Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI0500172

1.3 Site name

Vaahersalonlampi

1.4 First Compilation date

1997-01

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:28.476400
Latitude:62.036100

2.2 Area [ha]

149.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      25  0.00 
7140  info      23  0.00 
9010  info      4.2  0.00 
9050  info      1.7  0.00 
9070  info      0.00 
9080  info      0.1  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta     
BA054Anas acuta     
BA056Anas clypeata          DD 
BA055Anas querquedula           
BA039Anser fabalis    20   
BA028Ardea cinerea          DD       
BA021Botaurus stellaris    cmales   
BA144Calidris alba          DD       
BA146Calidris temminckii          DD       
BA081Circus aeruginosus    bfemales   
BA082Circus cyaneus          DD       
BA038Cygnus cygnus    30   
BA038Cygnus cygnus     
BA236Dryocopus martius     
BA127Grus grus     
BA075Haliaeetus albicilla          DD 
BA177Larus minutus          DD       
BA179Larus ridibundus    70   
BA157Limosa lapponica          DD       
BA068Mergus albellus          DD       
BA260Motacilla flava    30   
BA094Pandion haliaetus     
BA170Phalaropus lobatus          DD       
BA151Philomachus pugnax    50   
BA140Pluvialis apricaria    130   
BA006Podiceps grisegena          DD 
BA119Porzana porzana    cmales   
BA193Sterna hirundo     
BA193Sterna hirundo          DD 
BA161Tringa erythropus          DD       
BA166Tringa glareola     
BA166Tringa glareola    50   
BA162Tringa totanus          DD       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A240Dendrocopos minor                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0658.00
N0730.00
N1612.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Vaahersalon kohde sisältää valtakunnallisesti arvokkaan Vaahersalonlammen-Savilahden lintuveden, Vaahersalonlammen rannoilla olevat uhanalaisen lajin elinalueet sekä Saksanniemessä sijaitsevan arvokkaan perinnemaiseman. Vaahersalonlampi-Savilahti on Vaahersalon mantereesta erottama, järvimäinen Haukiveden keskiosan salmi joka on voimakkaasti ruovikoitunut. Vaahersalonlammen reunoilla on paikoin laajoja saraikkoisia niittyjä. Rantoja kiertää paikoin leveä tervaleppävyö. Alueella on monipuolinen linnusto. Vaahersalon perinnemaisema on melko edustava käsittäen laakeaa, valoisaa lehtipuumetsälaidunta, harvapuustoista niittyä sekä monipuolisia ranta-alueita niittyineen. Maisema on avara ja vehreä. Alue on myös valtakunnallisesti erittäin uhanalaisen lintulajin elinaluetta. Myös Vaahersalonlammen rantojen lehtipuuvaltaiset, runsaasti lehtilahopuustoa sisältävät metsät tarjoavat elinympäristön uhanalaiselle lintulajille.

4.2 Quality and importance

Vaahersalonlampi on arvokas lintuvesi, joka monipuolisen pesimälinnustonsa lisäksi tarjoaa erityisesti kahlaajille tärkeän levähdysalueen niin syys-kuin kevätmuutonkin aikana. Saksanniemi ja Vaahersalonlammen rantametsät ovat erittäin uhanalaisen lintulajin elinaluetta. Vaahersalon rantametsien kasvillisuus on rehevää ja lehtomaista. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit ja taulukossa 3.2 mainitut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, - Luontotyyppien tai lajien elinympäristön tai lajien populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein, - Luontotyyppien tai lajien elinympäristön laatua tai lajien populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi
Mb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Hi

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal3
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private97
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Etelä-Savon lintuharrastajat 1996: Inventointitietoja 1996. Löppönen, M. 1996: Linnuston inventointitietoja Mikkelin läänistä. (Julkaisematon selvitys) Maa- ja metsätalousministeriön lintuvesityöryhmä 1981: Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma. Komiteanmietintö 1981:32. 197 s. Mänttä. (Julkaistu artikkeli) Maisema-aluetyöryhmä 1992: Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietintö II. Työryhmän mietintö 66/92. Ympäristöministeriö. Ympäristönsuojeluosasto. 204 s. Helsinki. (Julkaistu artikkeli) Tietokantatäydennys 2016: Leka J., Ustinov A. ja Koskimäki P. 2006: Vaahersalonlammen luonnonsuojelualueen hoitosuunnitelma. Etelä-Savon ympäristökeskuksen moniste 69/2006. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Tiira-lintutietopalvelu (Birdlife) kevät 2014 Etelä-Savon ELY-keskus 2014: Lintutietojen lähteet ja perusteet, muistio.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Vaahersalon perinnemaisema kuuluu maisema-aluetyöryhmän nimeämiin arvokkaisiin perinnemaisemiin. Saksanniemi ja osittain Vaahersalonlammen rantametsät ovat uhanalaisen lajin suojelusuunnitelman mukaista I-aluetta. Vaahersalonlampi on valtakunnallisesti arvokas lintuvesi. Pääasialliset toteutuskeinot: luonnonsuojelulaki, vesilaki Toteutustilanne: lähes kokonaan luonnonsuojelualuetta

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Etelä-Savon ELY-keskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Leka J., Ustinov A. ja Koskimäki P. 2006: Vaahersalonlammen luonnonsuojelualueen hoitosuunnitelma. Etelä-Savon ympäristökeskuksen moniste 69/2006.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY