Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0500222

1.3 Site name

Mesiänlammen letot

1.4 First Compilation date

2000-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.338600
Latitude:62.111700

2.2 Area [ha]

1.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7160  info      0.15  0.00 
7230  info      0.5  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Breidleria pratensis                   
Campylium stellatum                   
Eriophorum latifolium                   
Luzula sudetica                   
Parnassia palustris                   
Plagiomnium elatum                   
Scorpidium revolvens                   
Selaginella selaginoides                   
5383Sphagnum subfulvum                   
5242Sphagnum teres                   
5243Sphagnum warnstorfii                   
Tomentypnum nitens                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0765.00
N1730.00
N195.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Mesiänlammen letot koostuvat kahdesta erillisestä lettokohteesta, joista toinen on Warnstorfii-letto (WaL) ja toinen lähdeletto (LäL). Lähdeleton vieressä sijaitsee lisäksi pienialainen lähdesuo itään loivasti viettävässä rinteessä. Kyseessä on tihkupinta, jossa ei näy erillisiä lähteen silmäkkeitä eikä puroja. Luonnontilaiset letot ja lähteiköt ovat erittäin harvinaisia. Letot ovat lisäksi koko Suomessa uhanalaisia suotyyppejä. Kohteiden lajisto on edustavaa ja monimuotoista. Puronvarressa sijaitsevan leton puusto on pääasiassa harvaa ja matalakasvuista mäntyä ja kuusta. Pensaskerroksessa esiintyy jonkin verran pajuja. Alue on kuitenkin yleisvaikutelmaltaan avoin. Välipintakasvillisuus on vallitsevaa. Lettoisuus on voimakkainta alueen keskiosassa, jossa myös lajisto on runsainta. Mesiänlammen länsipuolen lähdeletto sijaitsee loivasti itään viettävässä rinteessä. Itse lähde on vain pieni, osittain umpeenkasvanut silmäke, josta valuva vesi ei virtaa selkeässä uomassa, vaan rinteeseen on muodostunut hetteikkö. Lähdeleton vieressä olevan kapean puustoisen kaistan takana sijaitseva tihkupintainen lähdesuo on pienialainen, mutta lähteisyys on selvää.

4.2 Quality and importance

Mesiälammen letot koostuu kahdesta erillisestä alueesta, joista toinen sijaitsee Mesiänlammen itäpuolella lammesta laskevan puron varressa ja toinen lampeen rajoittuvan suon länsipuolella. Länsipuoleisessa osassa on lisäksi lähteikköä. Etelä-Savossa on vain vähän luonnontilaisia lettoja ja lähteikköjä, joten Mesiänlammen letot ja lähteikkö ovat arvokkaita pienestä koostaan huolimatta. Lisäksi lajisto on monipuolista ja edustavaa. Itäisempi letto rajautuu idässä avohakkuuseen. Leton ympärille on kuitenkin jätetty suojapuustoa, mikä on turvannut leton säilymisen. Kyseinen suojapuusto sisältyy myös kohteen Natura-rajaukseen. Läntisemmän lähdeleton ja lähdesuon ympäristössä ei ole tehty hakkuita, ja ojituksetkin sijoittuvat Naturaan rajatun alueen itäpuolelle, joten vältöntä uhkaa kohteen luonnonarvoille ei ole. Kohteen Natura-rajaukseen on otettu varsinaisten lähdevaikutteisten soiden lisäksi myös niitä erottava kapea sekametsävyöhyke ja niiden ympäriltä suojelun kannalta tärkeä metsäinen suojavyöhyke. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Häyhä, T. 1993: Mikkelin vesi- ja ympäristöpiirin luonnonsuojelututkimusten yhteydessä löydetyt uhanalaiset kasvit vuosina 1992 - 93. (Mikkelin vesi- ja ympäristöpiiri, julkaisematon selvitys) Etelä-Savon ympäristökeskus 1996: Natura 2000 -maastoinventoinnit; Mesiänlammen letot (P Horppila, julkaisematon selvitys) Etelä-Savon ympäristökeskus 2000: Natura 2000 -maastoinventoinnit; Mesiänlammen letot (A Ustinov & J Välijoki, Julkaisematon selvitys) Tietokantatäydennys 2016:

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Molemmilla lettoalueilla on yksityismaiden suojelualue. Toteutuskeinot: luonnonsuojelulaki Toteutustilanne: toteutettu

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY