Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0500230

1.3 Site name

Sulkavanniemen laidun ja niitty

1.4 First Compilation date

2000-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:29.054700
Latitude:61.979400

2.2 Area [ha]

3.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6270  info      0.2  0.00 
9070  info      2.8  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Bistorta vivipara                   
Campanula glomerata                   
Centaurea scabiosa                   
Geranium pratense                   
Leontodon hispidus                   
Nardus stricta                   
Satureja acinos                   
Satureja vulgaris                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N097.00
N1050.00
N1643.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Sulkavanniemen laidun ja niitty on kahdesta eri osa-alueesta koostuva arvokas perinnemaisema-alue, joka koostuu hakamaa-alueesta sekä erillisestä pienialaisesta niitystä. Lehtipuuhaka, johon sisältyy myös niittymäisiä osia, on hakamaarakenteeltaan edustavaa. Runsaslajista ja paikoin soistunutta hakamaata hallitsevat vanhat hieskoivut ja nuoremmat harmaalepät. Harvapuustoinen ja kivinen länsiosa on hakamaarakenteeltaan alueen edustavin osa. Se on perinteistä, jo harvinaiseksi käynyttä koivuhakaa. Haan useissa valoaukoissa kasvaa monia mielenkiintoisia niittykasveja: peurankello, kesämaitiainen, nurmitatar, nurmikaunokki, kissankello, nurmikohokki, jäkki ja päivänkakkara. Kasvillisuudessa on paikoin rehevöitymisen merkkejä. Niittymäisillä osilla kasvillisuus on valtaosin kosteata nurmilauha-poimulehtivaltaista heinäniittyä. Pohjoisosassa runsaan maakivistön kupeessa on siellä täällä ketoneilikan ja huopakeltanon värittämiä hyvin pieniä ketokuvioita. Kasvistosta löytyvät lisäksi huomionarvoiset ketokaunokki ja kyläkurjenpolvi. Länsipäässä on välillä kosteaa suurruohoniityn kasvillisuutta. Tilatien varressa heinäpellon ja kuivan mäntykankaan väliin jää kapea kaistale niittyä, joka on osin entistä peltoa. Valtaosaltaan aluetta hallitsee tuoreen heinäniityn kasvillisuus. Niityltä erottuu vähäisiä huopakeltanon ja muiden ketoruohojen täplittämiä kuvioita. Eteläreunan hiekkaisella törmällä viihtyvät huomionarvoiset ketokäenminttu ja mäkiminttu. Korkeat ketokaunokkikasvustot ovat keskittyneet itäosaan. Niityn tunnusomaisia niittylajeja ovat mm. ketoneilikka, karvaskallioinen, peurankello, kissankello, aho-orvokki ja mäkitervakko.

4.2 Quality and importance

Sulkavanniemen laidun ja niitty on maisemallisesti viehättävä ja erikoisennäköinen, maakunnallisesti arvokas perinnemaisema. Alueeseen sisältyy sekä hakamaata että niittyä. Pitkään jatkunut laidunnus on mahdollistanut runsaan ja monipuolisen, useita harvinaisia lajeja sisältävän kasvillisuuden kehittymisen alueelle. Kesämaitiainen (Leontodon hispidus), peurankello (Campanula glomerata), ketokaunokki (Centaurea scabiosa), kyläkurjenpolvi (Geranium pratense), nurmitatar (Polygonum viviparum), ketokäenminttu (Satureja acinos) ja mäkiminttu ( Satureja vulgaris) ovat kohteen arvokasta niittylajistoa. Jäkki (Nardus stricta) ilmentää pitkäaikaista laidunnusta. Hakamaata tulisi jatkossa laiduntaa ja niittyä niittää tai laiduntaa, jotta kasvillisuus säilyisi edustavana. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1. mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla sekä hoitotoimenpiteillä. - Luontotyyppien tai lajien elinympäristön laatua tai lajien populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.03i
MA04.03i
MJ03.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Hänninen-Valjakka, K. 1998: Etelä-Savon perinnemaisemat. Alueelliset ympäristöjulkaisut 87. Etelä-Savon ympäristökeskus. Mikkeli. - 147 s. (Julkaistu artikkeli, avainsanat: perinnemaisemat, niityt, maatalous, luonnon monimuotoisuus, Etelä-Savo) Etelä-Savon ympäristökeskus 1996: Perinnemaisemainventoinnit, Sulkavanniemen laidun ja niitty 10.7.1996. (V. Aalto & K. Hänninen) (Julkaisematon selvitys) Etelä-Savon ympäristökeskus 2000: Natura 2000 -täydennyskohteiden maastoinventoinnit, Sulkavanniemen laidun ja niitty 28.6.2000. (K. Hänninen-Valjakka, M. Koskinen & J. Välijoki) (Julkaisematon selvitys) Tietokantatäydennys 2016: Perinnebiotoopin inventointi, maastolomake, Sulkavanniemen laidun. Etelä-Savon ELY-keskus 7.9.2011.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Perinnemaisemainventoinneissa kohde on arvioitu maakunnallisesti arvokkaaksi perinnemaisemaksi. Toteutuskeinot: sopimus Toteutustilanne: ei toteutettu. Alue ei ole hoidon piirissä laidunnuksen loppumisen jälkeen.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY