Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI0500106

1.3 Site name

Imjärven - Salonmäen metsät

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.242500
Latitude:61.265800

2.2 Area [ha]

55.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9010  info      21  0.00 
91D0  info      0.5  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA236Dryocopus martius     
BA234Picus canus         
M1910Pteromys volans         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Coeloglossum viride                   
A237Dendrocopos major                   
A240Dendrocopos minor                   
Epipactis helleborine                   
A155Scolopax rusticola                   
A310Sylvia borin                   
A107Tetrao tetrix                   
A265Troglodytes troglodytes                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N070.00
N1615.00
N1985.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Imjärven - Salonmäen metsät on seitsemänosainen erittäin uhanalaisen lintulajin elinalue. Suuri Salonmäen alue on koivu- ja mäntyvaltaista mustikka- ja puolukkatyypin metsää. Alueella vuorottelevat kallioiset mäet ja kosteat painanteet. Lahopuusto on keskittynyt alueen keskiosissa olevaan notkoon, jossa puusto on koivuvaltaista ja sekapuuna on merkittävästi haapaa. Alueella on tehty hakkuita. Salonmäen ja tien länsipuolella Viilajärveen rajoittuva, valtion omistama alue on vaihtelevaa, vanhaa, lähinnä mustikkatyypin sekametsää. Pääpuulajeja ovat koivu ja mänty, sekapuuna on haapaa. Puusto on keskimääräisen tiheää, keskiosassa on tiheä kuusentaimikko. Puustorakenne on melko monipuolinen ja alueella on vanhaa kuollutta puuta. Salonmäen pohjoispuolella Myllyselkään rajoittuva niemi on vanhaa mustikkatyypin lehtimetsää, joka on pinnanmuodoiltaan vaihtelevaa. Alueella esiintyy eri-ikäistä lahopuuta. Lehtistenniemen pohjoinen niemenkärki on mustikkatyypin ja puolukkatyypin kookaspuustoista, vanhaa sekametsää. Alueella vuorottelevat mäntyvaltaiset ja koivuvaltaiset laikut. Puusto on melko avointa, ja lahopuuta on jonkin verran. Hevosniemen alue on pääosin vanhaa mustikka- ja käenkaali-mustikkatyypin havu-lehtipuusekametsää, jossa pääpuulajeja ovat koivu ja mänty mutta myös haapaa esiintyy. Alueella on tehty hakkuita ja keskellä on koivuntaimikkoa. Lahopuustoa on paikoitellen kohtalaisesti. Kohteeseen kuuluu myös kaksi saarta, Iso Torminsaari Salonmäen itäpuolella ja Naulasaari Hevosniemen pohjoispuolella (osittain). Iso Torminsaari on lehtipuuvaltainen ja Naulasaari on sekametsää.

4.2 Quality and importance

Imjärven - Salonmäen metsät koostuvat pääosin vanhoista lehti- ja havu-lehtipuusekametsistä, jotka tarjoavat elinympäristön monille eliölajeille, kuten erittäin uhanalaiselle lintulajille. Teeri (Tetrao tetrix) on Suomen erityisvastuulaji ja riistaeläin. Pussikämmekkä (Coeloglossum viride) on alueellisesti uhanalainen. Lehtoneidonvaippa (Epipactis helleborine) on Päijät-Hämeessä harvinainen. Alueiden lähistöllä on jonkin verran asutusta ja uusiakin mökkejä, rajatut alueet ovat kuitenkin osin melko luonnontilaisia. Valtion omistama Salonmäen länsipuolinen alue on kuusettumassa, umpeutuminen uhkana. Myös suuren Salonmäen alueen keskiosissa on tiheää, nuorta kuusikkoa. Alueet rajoittuvat paikoin hakkuualueisiin. Myös joidenkin alueiden sisällä on tehty hakkuita. Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Li
Li
Lo
Lo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal53
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private47
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

ESA 1996: Natura 2000 -linnustoselvitykset 1996. (Julkaisematon selvitys) Päijät-Hämeen uhanalaiset kasvit. Päijät-Hämeen seutukaavaliiton julkaisu A 24. 1986. Päijät-Hämeen seutukaavaliitto, Lahti 27.11.1985. (Julkaistu artikkeli) Vauhkonen, M. 1997: Uhanalaisten kasvien ja sienien esiintymät Heinolassa. Heinolan kaupunki. Ympäristölautakunta. Väre, P. 1994: Luonto ja luonnonsuojelu Heinolan maalaiskunnassa. Heinolan maalaiskunnan ympäristönsuojeluohjelman osaraportti. Heinolan terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristölautakunta. 49 s. Heinola. (Julkaistu artikkeli) Tietokantatäydennys 2016 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS-tietokanta, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta eliölajit tietojärjestelmä 2/2014. Metsähallitus 2009: Heinolan Imjärven-Salonmäen yksityismaiden luonnonhoitosuunnitelma. Metsähallitus 2014: Uhanalaisen lajin kannanseuranta-aineisto.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0088.00
FI1612.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Kohde kuuluu uhanalaisen lajin suojelusuunnitelmaan: Kuusi Imjärven aluetta I-alueita ja Salonmäki II-alue. Toteutuskeinot: luonnonsuojelulaki, rakennuslaki Toteutustilanne: Alue kokonaisuudessaan hankittu valtiolle tai perustettu yksityisinä suojelualueina.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Metsähallitus 2009: Heinolan Imjärven-Salonmäen yksityismaiden luonnonhoitosuunnitelma.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY