Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI0500030

1.3 Site name

Vahvaselän - Vahvajärven metsät

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.593100
Latitude:61.620800

2.2 Area [ha]

53.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9010  info      18.6  0.00 
9050  info      1.2  0.00 
91D0  info      2.7  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N075.00
N1680.00
N1915.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Vahvaselän - Vahvajärven metsät sisältävät seitsemän eri osa-aluetta. Metsät ovat uhanalaisen lajin elinalueita. Marttilan metsä on kosteapohjainen notko. Alueen eteläosassa on koivuvaltaista, luonnontilaisen kaltaista vanhaa metsää, jossa lahopuuta on melko paljon. Metsä on pääasiassa mustikkatyyppiä, mutta alueella on myös korpilaikkuja. Alueen halki kulkee oja. Pohjoisosassa puustoa on harvennettu. Koillis- ja itäpuolella on hakkuualue. Petäjäsaaren kaakkoinen osa on lehtipuumetsää. Volkanmäen länsipuolella olevan vanhan havu-lehtipuusekametsän pohjoisosa on tuoreempaa, koivuvaltaista ja sekapuuna on myös haapaa ja leppää. Metsätyyppi on pääasiassa mustikkatyyppiä, pohjoisosassa on kosteampaa. Eteläosa on kuivahkoa, mäntyvaltaista. Pohjoisosassa on runsaasti pökkelöitä ja maapuita. Vehkolammen rinnemetsä on koivuvaltaista vanhaa metsää, jossa sekapuuna on runsaasti harmaa- ja tervaleppää. Kasvillisuus on osin lehtomaista. Puusto on kookasta, ja pökkelöitä on kohtalaisesti. Vehkapuron pohjoispuoleisella alueella on korpilaikkuja, pääpuulaji on ikääntyvä koivu. Puustossa on myös järeitä haapoja, ja pökkelöitä ja maapuitakin löytyy. Alueella on vanhoja ojia ja ajouria. Niittykallion ja tien itäpuolinen alue on kookasta koivuvaltaista metsää, jossa on sekapuuna haapaa ja mäntyä. Alipuuna on harmaaleppää. Lahopuuta on siellä täällä. Vahvajärven rantaan rajoittuva alue on koivuvaltaista metsää, jossa on sekapuuna myös haapaa, harmaaleppää ja tervaleppää. Rantaan rajoittuu kaistale lehtoa. Alueen halki kulkee syvä oja, jonka varressa kasvaa hiirenporrasta. Kaikenikäistä lahopuuta on harvakseltaan.

4.2 Quality and importance

Alueen metsät ovat pääasiassa iäkästä lehtipuuvaltaista sekametsää, korpea ja lehtoa. Lahopuustoiset metsät tarjoavat elinympäristön uhanalaiselle lintulajille. Alueen metsät ovat kokonaisuutena melko luonnontilaisia. Useat alueet rajoittuvat hakkuualueisiin. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit ja taulukossa 3.2 mainitut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, - Luontotyyppien tai lajien elinympäristön laatua tai lajien populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Li
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal39
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private61
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Mikkelin läänin maakuntayhtymä 1996: Etelä-Savon seutukaava. Mikkelin ja Pieksämäen seudut. Seutukaava ja seutukaavan muutos. Ehdotus 24.1.1996. Tikkanen, O-P. 1994: Hirvensalmen luonto ja arvokkaat luontokohteet. Mikkelin seudun ympäristökeskus. 34 s. + liitteet. Mikkeli. Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Metsähallituksen linnuston seurantatiedot, mm. 2013 (uhanalainen laji).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Vahvaselkä kuuluu uhanalaisen lajin suojelusuunnitelmaan I-alueena, Vahvajärvi II-alueena. Alueelle on perustettu yksityismaiden suojelualueita, osittain valtion. Toteutuskeinot: luonnonsuojelulaki Toteutustilanne: Toteutettu lähes kokonaan

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Luonnonhoitosuunnitelma (Lampuunlahti ja Vehkopuro) 2011, Metsähallitus.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY