kohteiden kuvaukset. Heikkilä, T. & Heikkinen, I. (toim.): Rantojensuojeluohjeman alueet. Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto; Selvitys 97/1991. Helsinki. 141s.+127 karttas. (Julkaistu artikkeli, avainsanat: meri- ja järviluonto, rannat, rantojensuojelu, luonnonsuojelu) IBA-projekti 1995: Tarkastettavien lintualueiden luettelo 25.5.95. (Julkaisematon selvitys) Uhanalaiskortit. Ustinov, A. 1994: Kyyveden rantojensuojelualueen erityiset luontokohteet. Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja. Nro 592. Helsinki. 60 s. (Julkaistu artikkeli, avainsanat: uhanalaiset kasvit, uhanalaiset eläimet, rantojensuojelu, luontokohteet, Kyyvesi) Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Metsähallitus 2013: Natura-alueiden tila-arviointien lajikohtaiset tiedot (lomake 2B) vuosilta 2010-2012. Excel-taulukko 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013 Ympäristöhallinto 2014. Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007–2012. [Viitattu 2014.] www.ymparisto.fi/ Luontodirektiivinluontotyyppiraportit. Heikkilö P. & Suojarinne M. 2012: Vesilintujen kiertolaskenta Kyyveden Natura-alueella 2012. Etelä-Savon ELY-keskus 2014: Lintutietojen lähteet ja perusteet, muistio. Metsähallitus 2014: Puulan ja Kyyveden Natura-aluekokonaisuuden hoito- ja käyttösuunnitelma, luonnos

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0097.00
FI032.00
FI130.00
FI161.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Kyyveden rajaus perustuu pääosin rantojensuojeluohjelman rajaukseen, johon on liitetty valtion omistamia alueita Kerosalon ja Kerovuoren ympäristöstä. Erillisinä kohteina suuren rajauksen ulkopuolella sijaitsevat myös Haapasaaren, Eteissaaren ja Haissaaren vanhat lehtipuumetsät, jotka ovat uhanalaisen lajin elinympäristöä. Etelä-Savon seutukaavassa Kyyveden pohjoisosaan on esitetty useita suojelu- ja virkistysaluevarauksia, jotka on rajattu mukaan kohteeseen. Alueella on myös vanhojen metsien suojelualueita. Aiempien suojeluvarausten ulkopuolinen alue liittyy Eteissaaren vanhaan metsään. Alueella on useita perustettuja luonnonsuojelualueita ja valtion omistamaa aluetta. Pääasialliset toteutuskeinot: luonnonsuojelulaki, rakennuslaki, vesilaki, metsälaki Rantojensuojelukohteen ulkopuolisilla Metsähallituksen hallinnassa olevilla Keronvuoren ja Keronsalon alueilla toteutustapa on metsälaki (mukaan lukien Keronvuoren aarnialue). Toteutustilanne: osa valtion, osa yksityismaiden luonnonsuojelualueita, osin toteuttamatta

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Kyyveden luonnonhoidon ja ennallistamisen toimenpidesuunnitelma. Metsähallitus 2008. Luonnonhoitosuunnitelma (Haissaari). Metsähallitus 2011. Metsähallitus 2014: Puulan ja Kyyveden Natura-aluekokonaisuuden hoito- ja käyttösuunnitelma, luonnos
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY