Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0500086

1.3 Site name

Mäyrävuoren vanha metsä

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.975300
Latitude:61.319400

2.2 Area [ha]

85.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      2.6  0.00 
9010  info      61  0.00 
91D0  info      12.5  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A542Emberiza rustica                   
A320Ficedula parva                   
A217Glaucidium passerinum                   
A233Jynx torquilla                   
Lobaria pulmonaria                   
Phellinus populicola                   
Phellinus viticola                   
A241Picoides tridactylus                   
A220Strix uralensis                   
A108Tetrao urogallus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N063.00
N077.00
N1790.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Pinnanmuodoiltaan vaihteleva alue, jolla on useita maisemallisesti merkittäviä kallioita. Ylikaltevia kallioseinämiä ja jyrkkärinteisiä, kapeita notkelmia on useita. Pienilmastollisesti vaihteleva alue. Alueella on lähinnä tuoreen kankaan metsiä sekä runsaasti luonnontilaisia korpijuotteja sekä erämaisia metsälampia. Mäyrävuorien alue on poikkeuksellisen laaja, melko yhtenäinen vanhan metsän alue, joka on tietön ja jolla on erämainen leima. Alueen metsien luonnontilaisuus vaihtelee jonkin verran. Metsät ovat kuusivaltaisia, ja niissä on sekapuuna siellä täällä yksittäisiä koivuja ja haapoja. Alueen länsiosassa on kuitenkin järeitä vanhoja haapoja huomattavan runsaasti. Maapuiden ja kuolleiden pystypuiden määrä vaihtelee, osalla alueesta niitä on huomattavan runsaasti.

4.2 Quality and importance

Hyvin merkittävä vanhojen metsien suojelukohde. Laajahko, tietön ja erämainen kokonaisuus. Monipuolinen alue kallioineen ja luonnontilaisine soineen. Alueen pienvedet ovat luonnonarvoiltaan merkittäviä. Raidankeuhkojäkälä (Lobaria pulmonaria) on vanhan metsän indikaattorilaji. Teeri (Tetrao tetrix) on Suomen erityisvastuulaji ja riistaeläin. Käenpiika (Jynx torquilla) on Suomen erityisvastuulaji. Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal90
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private10
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Airaksinen, O. 1993: Etelä-Suomen aarniometsäkartoitus. Yleiskuvauslomake. Horppila, P. 1993: Luonnonsuojelullisesti arvokkaat pienvedet Mikkelin läänissä. - Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja nro 537. 147 s. (Julkaistu artikkeli) Kotiranta, H. & Niemelä, T. 1996: Uhanalaiset käävät Suomessa. - Suomen ympäristökeskus. Ympäristöopas 10. 184 s. (Julkaistu artikkeli) Natura 2000 -maastoinventoinnit 1996. Vauhkonen, M. 1995: Heinolan mlk:n Linnusvuoren ja Mäyrävuorten pesimälinnustoselvitykset 1995. - Heinolan terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristölautakunta. Heinola 1995. Tietokantatäydennys 2016 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS-tietokanta, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2014: Hertta eliölajit-tietojärjestelmä 2/2014.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Mäyrävuoret on vanhojen metsien suojeluohjelman kohde (yksityismaiden vanha metsä). Pääasialliset toteutuskeinot: luonnonsuojelulaki, vesilaki Toteutustilanne: ei toteutettu

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY