Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0500021

1.3 Site name

Luonteri

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.845000
Latitude:61.622200

2.2 Area [ha]

8441.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      10  0.00 
3260  info      0.00 
7140  info      25  0.00 
7160  info      0.2  0.00 
8220  info      100  0.00 
8230  info      80  0.00 
9010  info      94  0.00 
9050  info      12  0.00 
9080  info      0.00 
91D0  info      38  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I6169Euphydryas maturna         
M1355Lutra lutra          DD 
M1910Pteromys volans         
M6306Pusa hispida saimensis     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Coregonus lavaretus f. lavaretus                   
A640Larus fuscus fuscus                   
1361Lynx lynx                   
Pulsatilla vernalis                   
Salmo salar                   
Salmo trutta                   
Salvelinus alpinus                   
1109Thymallus thymallus                   
1354Ursus arctos                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N053.00
N0665.00
N071.00
N165.00
N1720.00
N196.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Luonteri on Saimaan päävirtaamasta syrjässä oleva karu, melko luonnontilainen selkävesi. Alueelle ovat tyyppillisiä karut kallioiset rannat ja kirkas, vähäravinteinen vesi. Järvi on varsin syvä, syvimmältä kohdaltaan noin 70 metriä. Tyypiltään se on huippuoligotrofinen ja kirkas. Kasvitieteellisesti Luonteri on ruokojärvityyppiä. Kallioperä on pääosin migmatiittistä gneissiä, jossa on graniittijuonia. Maisema on selvästi pohjois-etelä -suuntautunutta. Moreenikerros on ohut ja kalliopaljastumat yleisiä. Luonterin metsät ovat pääosin karuja kalliomänniköitä. Alueella on merkitystä myös vanhojen metsien suojelun kannalta. Alue on saimaannorpan elinaluetta.

4.2 Quality and importance

Alueella on merkitystä saimaannorpan elinalueena. Alueen saimaannorppakanta väheni todennäköisesti metsästyksen vuoksi. Alue soveltuu hyvin nykyistä suuremmallekin saimaannorppakannalle. Alue on tärkeä myös melko luonnontilaisen järviluonnon säilyttämiseksi ja vanhojen metsien suojelemiseksi. Aluetta uhkaavat lomarakentamisen lisääntyminen ja metsätalous sekä vesistön nuhraantuminen hajakuormituksen vaikutuksesta. Saimaannorppakantaa uhkaa mm. pesimäaikainen häiriö, vedenpinnan muutokset pesimäaikana sekä populaation pieni koko ja pirstoutuneisuus. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit ja taulukossa 3.2 mainitut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, - Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla, - Luontotyyppien tai lajien elinympäristön laatua tai lajien populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi
Mi
Li
Li
Mi
Hi
Li
Mi
Li
Mi
Lb
Lb
Mb
Hb
Hb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal12
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private88
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Corine-kohteiden kuvaukset. Einbork, M. 1992: Saimaan Luonterin rantojensuojelualueen arvokkaat luontokohteet. Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja nro 435. 64 s. Helsinki. (Julkaistu artikkeli) ESA 1996: Natura 2000 -maastoinventoinnit 1996. Heikkilä, T. & Heikkinen, I. (toim.) 1992: Rantojensuojeluohjelman alueet. Selvitys 97/1991. Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto. 141 s. Helsinki. (Julkaistu artikkeli) Heinonen, M. & Mäkelä, K. 1989: Harvion ja Luonterin ranta- ja saaristoluonto. Anttolan kunta, ympäristönsuojelulautakunta. 50 s. Anttola. Heinonen, M. & Suominen, K. 1990: Harvion ja Luonterin ranta- ja saaristoluonto. II osa. Anttolan kunta, ympäristönsuojelulautakunta. 50 s. Anttola. Mikkelin seudun ympäristökeskus 1995: Anttolan Luonterin osayleiskaava-alueen luontoselvitysten yhteenveto. 36 s. Mikkeli. Sipilä, T. 1995: Uusia saimaannorppatietoja. (Julkaisematon selvitys) Vanhojen metsien suojelutyöryhmä 1994: Vanhojen metsien suojeluohjelman täydennys Etelä-Suomessa. Vanhojen metsien suojelutyöryhmän osamietintö II. Työryhmän raportti 2. Ympäristöministeriö, alueidenkäytön osasto. Liiteosa. (Julkaistu artikkeli) Vesistöjen erityissuojelutyöryhmä 1990: Erityissuojelua vaativat vesistöt. Työryhmän mietintö 63/1992. Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto. 176 s. Helsinki. (Julkaistu artikkeli) Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013 Ympäristöhallinto 2014. Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007–2012. [Viitattu 2014.] www.ymparisto.fi/ Luontodirektiivinluontotyyppiraportit. Metsähallitus 2014: Saimaannorppa. http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Luonnonsuojelu/Lajitjaluontotyypit/Uhanalaisetelaimet/Saimaannorppa/Sivut/Saimaannorppa.aspx Suomen raportti EU:n komissiolle luontodirektiivin toimeenpanosta kaudelta 2007-2012 http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit/Luonto_ja_lintudirektiivien_lajit/Luontodirektiivin_lajiraportit

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0093.00
FI167.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Luonteri kuuluu rantojensuojeluohjelmaan ja erityissuojelua vaativiin vesistöihin. Etelä-Savon seutukaavassa keskeinen osa Luonteria on merkitty arvokkaaksi vesistöalueeksi. Luonterin selällä on useita yksityismaiden luonnonsuojelualueita. Puuterlahdenniemi on vanhojen metsien suojeluohjelmassa. Natura-alueen rajaus perustuu Anttolan kunnanvaltuuston hyväksymään Luonterin osayleiskaavaan, Puumalan kunnanvaltuuston hyväksymään Lietveden-Suur-Saimaan osayleiskaavaan ja Juvan Luonterin osayleiskaavaan. Pääasialliset toteutuskeinot maa-alueilla: rakennuslaki, luonnonsuojelulaki Toteutustilanne: osa valtion, osa yksityismaiden luonnonsuojelualueita, osa ei toteutettu Pääasialliset toteutuskeinot vesialueilla: maastoliikennelaki, vesiliikennelaki, kalastuslaki, sopimus Toteutustilanne: alueella on tehty vapaaehtoisia kalastuksenrajoitussopimuksia. Kalastusta on rajoitettu valtioneuvoston asetuksella.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Lietveden ja Luonterin Natura 2000-alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma. Metsähallitus 2009. Luonterin Natura 2000 -alueen valtion maiden ennallistamisen ja luonnonhoidon toimenpidesuunnitelma II. Metsähallitus 2008.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY