Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

FI0500152

1.3 Site name

Pukkiselkä

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.906700
Latitude:62.004200

2.2 Area [ha]

125.0000

2.3 Marine area [%]


No information provided

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta    12   
BA056Anas clypeata     
BA055Anas querquedula          DD 
BA039Anser fabalis    50   
BA059Aythya ferina     
BA061Aythya fuligula    10   
BA081Circus aeruginosus     
BA081Circus aeruginosus    bfemales   
BA038Cygnus cygnus    130   
BA038Cygnus cygnus     
BA099Falco subbuteo     
BA002Gavia arctica          DD 
BA127Grus grus     
BA177Larus minutus     
BA179Larus ridibundus     
BA068Mergus albellus    10   
BA094Pandion haliaetus          DD 
BA151Philomachus pugnax    30   
BA007Podiceps auritus     
BA119Porzana porzana    cmales   
BA107Tetrao tetrix          DD 
BA161Tringa erythropus    30   
BA166Tringa glareola     
BA166Tringa glareola    150   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0620.00
N0775.00
N195.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Järvikortekasvustojen luonnehtima matala järvi, jonka reunoilla vesijättömailla on saranevaa ja siellä täällä osmankäämituppaita, pajupensaita, järviruokoa ja suovehkaa.

4.2 Quality and importance

Pukkiselkä on tärkeä muutonaikainen levähdyspaikka ja uhanalaisen lintulajin elinalue. Kohteella on merkitystä myös kahlaajien levähdyspaikkana. Nuolihaukka (Falco subbuteo) käyttää aluetta saalistukseen ja pesii lähistöllä. Ei mainittavia uhkatekijöitä. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - Alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys - Lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein - Lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi
Mi
Mo
Mo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal11
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private89
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

ESA 1996: Natura 2000 -kohteiden inventointitietoja. Tietokantatäydennys 2016: Leka J., Puhakainen L. ja Ustinov A. 2009: Pukkiselän Natura 2000 –alueen hoitosuunnitelma. Etelä-Savon ympäristökeskuksen raportteja 03/2009. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Tiira-lintutietopalvelu (Birdlife) kevät 2014 Etelä-Savon ELY-keskus 2014: Lintutietojen lähteet ja perusteet, muistio.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0099.00
FI161.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alue kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan ja osittain uhanalaisen lajin suojelusuunnitelman II-alueisiin. Pääosin yksityismaiden luonnonsuojelualuetta. Pääasialliset toteutuskeinot: luonnonsuojelulaki, vesilaki Toteutustilanne: osa valtion, pääosa yksityismaiden luonnonsuojelualuetta, pieni osa ei toteutettu

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Pukkiselän Natura 2000 –alueen hoitosuunnitelma. Etelä-Savon ympäristökeskuksen raportteja 03/2009
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY