Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0500104

1.3 Site name

Haapaniemi

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.108600
Latitude:62.090800

2.2 Area [ha]

13.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6270  info      0.7  0.00 
9010  info      0.00 
9070  info      0.5  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Bistorta vivipara                   
Leontodon hispidus                   
Nardus stricta                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1025.00
N1665.00
N1910.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kyyveteen rajautuva lehtipuuvaltainen Haapaniemi on maisemallisesti ja biologisesti erittäin monipuolinen alue, jota on pitkään laidunnettu. Haapaniemi on vanhaa vesijättömaata, ja se käsittää rantaniittyjä, järeää kaskikoivikkoa, harmaalepikkoa sekä avointa, kivikkoista tuoretta niittyä sekä rantahakaa. Niemen kärjessä olevassa koivusekametsässä on suuria muurahaispesiä, maapuita ja pökkelöitä. Kenttäkerros on pääasiassa heinävaltainen. Niittyalueilla ja rannassa kasvaa enemmän ruohokasvillisuutta. Topografialtaan tasainen.

4.2 Quality and importance

Haapaniemi on edustava, maakunnallisen tason perinnebiotooppi. Se on myös erittäin uhanalaisen lintulajin elinaluetta. Alueella esiintyy huomionarvoisista niittylajeista kesämaitiainen (Leontodon hispidus), nurmitatar (Polygonum viviparum) ja jäkki (Nardus stricta). Alueen maisemakuvaa häiritsee niemen itärantaa pitkin ja järven yli länteen kulkeva voimalinja. Laidunalue vaatii edelleen säilyäkseen jatkuvaa laidunnusta. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys - Luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein - Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA04.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04.02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Lunnas, T. 1993: Haapaniemen haka. Etelä-Savon perinnemaisemainventointi 1993. Väliraportti. (Julkaisematon selvitys) Maisema-aluetyöryhmä 1992: Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietintö II. Työryhmän mietintö 66/92. Ympäristöministeriö. Ympäristönsuojeluosasto. 204 s. Helsinki. (Julkaistu artikkeli) Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suunnitelmaselostus maatalouden ympäristötuen erityistukihakemukseen 2010, Haapaniemi. ProAgria Etelä-Savo.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI16100.00

5.3 Site designation (optional)

Haapaniemi on yksityismaiden luonnonsuojelualue. Se on arvioitu maakunnallisesti arvokkaaksi perinnebiotoopiksi. Se kuuluu myös uhanalaisen lajin suojelusuunnitelman mukaisiin II-alueisiin. Toteutuskeino: luonnonsuojelulaki Toteutustilanne: perustettu yksityismaiden luonnonsuojelualue

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Yksityinen
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Haapaniemen luonnonsuojelualueen (YSA063490) hoitosuunnitelma 1999. Etelä-Savon ympäristökeskus. Suunnitelmaselostus maatalouden ympäristötuen erityistukihakemukseen 2010, Haapaniemi. ProAgria Etelä-Savo.
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY