Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0500203

1.3 Site name

Viljakkalan metsät

1.4 First Compilation date

2000-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.846700
Latitude:61.840300

2.2 Area [ha]

86.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
8230  info      0.35  0.00 
9010  info      62.8  0.00 
9050  info      0.4  0.00 
91D0  info      4.5  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N072.00
N1619.00
N1757.00
N1922.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Viljakkalan metsät on neljästä erillisestä alueesta koostuva monipuolinen ja verrattain luonnontilainen metsäkohde. Pitkälahden itäpuolinen, laaja metsäalue on pääosin iäkästä mäntyvaltaista metsää, jossa on seassa kilpikaarnaisia puita. Sekapuuna on rauduskoivua, kuusta ja haapaa. Keloja ja tuulenkaatamia puita on siellä täällä. Maapuusto on enimmäkseen pientä ja sitä on niukasti. Koivuvaltaiset alueet ovat paikoin soistuneita ja puusto on vanhaa. Sekapuuna on mäntyä, kuusta, paikoin kookkaitakin haapoja, pihlajaa ja raitaa. Näillä alueilla vanhoja keloja ja pökkelöitä on harvakseltaan. Maapuusto on enimmäkseen pienikokoista ja sitä on kauttaaltaan melko niukasti. Alueen pohjoisosassa, rantaan rajoittuen on mäntyvaltaista isovarpu- ja rahkarämettä. Hakniemen pohjoisempi osa-alue on keskiosistaan iäkästä mäntyvaltaista metsää ja kalliomännikköä. Maasto on vaihtelevaa ja rannan lähellä on jyrkkiä kallioita. Lahopuustoa on mäntyvaltaisilla alueilla vain vähän. Varsinkin alueen kaakkoisreunalla, mutta myös lounais- ja luoteisosassa on vanhoja koivuvaltaisia metsiä, joissa on jonkin verran lahopuustoa, kuten pökkelöitä ja maapuita. Hakniemen eteläisempi osa-alue on länsiosistaan enimmäkseen mäntyvaltaista metsää ja kalliomännikköä, joissa on paikoin pystyyn lahonneita riukumaisia mäntyjä sekä tuulenkaatamia puita. Itä- ja eteläosissa on iäkästä koivuvaltaista metsää ja sekametsää, joissa on jonkin verran pökkelöitä ja maapuuta. Alueen pohjoispuoliskolla puustossa on silmiinpistävästi osin järeääkin haapaa. Alueen eteläosassa on pienialaisesti rämettä. Tulisaari on yleispiirteiltään hyvin kallioinen. Varsinkin länsiranta on jylhä, sillä kallio laskee jyrkästi rantaveteen. Saaren pohjois- ja keskiosissa on luonnontilaista kalliomännikköä, jossa on myös keloja ja pientä maapuuta. Saaren eteläosassa ja itärannalla on iäkästä koivuvaltaista metsää, jossa on myös koivupökkelöitä ja maapuita. Haapaa esiintyy melko runsaasti. Rannoilla on vyöhykkeenä paikoin kookastakin tervaleppää.

4.2 Quality and importance

Viljakkalan metsät on monipuolisesti erityyppisiä metsiä ja suota käsittävä laaja ja verrattain luonnontilainen kokonaisuus. Osa alueesta on uhanalaisen lintulajin elinaluetta. Pohjoisimmalla osa-alueella on tehty aiemmin hakkuita ja siellä on hakkuualueiden lisäksi myös muutamia taimikkoalueita. Alueen läpi kulkee tie. Pohjoisempi rämealue on ojittamaton, mutta siellä on vanhoja turpeenottoaloja. Eteläisimmällä osa-alueella olevan rämelaikun reunassa on vanha oja, joka on umpeutumassa. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, • Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Lb
Mi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal100
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Etelä-Savon ympäristökeskus 2000: Natura 2000 -täydennyskohteiden inventoinnit; Viljakkalan metsät, Mikkelin mlk (Julkunen A. & Halonen, J.) (Julkaisematon selvitys) Tietokantapäivitys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013 Metsähallitus 2014: Puulan ja Kyyveden Natura-aluekokonaisuuden hoito- ja käyttösuunnitelma, luonnos

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Viljakkalan metsät ovat kokonaisuudessaan valtion omistuksessa. Pieni osa alueesta kuuluu uhanalaisen lajin suojelusuunnitelman mukaiseen alueeseen. Toteutuskeinot: luonnonsuojelulaki Toteutustilanne: kokonaan valtion

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Metsähallitus 2014: Puulan ja Kyyveden Natura-aluekokonaisuuden hoito- ja käyttösuunnitelma, luonnos
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY