Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0600001

1.3 Site name

Puijo

1.4 First Compilation date

1996-04

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.663600
Latitude:62.908300

2.2 Area [ha]

171.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      0.03  0.00 
7160  info      0.0003  0.00 
8220  info      0.08  0.00       
9010  info      24.9  0.00 
9050  info      107  0.00 
91D0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1951Cinna latifolia    1000  1000  fstems   
P1955Diplazium sibiricum    1000  2000  shoots   
P1984Herzogiella turfacea         
P1987Plagiomnium drummondii         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A256Anthus trivialis               
Fu  Antrodia mellita                   
Fu  Antrodia sitchensis    localities           
A104Bonasa bonasia               
Carduelis chloris               
A368Carduelis flammea               
A365Carduelis spinus    10             
Fu  Ceriporia excelsa                   
A334Certhia familiaris    10             
5517Cladonia norvegica                     
A349Corvus corone    10             
A236Dryocopus martius                 
Fu  Entoloma corvinum                   
Fu  Entoloma rubrobasis                   
Epipactis helleborine                 
A269Erithacus rubecula               
A322Ficedula hypoleuca               
A320Ficedula parva                 
Fu  Fomitopsis rosea                   
A359Fringilla coelebs    160  160             
A360Fringilla montifringilla               
A342Garrulus glandarius                 
A217Glaucidium passerinum                 
Fu  Gloeoporus pannocinctus                   
Gymnadenia conopsea var. conopsea                 
Fu  Inocybe abjecta                   
A338Lanius collurio                 
A369Loxia curvirostra                   
A319Muscicapa striata    15  15             
Mycelis muralis                   
Oxystegus tenuirostris                   
A328Parus ater               
A329Parus caeruleus               
A327Parus cristatus    10             
A330Parus major               
A326Parus montanus    10             
Fu  Phellinus ferrugineofuscus                   
Fu  Phlebia centrifuga                   
A315Phylloscopus collybita               
A314Phylloscopus sibilatrix    15  15             
A312Phylloscopus trochiloides                   
A316Phylloscopus trochilus    27  27             
A343Pica pica               
A241Picoides tridactylus                 
A266Prunella modularis    15  15             
Fu  Pycnoporellus fulgens                   
A372Pyrrhula pyrrhula    20  20             
Ranunculus cassubicus                 
A317Regulus regulus    32  32             
Fu  Rhodonia placenta                   
A155Scolopax rusticola               
Fu  Skeletocutis brevispora                   
Stachys sylvatica                 
Stellaria nemorum                 
A311Sylvia atricapilla               
A310Sylvia borin               
A309Sylvia communis               
A265Troglodytes troglodytes               
A286Turdus iliacus    56  56             
A283Turdus merula               
A285Turdus philomelos    15  15             
A284Turdus pilaris    51  51             
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1790.00
N1910.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Puijo koostuu vanhan kuusikon leimaamasta luonnonsuojelualueesta maisemallisesti arvokkalla alueella. Pohjois-Savon edustavin lehtoalue, vaateliaita ja uhanalaisia kasvilajeja runsaasti. Lehtoalueella on merkitystä myös boreaalisten luonnonmetsien ja niiden eliölajien suojelun kannalta. Lehtokasvillisuus on mm. pinnanmuotojen vaihtelun vuoksi varsin monipuolista ja käsittää useita tuoreiden lehtojen sekä kosteiden saniaislehtojen ja suurruoholehtojen tyyppejä. Puusto alueella on pääosin kuusivaltaista, osin lehtipuuvaltaista sekametsää. Laajan lehtoalueen suojelullisesti arvokkaimmat osat ovat Satulanotkossa ja Antikkalanrinteessä. Pinnanmuodoiltaan epätasaisessa Satulanotkossa kasvillisuus vaihtelee tuoreista kangasmetsistä kosteisiin lehtoihin ja pienialaisiin soistumiin. Kuusikon joukossa on sekapuuna koivua, pihlajaa ja leppää. Yleisin lehtotyyppi on käenkaali-oravanmarjatyyppi. Notkon pohjalla purouoman varrella on kosteaa saniaislehtoa ja lehtokorpea. Antikkalanrinteen lehto on tuoretta käenkaali-oravanmarja -tyyppiä, joka vaihtuu pohjoiseen päin saniaislehdoksi. Puijon v. 1928 rauhoitettu luonnonsuojelualue käsittää Puijon selänteen eteläpään ja lakialueen. Vallitsevana kasvillisuustyyppinä ovat tuoreet kangasmetsät, jotka kasvavat järeäpuustoista kuusikkoa. Jyrkällä rinteellä on myös avokalliota ja niiden ympäristössä karuja mäntyvaltaisia kanervatyypin metsiä. Pienilaiset lehdot sijoittuvat rinteen alaosiin. Luonnonsuojelualueella on olennainen merkitys Puijosta kaukomaisemaan piirtyvään kuvaan. Luonnonsuojelualue jakautuu neljään osa-alueeseen: 1) aarnialue, 2) puistometsäalue, 3) matkailupalvelualue ja 4) urheilualue. Noin kolmen hehtaarin suuruinen aarni-alue on luonnontilaisena säilytettävää vanhaa kuusikkoa. Pääosa suojelualueesta on puistomaisesti hoidettua iäkästä kuusivaltaista metsää. Urheilun ja matkailun yhteensä noin kahdeksan hehtaarin osa-alueilla on näitä toimintoja palvelevia rakenteita ja rakennuksia, mm. matkailumaja, linkkitorni ja hyppyrimäet. Lisäksi alueelle sijoittuu monenlaisia teknisiä laitteita ja teitä. Luonnonsuojelualueen aarniosalla ja puistometsäosalla huolimatta siitä, ettei sitä säilytetä täysin luonnontilaisena on merkitystä boreaalisten luonnonmetsien ja niiden lajiston suojelun kannalta. Puijon maisemallinen merkitys on huomattava ja se on yksi valtakunnallisesti merkittävistä maisema-alueista.

4.2 Quality and importance

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa painotetaan seuraavia tavoitteita: a) alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys b) alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla c) alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LD01.01i
MG05.01i
LI01o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Kauppinen ja Ukkonen 1982: Puijon pesimälinnusto. Kulumus nro 3:1-80. Fagersten 1985: Puijon-Puijonsarven alueen putkilokasvisto. Kulumus nro 7:1-101. Tuovinen 1979: Kasvillisuustyypit Puijon-Puijonsarven alueella. Erillistutkimukset nro 31. Kaupunginkanslian suunnitteluosasto. Ruokolainen: Päivärannan ja Antikkalan välisen Puijon itärinteen linnusto 1994 linjalaskennoissa. Lyytikäinen 1975: Kuopion luonto, luonnonsuojelu ja maisemanhoito. Erillistutkimukset nro 14. Luonnonsuojelutoimikunta. Kuopio 1975. Lehtojensuojelutyöryhmän mietintö, komiteamietintö 1988:16. Tietokantatäydennys 2016. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11. 2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä). Fagerstén, R. 1981: Idänlehväsammal, Plagiomnium drummondiin (Musci, Mniacea) levinneisyys ja kasvupaikkaekologia Itä-Fennoskandiassa. -Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 57: 120-126. Biström, O., Savolainen, E. ja Savolainen, R. 1998: Puijon vanhojen metsien kovakuoriaiset. - Kulumus 13: 37-56. Renvall, P. 1998: Rusokäävällä (Pycnoporellus fulgens) kaksi kasvupaikkaa Kuopiossa. - Kulumus 13. Fagerstén, R. 1999: Lisätietoja idänlehväsammalesta (Plagiomnium drummondii) Suomessa. - Lutukka 15. Suunnittelukeskus Oy 2000: Kuopion kaupunki. Puijon Natura-alueen tarkastelu. Renvall, P., Fagerstén, R, Knuutinen, J. ja Vainio, O. 2002: Kuopion katoava kasvimaailma. - Kuopion luonnontieteellisen museon julkaisuja 6. Kärkkäinen, J. ja Grönlund, A. 2007 (toim.): Puijon Natura -2000 alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. Pohjois-Savon ympäristökeskuksen raportteja 5/2007. Väänänen, M. 2012: Luonnonhoito-Life: Vieraslajien torjuntasuunnitelma Puijon, Kolmisoppi-Neulamäen ja Halmejoen yksityisille luonnonsuojelualueille. Metsähallitus.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI0063.00
FI1637.00

5.3 Site designation (optional)

Perustettu suojelualueet (Puijo I, Puijo II, Puijo III).

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Kuopion kaupunki
Address:
Email:
Organisation:Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:
Organisation: Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Kärkkäinen, J. ja Grönlund, A. (toim.) 2007: Puijon Natura -2000 alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. Pohjois-Savon ympäristökeskuksen raportteja 5/2007. Väänänen, M. 2012: Luonnonhoito-Life: Vieraslajien torjuntasuunnitelma Puijon, Kolmisoppi-Neulamäen ja Halmejoen yksityisille luonnonsuojelualueille. Metsähallitus.
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY