Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

FI0500090

1.3 Site name

Mäyrävuoren - Seppälänjoen metsät

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.297200
Latitude:61.393300

2.2 Area [ha]

49.6000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA320Ficedula parva     
BA108Tetrao urogallus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A324Aegithalos caudatus                   
A240Dendrocopos minor                   
A605Phylloscopus borealis                   
1910Pteromys volans    localities             
A155Scolopax rusticola                   
A311Sylvia atricapilla                   
A310Sylvia borin                   
A308Sylvia curruca                   
A165Tringa ochropus                   
A265Troglodytes troglodytes                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N19100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Mäyrävuoren vanhan metsän alue on syntynyt kaskeamisen tuloksena. Puusto on pääasiassa hieskoivuvaltaista lehtimetsää. Koivun lisäksi alueella on myös runsaasti erikokoisia haapoja ja siellä täällä lehmuksia ja raitoja. Puusto on varsin kookasta ja tiheää. Lahopuuta on jonkin verran pystyssä ja maapuuna. Seppälänjoen alue on lehtoa tai lehtomaista kangasta. Pääpuulaji on koivu, joka on melko vanhaakin. Lahopuustoa on kohtalaisen runsaasti. Seppälänjoen itäpuolen alueella lahopuuta on runsaasti. Mäyrävuori-Seppälänjoki -alueen pesimälinnustoon kuuluu erittäin uhanalainen lintulaji, sekä uhanalainen pikkusieppo.

4.2 Quality and importance

Mäyrävuoren-Seppälänjoen alue on tärkeä vanhan koivuvaltaisen luonnonmetsän ja boreaalisen lehdon muodostama alue, joka tarjoaa elinympäristön monille vanhasta lehtipuumetsästä riippuvaisille lajeille. Alueen pesimälinnustoon kuuluvat mm. erittäin uhanalainen lintulaji, uhanalainen pikkusieppo (Ficedula parva) sekä lapinuunilintu (Phylloscopus borealis), joka on Suomen erityisvastuulaji. Pikireunakääpä (Phellinus lundellii) ja raidankeuhkojäkälä (Lobaria pulmonaria) ovat vanhan metsän indikaattorilajeja. Ketunkääpä (Inocutis rheades) on harvinainen haavalla elävä laji ja pussikämmekkä (Coeloglossum viride) alueellisesti uhanalainen laji. Lehtipuuvaltainen metsä on paikoin kuusettumassa. Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. Lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mo
Lo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal60
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private40
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Etelä-Savon ympäristökeskus 1996: Natura 2000 -linnustoselvitykset 1996 Väisänen, Veikko. 1994: Lehmihaan metsäsuunnitelma. Itä-Hämeen metsälautakunta. Väisänen, Veikko. 1996: Seppälän metsäsuunnitelma. Itä-Hämeen metsälautakunta Sarkanen, Sauli. 2000: Selvitys maastokäynneistä ja ehdotus hoitotoimista Mäyrävuoren-Seppälänjeoen alueella. Tietokantatäydennys 2016 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS-tietokanta, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta eliölajit tietojärjestelmä 2/2014. Metsähallitus 2003: Mäyrävuoren alueen toimenpidesuunnitelma.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0080.00
FI1620.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Kohteesta on rauhoitettu noin 10 ha yksityiseksi luonnonsuojelualueeksi. Alue sisältyy kokonaisuudessaan uhanalaisen lintulajin suojelusuunnitelmaan (I-luokan kohde). Alueen suojelu on tarkoitus toteuttaa luonnonsuojelulain keinoin.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Metsähallitus 2003: Mäyrävuoren valkoselkätikka-alueen toimenpidesuunnitelma
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY