Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI0500046

1.3 Site name

Sysmän lintuvedet

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:2005-06
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.691700
Latitude:61.520600

2.2 Area [ha]

288.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      173  0.00 
7140  info      57.6  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA298Acrocephalus arundinaceus     
BA055Anas querquedula     
BA104Bonasa bonasia     
BA021Botaurus stellaris     
BA081Circus aeruginosus     
BA038Cygnus cygnus     
BA002Gavia arctica    10   
BA127Grus grus     
BA640Larus fuscus fuscus    10   
I1042Leucorrhinia pectoralis         
P1966Persicaria foliosa         
BA007Podiceps auritus     
BA119Porzana porzana    cmales   
BA193Sterna hirundo     
BA193Sterna hirundo     
BA166Tringa glareola     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Carex pseudocyperus                   
A240Dendrocopos minor                   
Lemna trisulca                   
1035Leucorrhinia caudalis                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0673.00
N0727.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Sysmän lintuvesiä on kaikkiaan neljä kappaletta. Kirkkolahti sijaitsee taajaman kupeessa, ja sinne lasketaan jätevedenpuhdistamon vesiä. Ylä-Vehkajärvellä on kaksi osin umpeutunutta, kapeiden salmien erottamaa lahdeketta. Jyrtinlampi ja Artjärvi ovat mataluutensa ja pienuutensa vuoksi umpeutumassa. Järvien tuntumaan sijoittuu paljon maataloutta ja asutusta. Lajiluettelossa esitetyt lintulajit jakaantuvat tasaisesti kaikille järville kuitenkin niin, että parimäärältään lintuja on eniten Ylä-Vehkajärvessä. Järvien parimäärä on yhteensä 210-230.

4.2 Quality and importance

Järvien paikoin läpitunkemattomat ja laajat ruovikot tarjoavat hyvät pesimismahdollisuudet harvinaisille lajeille. Sysmän järvillä pesivän kaulushaikaran ja ruskosuohaukan parimäärät ovat varsin korkeat. Linnuston runsautta kuvaava laji on ruokokerttunen (250 paria). Ristilimaskaesiintymä Kirkkolahdella on ainoa tunnettu lajin kasvupaikka entisen Mikkelin läänin alueella. Alueellisesti uhanalainen varstasara (Carex pseudocyperus) esiintyy paikoin melko runsaana. Lietetatar (Persicaria foliosa) on erittäin uhanalainen ja luontodirektiivin liitteen II ja IV laji. Lummelampikorento ja täplälampikorento esiintyvät Artjärvellä, Ylä-Vehkajärvellä ja Antialanlahden-Kirkkolahden alueella. Täplälampikorentoja on Kirkkolahdella useita satoja yksilöitä. Lummelampikorento on luontodirektiivin liitteen IV laji. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mo
Ho
Hi
Hi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal17
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private83
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Maa- ja metsätalousministeriön lintuvesityöryhmä 1981: Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma. Komiteanmietintö 1981:32. 197 s. Mänttä. (Julkaistu artikkeli). Lammi, E., Nironen, M., Mäkinen, J. & Saikko, P. 2003. Sysmän lintuvedet. Linnut, sudenkorennot, kasvillisuus. Hämeen ympäristökeskuksen moniste 78/2003. Lammi, E. & Nironen, M. 2003. Sysmän lintuvedet. Hoito- ja käyttösuunnitelma. Hämeen ympäristökeskuksen moniste 79/2003. Tietokantapäivitys 2016: Ympäristöhallinto 2014. Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007–2012. [Viitattu 2014.] www.ymparisto.fi/ Luontodirektiivinlajiraportit.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Sysmän lintuvedet kuuluvat valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Alue on osoitettu Päijät-Hämeen maakuntakaavassa SL- ja nat -merkinnöin. Ylä-Vehkajärvelle, Jyrtinlammelle ja Kirkkolahdelle on muodostettu yksityiset luonnonsuojelualueet. Artjärvi on hankittu valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Lammi, E. & Nironen, M. 2003. Sysmän lintuvedet. Hoito- ja käyttösuunnitelma. Hämeen ympäristökeskuksen moniste 79/2003.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY