Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI0500154

1.3 Site name

Puruveden valkoselkätikkametsät

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:29.290300
Latitude:61.981400

2.2 Area [ha]

42.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9010  info      33  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA104Bonasa bonasia     
BA236Dryocopus martius     
BA234Picus canus     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N074.00
N166.00
N1989.00
N221.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Puruveden uhanalaisen lajin elinalue koostuu kolmesta alueesta. Varpaniemi on kosteapohjainen, vanha ja valoisa laidunhaka. Pääpuulaji on koivu. Seassa on jonkin verran haapaa ja mäntyä, rannassa myös tervaleppää. Kuollutta puustoa on kohtalaisesti. Härkövuori on luonnontilaista vanhaa sekametsää. Puusto varsin jykevää ja tiheää, koivua ja kuusta. Kuollutta puuta on kohtalaisesti. Kenttäkerros on mustikkavaltaista (mustikkatyyppi), myös heiniä ja ruohoja on runsaasti. Maasto on kumpuilevaa ja vaihtelevaa. Suuria korkeuseroja ei kuitenkaan ole. Miklinsalmi on luonnontilaista vanhaa sekametsää. Pääpuulaji on koivu, myös mänty on melko runsas. Valtaosa on mustikkavaltaista (mustikkatyyppi), mutta myös kosteampia saniaislaikkuja esiintyy. Kuollutta puuta on kohtalaisesti. Maasto on varsin tasaista. Alueen halki on hakattu tieura, joka on kasvamassa hitaasti umpeen.

4.2 Quality and importance

Alueet koostuvat iäkkäistä lehti- ja havupuumetsistä, jotka tarjoavat elinympäristön monipuoliselle eliölajistolle, kuten erittäin uhanalaiselle lintulajille. Varpaniemen aluetta uhkaa umpeutuminen, mikäli laidunnusta ei jatketa. Härkövuori on melko tiheä, harvennukset ovat tarpeen pian. Miklinsalmen alueella on paikoin tiheämpiä kuusikkoisia alueita, jatkossa harvennukset mahdollisesti tarpeen. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, • Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Li
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal93
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private7
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Tietokantapäivitys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013 Metsähallitus 2011: Punkaharjun ja Puruveden suojelualue- ja tutkimusmetsäkokonaisuuden hoito- ja käyttösuunnitelma. Metsähallitus, luontopalvelut. Metsähallitus 2014: Etelä-Savon SPA ja SCI/SPA -alueiden lintutiedot Tiirassa ja MH:n lajiseurannassa. Yhteenveto 16.4.2014.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Härkövuori ja Miklinsalmi kuuluvat uhanalaisen lajin suojelusuunnitelman mukaisiin I-alueisiin, Varpaniemi II-alueisiin. Toteutuskeinot: luonnonsuojelulaki Toteutustilanne: pääosin valtion, yksi yksityinen suojelualue

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Metsähallitus 2011: Punkaharjun ja Puruveden suojelualue- ja tutkimusmetsäkokonaisuuden hoito- ja käyttösuunnitelma. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja, sarja C.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY