Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0500171

1.3 Site name

Hevonniemi

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:28.742800
Latitude:61.942200

2.2 Area [ha]

6510.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7140  info      0.00 
8220  info      0.00 
8230  info      0.00 
9010  info      92  0.00 
9050  info      86  0.00 
9080  info      0.00 
91D0  info      18  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1951Cinna latifolia    500  800  fstems     
P1955Diplazium sibiricum    1000  2000  shoots     
M1910Pteromys volans           
M6306Pusa hispida saimensis       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Acer platanoides                   
Actaea spicata                   
Anomodon attenuatus                   
Campanula cervicaria                   
Epipogium aphyllum                   
Galium triflorum                   
Gymnadenia conopsea var. conopsea                   
Lappula deflexa                   
Lobaria scrobiculata                   
Lonicera xylosteum                   
Matteuccia struthiopteris                   
Neckera crispa                   
Riccia beyrichiana                   
Saxifraga nivalis                   
Stachys sylvatica                   
Tilia cordata                   
Viola mirabilis                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0677.00
N161.00
N175.00
N1915.00
N222.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Hevonniemen alue sijaitsee Saimaalla. Siihen kuuluvat maa-alueina Hevonniemen manneralue ja sitä ympäröiviä saaria. Vesialueina siihen kuuluu Hevonniemeä ympäröivien vesialueiden lisäksi Haukiveden eteläosan ja Haapaveden vesialueita. Alue on hyvin jyrkkäpiirteistästä, ja sen läpi kulkee Haukiveden murros. Alue on tärkeä saimaannorpan elinalue ja merkittävä lehtokasvillisuuden keskittymä. Hevonniemen alueen kallioperä on etupäässä gabroa ja peridotiittia, joissa on diabaasijuonia. Alueen läpi kulkeva Haukiveden ruhje aiheuttaa alueen voimakkaan itä-länsi -suuntautuneisuuden. Kallioperässä on pienialaisesti runsaasti kalkkia. Alueelle on tyypillistä Saimaan päävirtaaman vesien kulku kapean Matarinsalmen läpi. Sekä Haukiveden eteläosa että Haapavesi edustavat karua järviruokotyyppiä. Hevonniemi on maisemallisesti merkittävä lukuisine kalliojyrkänteineen ja rotkolaaksoineen. Alue on myös melko erämainen, sillä tiestö sinne on rakennettu vasta 1980 -luvulla.

4.2 Quality and importance

Alue on tärkeä saimaannorpan elinalue. Saimaannorppakanta alueella on 8 - 9 yksilöä. Alueella on lisäksi merkitystä metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi, sillä alue on tärkeä lehtokasvillisuuden keskittymä. Aluetta uhkaa lähinnä metsätalous. Teiden rakentamisen jälkeen alueen metsiä on hakattu runsaasti. Alueen läpi kulkee Saimaan syväväylä. Populaation pieni koko ja pirstoutuneisuus on norpan osalta uhkatekijä. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit ja taulukossa 3.2 mainitut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, - Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla, - Luontotyyppien tai lajien elinympäristön laatua tai lajien populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02i
HD01.01i
LE04i
MF02.01i
HF02.03i
LG01i
LH01b
HM01.01b
HUi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private97
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Välijoki, J. & Koskinen, M./Etelä-Savon ympäristökeskus: maastokäynti 7.10.1998. Välijoki, J., Ustinov, A. & Koskinen, M./Etelä-Savon ympäristökeskus: maastokäynti 10.6.1999 ESA: Uhanalaiskortit. Lehtojensuojelutyöryhmä 1988: Lehtojensuojelutyöryhmän mietintö. Komiteanmietintö 1988:16. Ympäristöministeriö. 279 s. Helsinki. (Julkaistu artikkeli) Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013 Ympäristöhallinto 2014. Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007–2012. [Viitattu 2014.] www.ymparisto.fi/ Luontodirektiivinluontotyyppiraportit. Metsähallitus 2014: Saimaannorppa. Http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Luonnonsuojelu/Lajitjaluontotyypit/Uhanalaisetelaimet/Saimaannorppa/Sivut/Saimaannorppa.aspx Suomen raportti EU:n komissiolle luontodirektiivin toimeenpanosta kaudelta 2007-2012 http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit/Luonto_ja_lintudirektiivien_lajit/Luontodirektiivin_lajiraportit

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI0099.00
FI160.00

5.3 Site designation (optional)

Varsinaisessa Hevonniemessä on useita lehtojensuojeluohjelman kohteita: Saarisenmäen lehdot, Lampakon lehto, Saunalahden lehto, Hevonniemen eteläiset lehdot, Käänneniemen lehto ja Tihiänsaaren lehdot. Alueella on myös seutukaavan suojelualuevarauksia. Hevonniemellä alue koostuu lehdoista, niiden välisistä metsistä ja ranta-alueilla norpan pesimäalueista. Kohteeseen kuuluu varsinaisen Hevonniemen lisäksi myös sen ja Savonlinnan salmien välisiä vesialueita sekä Haapaveden eteläosan saaria (yksityismaiden luonnonsuojelualueita) ja vesialueita. Pääasialliset toteutuskeinot maa-alueilla: rakennuslaki, metsälaki, luonnonsuojelulaki Toteutustilanne: osittain luonnonsuojelualuetta, osa valtion, suurin osa ei toteutettu Pääasialliset toteutuskeinot vesialueilla: sopimus, kalastuslaki, maastoliikennelaki, vesiliikennelaki Toteutustilanne: alueella on tehty vapaaehtoisia kalastuksenrajoitussopimuksia. Kalastusta on rajoitettu valtioneuvoston asetuksella.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Hevonniemen ennallistamisen ja luonnonhoidon toimenpidesuunnitelma. Metsähallitus 2008. Saarisenmäen alueen ennallistamisen toimenpidesuunnitelma. Metsähallitus 2004.
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY