Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0500062

1.3 Site name

Kotkatharju

1.4 First Compilation date

1997-01

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.881700
Latitude:62.195800

2.2 Area [ha]

144.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3110  info      2.2  0.00 
3160  info      0.4  0.00 
7140  info      0.00 
9010  info      1.3  0.00 
9050  info      0.00 
9060  info      81  0.00 
91D0  info      0.7  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Astragalus alpinus subsp. arcticus                   
Chimaphila umbellata                   
Polygonatum odoratum                   
Pulsatilla vernalis                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0622.00
N073.00
N161.00
N1773.00
N191.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Harjumuodostuman ytimen muodostaa Kotkatharjun korkeimmillaan nelikymmenmetrinen harjanne, jonka rinteet ovat erittäin jyrkkiä ja laki paikoin varsin terävä. Harjanteeseen liittyy laajahko delta- ja suppamaasto, pääte- ja reunakasautumia sekä sivuharjumuodostumia. Harjun rinteillä on useita edustavia muinaisrantoja. Kaakkoisosassa suppakuopat ovat komeimpia, ja siellä on kolme suppalampea. Tervalammet ovat humuspitoisia ja Säynelampi on niukkaravinteinen. Puusto on pääosin nuorta männikköä tai mäntytaimikkoa. Kasvillisuus onkin monin paikoin voimakkaasti ruohottunutta. Harjukasvillisuutta esiintyy pienialaisesti, pääosin polkujen varsilla. Alueella tavatuista harjukasveista on syytä mainita mm. tunturikurjenherne, kangasvuokko, sarjatalvikki, kangasajuruoho, kalliokielo ja sianpuolukka. Harjututkimuksen (1975) mukaan alueella on kasvanut lisäksi mm. harjumasmaloa ja idänkeulankärkeä. Kaidanlammen pohjoispuolella on monipuolisempia sekametsiä. Puulajisuhteet vaihtelevat geomorfologian mukaisesti. Kotkatjärvi on sokkeloinen, niukkaravinteinen ja humuspitoinen järvi, jonka vesi on melko kirkasta. Järven rannat, varsinkin matalat lahdet, ovat soistuneet (ruohoinen saraneva). Järven lahdissa kasvaa runsaasti uistinvitaa.

4.2 Quality and importance

Kotkatharju on merkittävä harjukasvillisuuden suojelun kannalta. Alue on lisäksi geomorfologisesti erittäin arvokas kokonaisuus. Tunturikurjenherne (Astragalus alpinus), kangasvuokko (Pulsatilla vernalis), sarjatalvikki (Chimaphila umbellata) ja kalliokielo (Polygonatum odoratum) edustavat kohteella esiintyvää harjukasvillisuutta. Alueen välittömässä läheisyydessä on laaja-alaista soranottoa. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit ja taulukossa 3.2 mainitut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, - Luontotyyppien tai lajien elinympäristön laatua tai lajien populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Li
Mi
Li
Lo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Geosto Oy 1995: Maa-ainestenoton yleissuunnitelma. Joroisten kunta. Löppönen, M. 1996: Linnuston inventointitietoja Mikkelin läänistä. (Julkaisematon selvitys) Suomen Akatemia & Etelä-Savon seutukaavaliitto 1975: Harjututkimus. Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Kotkatharju ei kuulu aiempiin suojeluohjelmiin. Alueella on perustettu yksityismaiden suojelualue. Joroisten kunnan maa-ainesten oton yleissuunnitelmassa alu on määritelty maa-ainesten otolta suojeltavaksi alueeksi. Pääasialliset toteutuskeinot: luonnonsuojelulaki, vesilaki Toteutustilanne: Pääosin toteutettu yksityismaiden suojelualueena

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Kotkatharjun Natura-alueen hoitosuunnitelma. Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut 2014.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY