Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0500158

1.3 Site name

Pohjolan laidun

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.474700
Latitude:61.587500

2.2 Area [ha]

6.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6270  info      3.2  0.00 
9050  info      1.6  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Athyrium filix-femina                   
Carex echinata                   
Carex flava                   
Carex panicea                   
Centaurea jacea                   
Daphne mezereum                   
Matteuccia struthiopteris                   
Nardus stricta                   
Oxystegus tenuirostris                   
Scrophularia nodosa                   
Stachys palustris                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1055.00
N1945.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Pohjolan edustava perinnemaisema-alue koostuu avoimista ja osittain pensoittuneista runsaslajisista tuoreista pienruohokuvioista sekä alueen kaakkoisosan puronvarrelle sijoittuvasta saniaislehdosta. Alue on ollut laidunnettuna useita vuosikymmeniä. Maasto laskee laitumella loivasti itään. Niityillä on runsaasti maakiviä ja lajisto on monipuolista. Esimerkiksi huomionarvoista jäkkiä kasvaa useissa kohdissa. Niityn länsiosassa on soistunut, kitukasvuista harmaaleppää kasvava erikoinen kostea niittykuvio, jossa esiintyy runsaasti kelta- ja tähtisaraa. Laidunnuspaine vaikuttaa sopivalta. Laidunnettu puronvarsilehto on rehevää kotkansiiven ja hiirenportaan luonnehtimaa saniaislehtoa. Puron varsia reunustavilta kiviltä löytyy valtakunnallisesti uhanalainen turrisammal. Laidunnus ei ole vahingoittanut lehtokasvillisuutta. Puusto on harmaaleppävaltaista.

4.2 Quality and importance

Alue on merkittävä perinnebiotooppikasvien kasvupaikka. Alue on myös luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi perinnemaisemaksi edustavuutensa, erikoisuutensa ja monipuolisen lajistonsa takia. Kohteella esiintyvä tuore pienruohoniitty on maassamme voimakkaasti harvinaistunut kasvillisuustyyppi. Puronvarren lehto on säilynyt koskemattomana, ja siellä kasvaa valtakunnallisesti uhanalainen turrisammal. Alueella esiintyvä hirssisara (Carex panicea) on alueellisesti uhanalainen. Jäkki (Nardus stricta), ahdekaunokki (Centaurea jacea) ja keltasara (Carex flava) ovat kohteen huomionarvoista niittylajistoa. Liiallinen karjanlaidunnus voisi vahingoittaa lehtokasvillisuutta, mutta toistaiseksi laidunnuspaine on sopiva, eikä lehtoalue ole vaurioitunut. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla sekä hoitotoimenpiteillä. - Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Li
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Hi

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Etelä-Savon perinnemaisemainventointi 1996. (Julkaisematon selvitys) Tietokantatäydennys 2016: Suunnitelmaselostu maatalouden ympäristötuen erityistukihakemukseen 2010, Pohjola. ProAgria Etelä-Savo.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alue on valtakunnallisesti arvokas perinnemaisema. Toteutuskeino: sopimus Toteutustilanne: toteutettu maatalouden erityistukisopimuksella

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Yksityinen
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Suunnitelmaselostus maatalouden ympäristötuen erityistukihakemukseen 2010, Pohjola. ProAgria Etelä-Savo.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY