Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0500115

1.3 Site name

Laukoniemi

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.745000
Latitude:61.452200

2.2 Area [ha]

33.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7140  info      0.3  0.00 
9010  info      28  0.00 
91D0  info      2.2  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N157.00
N166.00
N1732.00
N1955.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Pinnanmuodoiltaan pienipiirteisesti vaihteleva vanhan metsän kohde. Metsät vaihtelevat kallioisten mäkien jäkäläisistä männiköistä notkelmien OMT-metsiin ja soistumiin. Tuore ja kuivahko kangas ovat yleisimpiä metsätyyppejä. Puusto on pääosin varttunutta ja tiheää. Lahopuuta on runsaasti. Mäntyvaltaiset alueet ovat laajoja, mutta notkoissa on myös koivuvaltaisia kuvioita. Rajauksen sisällä on myös pieni umpeenkasvava pelto.

4.2 Quality and importance

Kohde koostuu pääasiassa iäkkäistä lehti- ja havupuuvaltaisista metsistä. Puusto on vaihtelevaa ja melko luonnontilaista. Runsas lahopuusto tarjoaa elinympäristön monipuoliselle eliölajistolle. Soistumissa on vanhoja umpeen kasvavia ojia. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • Alueella vallitseva luontotyyppien tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, • Luontotyypin laatua parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02.04i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private4
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

ESA: Natura 2000 -linnustoselvitykset 1996. ESA: Natura 2000 -maastoinventointi 1996. Lindgren, M. & Koskula, H. 1993: Etelä-Suomen aarniometsäkartoituksen maastolomakkeet. Vanhojen metsien suojelutyöryhmä 1994: Vanhojen metsien suojeluohjelman täydennys Etelä-Suomessa. Vanhojen metsien suojelutyöryhmän osamietintö II. Työryhmän raportti 2. Ympäristöministeriö, alueidenkäytön osasto. Liiteosa. (Julkaistu artikkeli) Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Laukoniemi kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Alue on hankittu valtiolle luonnonsuojelutarkoitukseen, mutta ei ole vielä rauhoitettu. Toteutuskeinot: luonnonsuojelulaki, rakennuslaki Toteutustilanne: valtion

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY