Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0500201

1.3 Site name

Taloahon metsä

1.4 First Compilation date

2000-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.134200
Latitude:61.902200

2.2 Area [ha]

12.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9010  info      9.5  0.00 
91D0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Schistostega pennata                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1790.00
N195.00
N235.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Taloahon tilan metsäalueet ovat maastoltaan melko tasaista, varttunutta ja tiheää kuusi- mäntysekametsää. Tuoreen kankaan metsiä halkovat pohjois-eteläsuuntaiset, osittain ojitetut korvet. Kankaiden yläosissa ikääntyvä mänty muodostaa runsaan ylispuuston, kun taas kuusi on vaihtelevan kokoista. Koivua on vain vähän. Alavammilla alueilla koivua sen sijaan on kuusen seassa kohtalaisen runsaasti. Lahopuuta on varsin runsaasti ja se on osin järeääkin. Mänty-ylispuusto alkaa ikääntyä ja harventua ja keloutuvia mäntyjä onkin kohtalaisen runsaasti kuolleina pystypuina. Kuusivaltaisilla alueilla lahopuustossa esiintyy myös järeitä kuusimaapuita. Alueen pohjoislaidalla on pieni riukumännikkö, jossa on runsaasti lahopuuta ja alueen länsilaidalla on nuorta tiheää koivikkoa, jossa on runsaasti kuusialuspuustoa. Koivikon länsipuolella ovat tilan vanhat rakennukset ja metsittyvä pelto.

4.2 Quality and importance

Taloahon metsä on edustava luonnontilaisen vanhan metsän kohde, jonka merkittäviä piirteitä ovat runsas lahopuusto ja vaihteleva puustorakenne. Aarnisammal (Schistostega pennata) on silmälläpidettävä ja alueellisesti uhanalainen laji. Alueelta löytyy merkkejä vanhoista hakkuista, mutta puusto on luonnontilaistunut hyvin. Korpipainanteita on ojitettu. Kohteen pienuuden, ennen muuta kapeuden, vuoksi ympäröivien metsien käsittelyllä on suuri merkitys kohteen ominaisuuksiin, etenkin mikroilmastoon. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • Alueella vallitseva luontotyyppien tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, • Luontotyypin laatua parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi
Mo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal99
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private1
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Etelä-Savon ympäristökeskus 1996: Natura 2000 -maastoinventoinnit. Taloahon metsä, Mikkelin mlk (Vehmaa, P. & Muinonen, A.)(Etelä-Savon ympäristökeskus, Julkaisematon selvitys) Lindgren, M. & Koskula, H. 1993: Etelä-Suomen aarniometsäkartoitus. Taloahon metsä, maastolomake. Ympäristöministeriö 1994: Vanhojen metsien suojeluohjelman täydennys Etelä-Suomessa. Vanhojen metsien suojetyöryhmän osamietintö II. Etelä-Savon ympäristökeskus 2000: Natura 2000 -täydennyskohteiden maastoinventoinnit. Taloahon metsä. (Julkunen A.) Tietokantapäivitys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013Suomen ympäristökeskus 2014: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 2/2014

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Taloahon metsä on vanhojen metsien suojeluohjelman kohde. Alue on kokonaisuudessaan hankittu valtiolle. Toteutuskeinot: luonnonsuojelulaki Toteutustilanne: kokonaan valtion

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY