Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0500056

1.3 Site name

Pyörissalo

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:29.035600
Latitude:61.920000

2.2 Area [ha]

140.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      0.00 
7230  info      0.00 
9050  info      50  0.00 
9060  info      30  0.00 
91D0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1955Diplazium sibiricum    2700  2800  shoots   
P6216Hamatocaulis vernicosus    area   
M1910Pteromys volans         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Campanula cervicaria                   
Carex appropinquata                   
Carlina biebersteinii                   
Epipogium aphyllum                   
Gymnadenia conopsea var. conopsea                   
Moerckia hibernica                   
Orthotrichum gymnostomum                   
Pulsatilla vernalis                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N066.00
N076.00
N162.00
N1764.00
N1922.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Pyörissaloa luonnehtii laajalle alueelle levinnyt kalkkivaikutus. Alueen koillisreunan muodostaa pitkittäisharju, joka päättyy kauniiseen Hirsiniemeen. Harjun kupeessa on Liippilampi. Pyörissalon luoteisosassa sijaitsee valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan kuuluva rehevä lehto, jossa kasvaa useita uhanalaisia kämmekkälajeja. Alueen suurimpia erikoisuuksia ovat korpi- ja rämeletot.

4.2 Quality and importance

Pyörissalo on Etelä-Savon edustavimpia ja monipuolisimpia alueita, jossa kalkkipitoinen maaperä on luonut edellytyksiä arvokkaiden luontotyyppien ja lajien esiintymiselle. Harjumuodostumat tuovat alueelle oman karun mutta tärkeän lisäarvon. Röyhysara (Carex appropinquata), kirkiruoho (Gymnadenia conopsea) ja punakämmekkä (Dactylorhiza incarnata subsp. Incarnata) ovat uhanalaisia lajeja. Lettovilla, vilukko, soikkokaksikko, karjalanruusu, keltanokitkerö, pussikämmekkä, pesäjuuri, suovalkku, taljaruostesammal, tuppisammal, lehtopalmikkosammal, lehtoväkäsammal ja lettolovisammal ovat harvinaisia ja eräät myös alueellisesti uhanalaisia. Alueella on hakattu metsiä. Suunnittelematon hakkuu on selkeä uhkatekijä. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana suojeluverkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys - luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Lo
Lo
Lo
Li
Li
Li
Li
Li
Mi
Mb
Lb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal55
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private45
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

ESA 1996: Natura 2000 -maastoinventoinnit 1996. Etelä-Savon seutukaava. Kurikka, T./Metsähallitus: sähköpostiviesti 22.11.1999. Lehtojensuojelutyöryhmä 1988: Lehtojensuojelutyöryhmän mietintö. Komiteanmietintö 1988:16. Ympäristöministeriö. 279 s. Helsinki. (Julkaistu artikkeli) Maa- ja metsätalousministeriön soidensuojelutyöryhmä 1977: Soidensuojelun perusohjelma. Komiteanmietintö 1977:48. 47 s. Helsinki. (Julkaistu artikkeli) Soidensuojelun täydennyskohteet 1995. Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0092.00
FI038.00
FI160.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Rajauksen sisällä on lehtojensuojeluohjelman kohde, kolme soidensuojeluohjelman kohdetta, vuoden 1995 soidensuojelun täydennysehdotukseen sisältyvä kohde, vahvistetun seutukaavan ah-alue (=arvokas harjualue), soidensuojelualue, yksityismaiden luonnonsuojelualueita ja seutukaavan luonnonsuojelualuevaraus. Lisäalueina on lähinnä lehtoa, erilaisia metsiä ja suota. Pääasialliset toteutuskeinot: luonnonsuojelulaki, metsälaki, vesilaki Toteutustilanne: Luonnonsuojelulain mukaisiksi luonnonsuojelualueiksi on perustettu valtion omistuksessa oleva soidensuojelualue (pinta-ala n. 15 % Natura-alueesta) ja lisäksi alueelle on perustettu yksityismaiden luonnonsuojelualueita (n. 15 %). Valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin hankittua aluetta on 40 %, joka tullaan perustamaan luonnonsuojelualueeksi.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Alueella ei ole hoitosuunnitelmaa.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY