Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0500202

1.3 Site name

Rossinlammen metsä

1.4 First Compilation date

2000-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.108300
Latitude:61.288600

2.2 Area [ha]

11.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
8220  info      0.2  0.00 
9010  info      0.00 
91D0  info      2.3  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1793.00
N227.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Rossinlammen metsä on maastonmuodoiltaan vaihteleva, kallioita ja niiden välisiä notkelmia sisältävä varsin luonnontilainen metsäalue, joka rajoittuu länsiosastaan Rossinlampeen. Itäpuolisen kallion päällä on kuusivaltaista havupuusekametsää, jossa mäntyä kasvaa sekapuuna etenkin aivan kallion laella. Maapuita on paljon, mutta pystyssäkin on männynkeloja, joiden kylkiin tikat ovat hakanneet koloja. Läntisempi kallio viettää rantaan paikoin puuttomana avokalliona, mutta suurimmalta osalta rinne on kalliomännikön peitossa. Pystykelojen lisäksi kalliolla makaa vanhoja mäntykeloja. Mäntyvaltaisilla alueilla on tervaskannoissa näkyvissä palokoroja. Notkelmissa on vanhaa tuoreen kankaan kuusikkoa, joka ei kuitenkaan ole erityisen järeää. Kuusimaapuuta on paljon, ja pystyssä on kuivuneita kuusia. Kuusikon alla on alikasvoksena kituvaa riukumaista kuusta. Kivenlohkareiden alla virtaa maanalainen puro.

4.2 Quality and importance

Rossinlammen metsä on edustava ja varsin luonnontilainen vanhan metsän kohde. Jylhät kalliot ja runsas lahopuusto luovat kohteelle erämaista ilmettä. Alueella ei ole merkkejä ihmistoiminnasta eikä sillä ole välittömiä uhkatekijöitä, sillä kohde on perustettu luonnonsuojelualueeksi. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi
Lo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Etelä-Savon ympäristökeskus 1997: Maastoinventointi, Velman tila. (Horppila, P. , 11.11.1997) Etelä-Savon ympäristökeskus 2000: Natura 2000 -täydennyskohteiden maastoinventoinnit, Rossinlammen metsä. (Julkunen, A. & Halonen, J. 28.6.2000). Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI16100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Rossinlammen metsä on perustettu yksityismaiden luonnonsuojelualue. Toteutuskeinot: luonnonsuojelulaki Toteutustilanne: kokonaan toteutettu

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY